PL EN


2018 | 18 | 4 | 1261-1280
Article title

Involvement of cities with county rights in financing tasks pertaining to physical culture

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
PL
Zaangażowanie miast na prawach powiatu w finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Units of local governments in Poland are responsible for running actions in the sphere of physical culture. The growing number of people practicing sports, as well as social and rearing aspects related to sports exert an influence on the activity of sports clubs and social organizations which promote physical culture. While only some sports organizations are self-sufficient economically, most of them must rely on public support. In Poland, like in the majority of European countries, one of the main sources of financing are public grants. Cities with county rights (CCRs), being a specific type of commune, undertake tasks of both communes and counties. In the sphere of tasks pertaining to physical culture this can manifest itself by higher budgetary expenses in general, including grants. Local tasks connected with sport are stiffly defined by central regulations only to an insignificant extent. Therefore it is accepted that local governments possess considerable autonomy as regards deciding about allocation of the means assigned for their realization. This concerns also the grant-based expenses. Thus, the aim of the article is to examine whether the scale of expenses borne on physical culture, including local government grants, is dependent on the size of CCRs and on the level of their financial autonomy. In this paper, the author presents differences in expenses from budgets of CCRs on tasks pertaining to physical culture (Section 926 of the budgetary classification), with particular taking account of grants which constitute them. The basic tools of descriptive statistics and study of interdependences were used. A very large spatial difference in the examined variables, both in the regional framework and within the types of communes, was found. The mean interdependence was identified between grant-based expenses and the level of financial autonomy of the cities with county rights.
PL
Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce są odpowiedzialne za działania z zakresu kultury fizycznej. Rosnąca liczba osób uprawiających sport, oddziaływanie społeczne i wychowawcze sportu wpływają na aktywność klubów sportowych i organizacji społecznych promujących kulturę fizyczną. Podczas gdy tylko niektóre organizacje sportowe są samowystarczalne pod względem ekonomicznym, dla większości z nich wsparcie publiczne pozostaje niezbędne. W Polsce, podobnie jak w większości krajów europejskich, jednym z głównych źródeł ich finansowania są dotacje ze środków publicznych. Miasta na prawach powiatu (MNPP), jako szczególny rodzaj gminy, podejmują zadania zarówno gmin, jak i powiatów. W sferze zadań dotyczących kultury fizycznej może to przejawiać się wyższymi wydatkami budżetowymi ogółem, w tym dotacjami. Zadania lokalne związane ze sportem w nieznacznym stopniu są sztywno definiowane przepisami centralnymi. Dlatego przyjmuje się, że samorządy posiadają znaczną swobodę w decydowaniu o przeznaczeniu środków na ich realizację. Dotyczy to także wydatków dotacyjnych. Stąd też celem artykułu jest zbadanie czy skala wydatków na kulturę fizyczną, w tym samorządowego dotowania, jest uzależniona od wielkości MNPP, a także od poziomu ich autonomii finansowej. W artykule przedstawiono zróżnicowanie wydatków budżetowych MNPP na zadania z zakresu kultury fizycznej (dział 926 klasyfikacji budżetowej), ze szczególnym uwzględnieniem składających się nań dotacji. Zastosowano podstawowe narzędzia statystyki opisowej oraz badania współzależności. Zidentyfikowano bardzo duże zróżnicowanie przestrzenne badanych zmiennych tak w ujęciu regionalnym, jak i w obrębie typów gmin. Zidentyfikowano średnią zależność między wydatkami dotacyjnymi a poziomem autonomii finansowej MNPP.
Year
Volume
18
Issue
4
Pages
1261-1280
Physical description
Dates
published
2018-12-01
Contributors
author
 • University of Opole, Poland
References
 • Bach, S., Blöchliger, H., Wallau, D. (2009). The spending power of sub-central governments: A pilot study. OECD Network on Fiscal Relations Across Levels of Government. COM/CTPA/ECO/GOV/WP(2009)8.
 • COM. (2007). White Paper on Sport. Commission of the European Communities. COM(2007) 391 final. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0391. Accessed 26 July 2018.
 • Dworakowska, M. (2013). Zarządzanie finansami miast na prawach powiatu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 64/2: 31–39.
 • Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2007). Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy. Warszawa: PWN.
 • European Commission (2013). Fiscal relations across government levels in times of crisis – making compatible fiscal decentralization and budgetary discipline; European Economy. Economic Papers 501. Brussels: European Commission.
 • Eurostrategies. (2011). Study on the funding of grassroots sports in the EU. With a focus on the internal market aspect concerning legislative frameworks and systems of financing. Final report. Vol. 1, pp.365. Available at: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/50e6357c-6e20-43fc-8cf7-b7ca073b197c/language-en. Accessed 15 August 2018.
 • Jastrzębska, M. (2004). Samodzielność ekonomiczna i finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo 13:100-112.
 • Kopańska, A. (2014). Efektywność decentralizacji. Analiza zdecentralizowanego dostarczania dóbr o charakterze ponadlokalnym. Warszawa: Difin.
 • Kopańska, A., Kula, G., Siwińska-Gorzelak, J., Bukowska, G., Młochowska, M. (2018). Autonomia fiskalna i jej wpływ na działania samorządów. Warszawa: WN SCHOLAR.
 • Korcelli, P. (2008). Megamiasta. Warszawa: PAN.
 • Kosek-Wojnar, M. (1996). Gmina na rynkach pożyczkowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie 127: 83-95. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Kotlińska, J. (2012). Rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego a zakres realizowanych przez nie zadań. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 42: 147-160.
 • Local Data Bank. GUS. [online]. Available from http://stat.gov.pl/
 • Markowski, T., Marszał, T. (2006). Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 • Martinez-Vasquez, J., Timofeev, A. (2010). Decentralization Measures Revisited. Public Finance and Management 10(1):13-47.
 • Ministry of Finance. (2018). Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2015-2017. Available at: https://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/opracowania/. Accessed 20 October 2018.
 • Morgan, D. F., Robinson, K. S., Strachota, D., Hough, J. A. (2015). Budgeting for Local Governments and Communities. London, New York: Routledge.
 • Ostrowska, A. (2018). Samorządowe prawo dotacyjne. Dotacje jako wydatki jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Oulasvitra, L., Turala, M. (2009). Financial Autonomy and Consistency of Central Government Policy towards Local Governments. International Review of Administrative Sciences 75: 311-332.
 • Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Warszawa: PWN.
 • Patrzałek, L. (2010). Finanse samorządu terytorialnego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Poniatowicz, M. (2015). Determinanty autonomii dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce. Nauki o Finansach. Financial sciences 1(22): 11-30.
 • Pratchett, L. (2004). Local Autonomy, Local Democracy and the New Localism, Political Studies 52(2): 358-375.
 • Spahn, P. (2013). Measuring Decentralisation of Public Sector Activities. Conceptual Issues and the Case of Germany [in] K. Junghun, J. Lotz, H. Blöchliger (eds.), Measuring Fiscal Decentralisation: Concepts and Policies, OECD Fiscal Federalism Studies, OECD, p. 89-99. Available at: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/measuring-fiscal-decentralisation_9789264174849-en#page2. Accessed 30 December 2018.
 • Special Eurobarometer 472. Sport and physical activity. (2018). Available at: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2164. Accessed 5 August 2018.
 • Surówka, K. (2013). Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: PWE.
 • Swianiewicz, P. (2011). Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Warszawa: Municipium SA.
 • The Act on activity of public benefit and voluntary work (2003). Journal of Laws (t.j. Dz. U. z 2018 r. item 450, 650, 723).
 • The Act on public finances (2009). Journal of Laws (Dz. U. Nr 157, item 1240, as amended).
 • The Act on sport (2010). (c. 2). Journal of Laws (t.j. Dz. U. z 2017, item 1463, as amended).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f57624cc-47bd-46a7-8b3c-77bfac8fc81a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.