PL EN


2017 | 2(20) | 75-89
Article title

ROLA TURYSTYKI KULTUROWEJ W ROZWOJU GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Content
Title variants
EN
THE ROLE OF CULTURAL TURISM IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNES OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu zwrócono uwagę na rolę, jaką powinna odgrywać turystyka kulturowa w rozwoju gmin województwa świętokrzyskiego. Wyniki badań wskazały, że jej wpływ jest widoczny tylko w niektórych gminach. Są to obszary najbardziej popularne i atrakcyjne pod względem walorów turystycznych, zasobne w obiekty zabytkowe. Pomimo że na tym terenie występują liczne obiekty industrialne, nie mają one istotnego znaczenia w rozwoju obszaru opartego o walory kulturowe. Potencjalnymi przyczynami tego stanu rzeczy mogą być słaba promocja i brak zainteresowania władz lokalnych, co powoduje marginalizację roli samorządów w rozwoju turystyki.
EN
The study presents the possible role of cultural tourism in the development of communes of the Świętokrzyskie Voivodeship. As the research shows it affects only some communes, the most popular areas and most attractive for tourists with numerous historical buildings. Despite the existence of huge number of industrial structures, their role in development based on cultural heritage is insignificant. Among possible explanations of this there may be insufficient promotion and poor involvement of local authorities which decrease their role in development of tourism.
Year
Issue
Pages
75-89
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Bąbel J.T., Krzemionki Opatowskie – kopalnie krzemienia pasiastego. Monument prahistorii Europy, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski 2015.
 • Chudy-Hyski D., Ocena wybranych uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznej obszaru, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2006, nr 2/1.
 • Hendel M., Przydatność wskaźników funkcji turystycznej w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gminy Ustroń, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie” 2016, z. 87.
 • Jastrzębski C., Borys A., Tradycje przemysłu regionu świętokrzyskiego. Korzenie Politechniki Świętokrzyskiej, Politechnika Świętokrzyska, Wyd. Jedność, Kielce 2016.
 • Jędrysiak T., Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, albo jak organizować poznawanie świata, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Kamińska W., Kapitał ludzki i społeczny na obszarach wiejskich w Polsce. Przykład województwa świętokrzyskiego, Instytut Geografii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2011.
 • Kamińska W., Mularczyk M., Baza agroturystyczna w świetle oczekiwań młodzieży akademickiej.
 • Wyniki badań ankietowych, [w:] Turystyka wiejska i agroturystyka – nowe paradygmaty dla XXI wieku, red. W. Kamińska, M. Wilk-Grzywna, „Studia KPZK PAN” 2015, t. CLXII.
 • Kłoczko-Gajewska A., Śpiewak R., Zarębski P., Aktywizacja obszarów wiejskich w oparciu o produkty żywnościowe na przykładzie wsi tematycznych, „Turystyka Kulturowa”, Poznań 2015, nr 12.
 • Marciszewska B., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Polsce, „Problemy Turystyki i Hotelarstwa” 2002, nr 3.
 • Mońko W., Atrakcyjność turystyczna regionu świętokrzyskiego i jej wykorzystanie przez odwiedzających, „Zeszyty Naukowe WSTiJO Turystyka i Rekreacja” 2015, z. 16 (2).
 • Pearce D.G., Tourism today. A geographical analysis, Longman Publishing Group, Essex 1995.
 • Pytel S., Rola turystyki kulturowej w rozwoju gmin województwa śląskiego, [w:] Krajobraz a turystyka, red. W. Andrejczuk, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” 2010, nr 14.
 • Surowiec T., Dziedzictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i jego rola w turystyce. Praca licencjacka, Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek geografia, specjalność geografia z turystyką, Kielce 2017.
 • Szromek A.R., Przegląd wskaźników funkcji turystycznej i ich zastosowanie w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gmin województwa śląskiego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie” 2012, z. 61.
 • Warszyńska J., Funkcja turystyczna Karpat Polskich, „Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica” 1985, vol. XVIII.
 • Werczyński D., Skansen jako produkt turystyczny. Analiza wybranych przykładów, „Zeszyty Naukowe WSTiJO Turystyka i Rekreacja” 2014, z. 13 (1).
 • Wójcik M., Regionalizm w rozwoju wiejskiej turystyki w Polsce, [w:] Miejsce turystyki wiejskiej we współczesnej gospodarce, red. W. Kamińska, M. Wilk-Grzywna, „Studia KPZK PAN” 2016, t. CLXXII.
 • Zamek Królewski w Chęcinach, Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Chęciny 2015.
 • Żek M., Funkcja turystyczna obszaru nadbużańskiego, „Turystyka i Hotelarstwo” 2008, nr 14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5843ed4-aff2-4894-a4dd-834b5a111708
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.