Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 16 | 283-297

Article title

Sukienka w kolorze zmrożonego sorbetu mango – czyli kilka słów o barwach na blogu modowym Macademian Girl

Authors

Content

Title variants

EN
A frozen mango sorbet coloured dress: A few remarks on colours on the fashion blog by Macademian Girl

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu była analiza i interpretacja niepodstawowych nazw barw, które wyekscerpowano z 91 postów zamieszczonych na blogu modowym Macademian Girl, czyli Tamary Gonzalez Perei, w okresie od 3 stycznia 2015 roku do 9 czerwca 2016 roku. Klasyfikacji materiału badawczego dokonano na podstawie podziału znaczeniowych źródeł niepodstawowych nazw barw zaproponowanego przez Ryszarda Tokarskiego, który rozbudowano o inne typy motywacji, jakie ujawniły się w toku prowadzonej analizy. Wyekscerpowany do analizy materiał stanowiło łącznie 117 leksemów, które autorka bloga zastosowała w 322 realizacjach tekstowych. Wśród analizowanych jednostek językowych znalazły się pojedyncze leksemy, konstrukcje analityczne, a także struktury deskrypcyjne, wyrażane najczęściej w formie porównań. Przeprowadzona analiza wykazała, że Tamara Gonzalez Perea wykazuje niezwykłą wrażliwość na zjawisko barw – dostrzega drobne różnice w tonacjach i nasyceniu poszczególnych kolorów, zwraca uwagę na niuanse, odróżnia subtelne odcienie, z wyjątkowym znawstwem łączy kolory. Interpretacja wyekscerpowanego materiału pozwoliła wykazać, że wszystkie zastosowane przez autorkę bloga techniki opisu poszczególnych stylizacji, w których właściwe zdefiniowanie koloru odgrywa pierwszorzędną rolę, mają na celu wskazanie czytelnikom, że styl prezentowany przez blogerkę jest godny naśladowania, szykowny i modny. Macademian Girl celowo i świadomie wykorzystuje możliwości, jakie otwiera przed nią język, co powoduje, że to właśnie opis słowny – nie fotografia – zaczyna odgrywać pierwszoplanową rolę.
EN
The purpose of the article is the analysis and interpretation of the non-basic colour names, excerpted from 91 posts published on the fashion blog by Macademian Girl, i. e. Tamara Gonzalez Perea, from 3rd January 2015 to 9th June 2016. The classification of the research material was made based on the division of the semantic sources of the non-basic names of colours proposed by Ryszard Tokarski, supplemented with the other types of motivation, revealed during the analysis. The material excerpted for analysis comprised together 117 lexemes used by the authorin 322 text realisations. The analysed linguistic units included the single lexemes, analytic constructions, and the descriptive structures expressed most frequently in the form of comparisons. The performed analysis demonstrated that Tamara Gonzalez Perea displays a remarkable sensitivity to colours. She perceives slight differences in colour schemes and saturation, pays attention to nuances, distinguishes subtle hues, and matches colours with excellent expertise. The interpretation of the excerpted material has shown that all the description techniques used by the author to depict the particular fashion creations in which the proper defining of colour is of primary importance, are intended to convince the readers that the style presented by the blogger is worth imitating, smart, and fashionable. Macademian Girl deliberately and consciously takes advantage of the possibilities offered by language, as a result of which it is the verbal description – and not the photography – that begins to play a crucial role.

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Szczecin

References

 • Bańkowski, Andrzej. Etymologiczny słownik języka polskiego. T. I–III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 • Berlin, Brent, Paul Kay. Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. Berkeley: University of California Press, 1969.
 • Doroszewski, Witold, red. Słownik języka polskiego. T. I–XI. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, 1958–1969.
 • Hildebrand, Magdalena, red. Minerały i kamienie szlachetne. Podręczny leksykon przyrodniczy. Tłum. Małgorzata Frączyk. Warszawa: Wydawnictwo Horyzont, 2002.
 • Komorowska, Ewa. Barwa w języku polskim i rosyjskim: rozważania semantyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010.
 • Macademian Girl, „Lubię ludzi odważnych, bo bez eksperymentów nie ma mody”. Toronto: Magazyn Toruński. Dostęp 28.11.2016. http://toronto-magazyn.pl.
 • Madeja, Agnieszka. „Skąd pochodzą polskie nazwy kolorów”. Postscriptum Polonistyczne 2 (2010): 197–217.
 • Szymczak, Mieczysław, red. Słownik języka polskiego PWN. T. I–III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
 • Tokarski, Ryszard. „Nazwa barwy i jej użycia prototypowe”. W: Opisać słowa, red. Andrzej Markowski, 202–221. Warszawa: Wydawnictwo „Elipsa” 1992.
 • Tokarski, Ryszard. Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004.
 • Zaręba, Alfred. Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1954.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1730-4180

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f58536f7-6ad1-4c05-84e3-62be396c5926
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.