PL EN


2015 | 224 | 127-139
Article title

Rachunkowość zarządcza jako narzędzie zarządzania zaufaniem w relacjach międzyorganizacyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Management accounting as a tool of trust management in interorganizational relationships
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja powiązań międzyorganizacyjnej rachunkowości zarządczej i zaufania. Wyniki przeglądu literatury pokazują, że zaufanie jest ważnym społecznym aspektem relacji gospodarczych, który ma istotny wpływ na efektywność współpracy. Wcześniejsze badania empiryczne wykazały, że wpływ na poziom zaufania ma wymiana informacji finansowych pomiędzy partnerami biznesowymi. Przedstawione w artykule rozważania na temat powiązań zaufania i zewnętrznej wymiany informacji zarządczej zostały ograniczone do tych form współpracy rynkowej, które są koordynowane i kontrolowane przez celowo do tego powołane struktury.
EN
The aim of the paper is to present the relationships between interorganizational management accounting and trust. The results of the literature review show that the trust is a social aspect of business relationships important for the cooperation effectiveness. The previous empirical research results point out that exchange of financial information between business partners has the strong impact on the level of trust. Presented discussion on the link between trust and external exchange of management information is limited to the forms of the market cooperation based on the dedicated organizational structures enabling partners join coordination and control of activities.
Year
Volume
224
Pages
127-139
Physical description
Contributors
author
References
 • Baldvinsdottir G.H. (2009), Management accounting and the institutionalization of trust, „Problems and Perspectives in Management”, Vol. 7, Iss. 2.
 • Bugdol M. (2010), Zaufanie jako element systemu wartości organizacyjnych, „Współczesne Zarządzanie”, nr 2.
 • Cooper R., Slagmulder R. (2004), Interorganizational cost management and relational context, „Accounting, Organizations and Society”, Vol. 29.
 • Dekker H.C. (2004), Control of inter-organizational relationships: evidence on appropriation concerns and coordination requirements, „Accounting, Organizations and Society”, Vol. 29.
 • Free C. (2008), Walking the talk? Supply chain accounting and trust among UK supermarkets and suppliers, „Accounting, Organizations and Society”, Vol. 33.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A. (2008), Rola zarządzania zaufaniem we współczesnej gospodarce, „E-mentor”, nr 4.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A. Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 • Håkansson H., Lind J. (2004), Accounting and network coordination, „Accounting, Organizations and Society”, Vol. 29.
 • Hejduk I.K., Grudzewski W.M., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009), Znaczenie zaufania i zarządzania zaufaniem w opinii przedsiębiorstw, „E-mentor”, nr 5.
 • Kajüter P., Kumala H.I. (2005), Open-book accounting in networks. Potential achievements and reasons for failures, „Management Accounting Research”, Vol. 16.
 • Langfield-Smith K., Smith D. (2003), Management control and trust in outsourcing relationships, „Management Accounting Research”, Vol. 14.
 • Lewicka D. (2012), Relacje między zaufaniem horyzontalnym, współpracą i kulturą proinnowacyjną, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3.
 • Łada M. (red.) (2014), Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Łada M. (2009), Rachunkowość otwartych ksiąg – zarys koncepcji, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 49.
 • Michalak J. (2013), Management accounting in networks – mapping the research streams, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 72.
 • Mouritsen J., Hansen A., Hansen C.O. (2001), Interorganizational controls and organizational competencies: episodes around target cost management/functional analysis and open book accounting, „Management Accounting Research”, Vol. 12.
 • Nowakowski K. (2008), Wymiary zaufania i problem zaufania negatywnego w Polsce. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, zeszyt 1.
 • Sankowska A. (2013), Zaufanie a procesy kreacji wiedzy, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2.
 • Sobańska I. (2008), Relacje międzyorganizacyjne – nowe spektrum rachunkowości zarządczej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 42.
 • Tomkins C. (2001), Interdependencies, trust and information in relationships, alliances and networks, „Accounting, Organizations and Society”, Vol. 26.
 • [www 1] Wennblom G.: Mapping Management Accounting and Trust, Őrebro Studies in Business Dissertations 3, 2012 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:571891/FULLTEXT02.pdf (dostęp 15.03.2014).
 • [www 2] Zaufanie społeczne, Centrum Badań Opinii Publicznej, Warszawa 2012 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_033_12.PDF (dostęp 15.03.2014)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f595d3c2-1de7-456a-9da1-beb04ca80761
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.