Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 64-72

Article title

Turcja, obywatelstwo a teologia polityczna Carla Schmitta

Authors

Content

Title variants

EN
Turkey, citizenship and Carl Schmitt's political theology

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł niniejszy stanowi próbę uchwycenia dynamiki i kompleksu przemian polityczno-społecznych dokonujących się w długiej perspektywie czasowej w Turcji przez odwołanie do koncepcji teologii politycznej C. Schmitta. Szczególna uwaga zostaje zwrócona na idee dotyczące państwa, społeczeństwa, jak i ogólne konceptualizacje życia politycznego i kultury, które pojawiały się w ostatniej fazie istnienia Imperium Osmańskiego, podczas narodzin Republiki Turcji, w trakcie realizacji projektu modernizacji oraz w najnowszym okresie rozwoju politycznego islamu. Ta z konieczności skrótowa synteza pozwala nam zidentyfikować istotne, stałe punkty ontologii politycznej w Turcji, ujawniające napięcie pomiędzy sekularyzacją, radykalizmem politycznym a teologicznym (religijnym) wymiarem władzy, suwerenności, norm i praw.
EN
The aim of the paper is to consider the dynamics and complexity of socio-political changes in Turkey analyzed from the longue durée perspective by reference to C. Schmitt’s theory of political theology. Particular attention is paid to the ideas of the state, society, as well as to general conceptualizations of political life and culture, developed during the last phase of the existence of the Ottoman Empire, in the period of the birth of the Republic of Turkey, throughout realization of the project of modernization and in the most recent moment of the religious revival (political Islam). This necessarily brief synthesis allows us to identify the constants crucial to the historical political ontology in Turkey, revealing tensions between secularism, political radicalism and theological (religious) dimension of political authority, power, sovereignty and rights.

Year

Issue

1

Pages

64-72

Physical description

Dates

published
2016-03

Contributors

author
 • Uludag University
translator
 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • Atabaki T. (red.) (2007). The State and the Subaltern: Modernization, Society and the State in Turkey and Iran. London: I.B. Tauris.
 • Aydın S. (2001). İki İttihat Terakki: İki Ayrı Zihniyet, İki Ayrı Siyaset [w:] Alkan M. Ö. (red.). Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, t. 1. İstanbul: İletişim Yayınları 2001.
 • Bourdieu P. (1989). Social space and symbolic power. “Sociological Theory” 7 (1), s. 14-25.
 • Bourdieu P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Scholar.
 • Bozarslan H. (2008). Turkey: Postcolonial discourse in a non-colonised state [w:] Poddar P., Patke R.S., Jensen L. (red.). A Historical Companion to Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Empires. Edinburgh: Edinburgh University Press, s. 423-427.
 • Chakrabarty D. (1989). Rethinking Working Class History: Bengal 1890-1940. Princeton: Princeton University Press.
 • Chatterjee P. (1984). Bengal, 1920-1947: The Land Question. Calcutta: K.P. Bagchi.
 • Guha R. (1997). Dominance Without Hegemony: History and Power in Colonial India. Cambridge: Harvard University Press.
 • Guha R. (1999). Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Durham: Duke University Press.
 • Günsoy F. (2010). Felsefe ile Teolojinin Kavşağında: Schmitt ve Strauss'ta ''Politik Olan''. İstanbul: Paradigma.
 • Günsoy F. (2012). Politik Olan’ın Nötralizasyonu ve Devrimci Politika: Carl Schmitt’in Marx Okuması. „Kaygı: Uludag University Faculty of Arts and Sciences Journal of Philosophy”. 19, s. 139-158.
 • Günsoy F. (2012). Ulus, Devlet ve Yurttaşlık: Fransa Modeli. „Social Sciences Review of the Faculty of Sciences and Letters University of Uludag / Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi”. 13 (23), s. 297-318.
 • Kalyvas A. (2008). Democracy and the Politics of the Extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt, and Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Köker L. (1990). Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Norris A. (2000). Carl Schmitt's Political Metaphysics: On the Secularization of "the Outermost Sphere”. „Theory and Event”, 4 (1).
 • Ortaylı İ. (1999). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Schmitt C. (2000). Teologia polityczna [w:] Schmitt C. Teologia polityczna i inne pisma. Kraków-Warszawa: Znak, Fund. im. Stefana Batorego.
 • Strauss L. (1969). Prawo naturalne w świetle historii. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Tanör B. (1997). Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Toker N-Tekin, S. (2001). Batıcı Siyasi Düşüncenin karakteristikleri ve Evreleri: ‘Kamusuz Cumhuriyet’ten Kamusuz [w:] Kocabaşoğlu U. (red.). Demokrasi’ye Modernleşme ve Batıcılık, t. 3. İletişim Yayınları: İstanbul.
 • “Toplum ve Bilim” (1999). Osmanlı: muktedirler ve mâdunlar (numer specjalny poświęcony rządzącym i podporządkowanym w Imperium Osmańskim).
 • Tuck R. (1999). The Rights of War and Peace. Political Thought and the International Order from Grotius to Kant. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Türkes, M. (1999). The Ideology of the Kadro (Cadre) Movement: A Patriotic Leftist Movement in Turkey. [w:] Kedourie S. (red.). Turkey before and after Atatürk: Internal and External Affairs, London: Frank Cass, s. 92–119.
 • Zürcher E.J. (2002). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f596c2e2-635a-4fe8-96ca-99f5e232c5cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.