PL EN


2019 | 2/2019 |
Article title

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z terenu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Authors
Content
Title variants
IT
Una segnalazione riguardante l’intenzione di abbattere alberi dal terreno di proprietà di una persona fisica per scopi non commerciali
RU
Уведомление о намерении удаления дерева на земельном участке, принадлежащем физическому лицу для некоммерческих целей
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody do polskiego systemu prawnego w ramach procedury usuwania drzew i krzewów inkorporowany został nowy tryb zgłoszeniowy. Znajduje on zastosowanie w przypadku, gdy drzewa rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomiędzy dokonaniem zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu, a koniecznością uzyskania zezwolenia od właściwego organu zachodzą znaczące różnice.
EN
Pursuant to the Act of May 11 2017, which amended the Environment Protection Act, the Polish legal system has incorporated new notification procedure. This procedure finds application when trees are growing on property belonging to natural persons, and are going to be removed with no relation to the economic activity. Between the notification of intention to remove a tree or a bush, and necessity of obtaining permission from competent authority, significant differences can be found.
IT
Ai sensi della legge dell'11 maggio 2017 sulla modifica della legge riguardo la protezione della natura, al sistema giuridico polacco nell’ambito della procedura dell’abbattimento di alberi e arbusti e’ stato inserito un nuovo modo di segnalazione. Esso viene utilizzato quando gli alberi crescono sui terreni di proprietà di persone fisiche e vengono rimossi per scopi non commerciali. Esistono differenze significative tra segnalare l'intenzione di rimuovere un albero o un cespuglio e la necessità di ottenere un permesso dall'autorità competente.
RU
В соответствии с Законом о внесении изменений в Закон об охране природы от 11 мая 2017 года в польскую правовую систему для процедуры удаления деревьев и кустарников была включена новая процедура уведомления. Она используется, когда деревья растут на земельных участках, принадлежащих физическим лицам, и удаляются для некоммерческих целей. Существуют значительные различия между предоставлением уведомления о намерении удалении дерево или кустарник и необходимостью получения разрешения от компетентного органа.
Contributors
author
 • SKO w Katowicach
References
 • 1.Banaszkiewicz B., Konstytucyjne podstawy prawa własności, Warszawa 1999.
 • 2.Bursztynowicz M., Instytucja zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych jako prawna forma ograniczenia zasady wolności budowlanej [w:] Bator A., Jabłoński M., Maciejewski M., Wójtowicz K., Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, Wrocław 2013.
 • Danecka D., Radecki W. (red.), Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Dobrowolski G., Kilka uwag na temat „milczącej zgody” organów administracji w sprawach dotyczących środowiska [w:] Barczak A., Korzeniowski P. (red.), Administracja a środowisko. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Markowi Górskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Szczecin 2018.
 • Fortuński R., Podstawowe zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego, Słupsk 2014.
 • Grabowski J., Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Bydgoszcz-Katowice 2008.
 • Piecha J., Sprzeciw w prawie administracyjnym. Autoreferat rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Jagielskiego, Warszawa 2018.
 • Piecha J., Wycinka drzew i krzewów, Warszawa 2017
 • Miśtal K., Problematyka wydawania zaświadczeń w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Wiedza Prawnicza 2009, nr 2.
 • Piecha J., Milczące załatwienie sprawy w kodeksie postępowania administracyjnego – rewolucja czy nie?, Radca Prawny. Zeszyty Naukowe, nr 2(11), Warszawa 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f59cf651-ebde-42d5-97bc-9bc6e49e351a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.