Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 (809) | 119-130

Article title

Postrzeganie zagrożeń zawodowych przez pracowników - badania empiryczne

Title variants

EN
Perception of Occupational Hazards by Employees - Empirical Research

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest określenie czynników determinujących percepcję zagrożeń zawodowych przez pracowników na wybranym stanowisku pracy. Podmiotem badań byli pracownicy wyodrębnionego oddziału przedsiębiorstwa świadczącego usługi budowlane. Badaniem objęto 15 pracowników zatrudnionych na stanowiskach: robotniczych, kierowniczych, administracyjnym i służb bhp. Stanowiskiem, które oceniono pod kątem identyfikacji zagrożeń był instalator posadzek. Badanie składało się z dwóch etapów. Pierwszym etapem była identyfikacja zagrożeń przeprowadzona przez pracowników oddziału przedsiębiorstwa. W ramach tego etapu, pracownicy organizacji, w której odbywało się badanie, zostali poproszeni o samodzielne zidentyfikowanie zagrożeń na stanowisku instalatora posadzek. Każdy z pracowników wykonywał tą czynność samodzielnie. Po wypisaniu zagrożeń badani poproszeni zostali o skomentowanie uzyskanych wyników. Badanie wsparte było wywiadem swobodnym pogłębionym badacza z uczestnikami. Badanie wykazało, że liczba zidentyfikowanych zagrożeń zależy od stażu pracownika w badanym przedsiębiorstwie. Na postrzeganie zagrożeń mają również wpływ takie czynniki jak: doświadczenie życiowe i zawodowe badanych, a także świadomość i zdolność obserwacji m.in. otoczenia, urazów i dolegliwości, których doznali osobiście lub widzieli u innych. Na zjawisko postrzegania zagrożeń mają z pewnością również wpływ: zakresy obowiązków pracowników czy ich wiedza merytoryczna w kwestiach bhp.
EN
The aim of this article is to identify factors determining the perception of occupational hazards at a selected workplace. The research was conducted on 15 employees of a construction company employed in the position of: worker, manager, administration, OSH services. Position which was evaluated for hazards identification was a flooring installer. The research consisted of two stages. The first stage was hazards identification by workers of the company. In this stage, workers were asked to identify the threats of flooring installer’s position themselves. Each one of the workers did it independently. Having written out the threats, examined workers were asked to comment on obtained results. The research was supported with a free-form interview with the examined workers. The research proved that the number of threats identified is dependent on the seniority of the worker in the examined company. Perception of threats is also affected by life and work experience of the examined workers as well as consciousness and observation abilities of the surroundings, injuries and affliction which they have experienced themselves or learned about from others. Perception of threats is certainly also affected by the responsibilities of the workers or their knowledge in matters of OSH.

Contributors

  • dr inż. Konrad Niziołek, Politechnika Łódzka, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f59e4231-6664-4928-92cf-a2bdf3e2c492
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.