PL EN


2017 | 102 | 259-272
Article title

Rynek pracy wobec globalizacji, transgraniczności procesów biznesowych i kryzysu ekonomicznego

Content
Title variants
EN
Labour Market in View of Globalization, Trans-Border Business Processes and Economical Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W światowej gospodarce zachodzą istotne przekształcenia w strukturze zasobów pracy, które w perspektywie najbliższych lat nasilą się jeszcze bardziej. Artykuł poświęcony jest wybranym problemom z tego zakresu i składa się z trzech części merytorycznych. W pierwszej przedstawiono determinanty zmian na globalnym rynku pracy jako rezultat megatrendów (deagraryzacja, serwicyzacja). Druga poświęcona jest konsekwencjom zmian na rynku pracy wynikającym z kryzysu finansowego w latach 2007–2009. Trzecia cześć dotyczy skutków zmian na rynku pracy jako wyniku przedstawionych wcześniej czynników.
EN
In the global economy there are significant transitions in the structure of labour market, which in the nearest future will deepen. The article describes particular problems concerning this aspect and consists of 3 meritorical parts. The first one describes determinants of changes in the global labour market as a result of mega-trends. The second part concerns changes on the labour market, which result from financial crisis of 2007–2008. The third part describes effects of changes on labour market as a result of mentioned factors.
Year
Volume
102
Pages
259-272
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Instytut Ekonomii, Katedra Makroekonomii
References
 • Bell Daniel, The Coming of Post-Industrial Society, A. Venture in Social Forcasting, London 1973; (Die nachindustrielle Gesellschaft, Frankfurt – New York 1975).
 • Business services as actors of knowledge transformation and diffusion: some empirical findings on the role of KIBS in regional and national innovation systems, Working Papers Firms and Region 2001/R2, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Karlsruhe.
 • Castells Manuel, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Dordick Herbert S., Wang Georgette, The Information Society, A Retrospective View, Sage Publications, Inc., 1993.
 • Fourastie Jean, Die grosse Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts, Koeln 1969 (I wyd. 1949).
 • Gibbons Michael, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scot, Martin Trow, The new Production of Knowledge, “The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies”, SAGE Publications Ltd., London 1994.
 • Kleer Jerzy, Michał Kleiber, Zagrożenia globalne barierami rozwoju, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2015.
 • OECD, Employment and labour markets: Key tables from OECD – 2015, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TEMP_I; stan na 28.07.2015 r.
 • Rifkin Jeremy, Trzecia rewolucja przemysłowa, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2012.
 • Standing Guy, The Precariat: The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic, 2011.
 • Szukalski Stanisław M., Ameryka Łacińska na światowym rynku offshoringu usług biznesowych, w: Kazimierz A. Kłosiński (red.), Ameryka Łacińska – w poszukiwaniu nowego konsensusu, KUL, Lublin 2013.
 • Szukalski Stanisław M., Serwicyzacja a industrializacja sektora usług, Handel Wewnętrzny 2004/4–5.
 • Szukalski Stanisław M., Transgraniczny transfer usług biznesowych. Potencjał i szanse polskiej gospodarki, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica nr 213, Łódź 2007.
 • Szukalski Stanisław M., Uwarunkowania i perspektywy rozwoju ekonomicznego Afryki Subsaharyjskiej, „Studia Ekonomiczne” Instytut Nauk Ekonomicznych, PAN 2013/2.
 • The shape of jobs to come, Fast Future; stan na 6.08.2103 r.
 • UNCTAD, World Investment Report 2010, Investing in a Low-Carbon Economy, New York, Geneva 2010.
 • UNCTAD, World Investment Report 2015: UNITED New York, Geneva 2015.
 • World Population Prospects: The 2012 Revision and World Urbanization Prospects, http://esa.un.org/unpp Friday, August 24; stan na 28.07.2015 r.
 • Strony internetowe:
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics; stan na 26.07.2015 r.
 • http://forsal.pl/grafika/694122,129688,europa_na_bezrobociu_oto_najnowszy_raport_z_rynku_pracy.html; stan na 26.07.2015 r.
 • The World Bank, http://data.worldbank.org/indicator; stan na 10.03.2013 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5ab76bc-0f0b-4439-a97c-01f7d90d18d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.