PL EN


2015 | 42 | 211-221
Article title

Dwa lata unijnej strategii dla Romów: niesprawiedliwa równość społeczna czy wymóg spójności gospodarczej?

Authors
Content
Title variants
EN
Two Years of the European Union Strategy for the Roma: Unjust Social Equality or Economic Cohesion Requirement?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
O funkcjonowaniu ogólnounijnej strategii dla Romów – uwzględniając jej praktyczny wymiar, a także ocenę, przygotowywaną przez Komisję Europejską, działań krajowych realizujących cele ram ogólnych – można mówić w wymiarze dwuletnim, pomimo jej przygotowania i przyjęcia już w 2011 roku. Opracowana strategia była wyrazem zmiany sposobu instytucjonalnego myślenia o mniejszości romskiej i została ona w znacznej mierze zdeterminowana poszerzonym zakresem spójności społeczno-gospodarczo-terytorialnej i celami „Europa 2020”, co znalazło także wyraz w zapisach dziesięciu podstawowych zasadach włączenia Romów. Błędnie zinterpretowane procesy społeczne zachodzące w ramach tej grupy oraz wymogi dążeń rozwojowych Unii Europejskiej doprowadziły do marginalizacji sfery kulturowej – konstytuującej na poziomie tożsamości tę grupę. Z instytucjonalnego punktu widzenia także czynnik etniczny przestał stanowić podstawę do koncentracji strategii na tej mniejszości, ustępując powiązanemu ze spójnością paradygmatowi homo oeconomicus. Doprowadziło to do sytuacji, w której równość społeczna nabiera cech niesprawiedliwości społecznej. Wyrazem tego są główne obszary działania i konkretne cele odnoszące się do poprawy sytuacji Romów wskazane w unijnych ramach. Próby znalezienia możliwych dla obydwu stron rozwiązań pozwalających na wzajemną akceptację odmiennych paradygmatów istnienia i systemów wartości nie są z góry skazane na niepowodzenie, jednak wymagają realistycznego podejścia. Trzeba przy tym pamiętać, że rządy demokratyczne pozostają rządami większości i pomimo odpowiedzialności także za grupy mniejszościowe, nadrzędnym celem systemu demokratycznego jest zaspokajanie potrzeb ogółu społeczeństwa. Przesuwa to odpowiedzialność za podjęcie większego wysiłku dostosowawczego na Romów, jednak jednocześnie nie zdejmuje z systemu UE odpowiedzialności za zachowanie ich tożsamości.
EN
About the functioning of the EU-wide strategy for the Roma can speak in dimension two years, in spite of its preparation and adoption in 2011. Take into account the practical dimension, the European Commission's assessment of national action pursuing the objectives of the overall framework. The developed strategy was an expression of a change in institutional thinking about the Roma minority, and it was largely determined by the widened scope of socioeconomic and territorial cohesion and objectives of the Europe 2020 This was also reflected in the records of 10 basic principles of inclusion of the Roma. Misinterpreted the process of social changes within the group and the requirements of the European Union's development efforts have led to the marginalization of the cultural sphere. That it was constituted at the level of the identity of this group. From an institutional point of view, the ethnic factor has ceased to be the basis for a strategy of concentration of the minority, giving way affiliated with the consistency paradigm of homo economicus. This has led to a situation where social equality takes on the characteristics of social injustice. This is reflected in the main areas of activities and specific objectives related to improving the situation of Roma identified in the framework for EU. Trying to find possible solutions for the both allowing for mutual acceptance of different paradigms of existence and value systems are not doomed to failure, however, require a realistic approach. It should be remembered that democratic governments are the rule of the majority and in spite of responsibility also for the minority groups, the overarching goal of a democratic system is to satisfy the needs of the general public. This moves the responsibility for taking more effort adjustment for Roma, but at the same time does not remove from the system of EU responsibility for the preservation of their identity.
Year
Issue
42
Pages
211-221
Physical description
Contributors
 • Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
References
 • 2010/2276(INI), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9.03.2011 r. w sprawie strategii UE w dziedzinie integracji Romów 2010/2276(INI).
 • 2010/C 128/03, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie włączenia społecznego (opinia rozpoznawcza), 18.05.2010.
 • 2011/C 248/03, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie poprawy pozycji społecznej i integracji Romów w Europie, 16.06.2011.
 • 2011/C 42/05, Opinia Komitetu Regionów „Integracja społeczna i gospodarcza Romów w Europie” 2011/C 42/05, 1.12.2010.
 • Bollier B., 2014, The Commons. Dobro wspólne dla każdego, Faktoria, Zielonka.
 • COM(2008) 616 wersja ostateczna. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europej-skiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę {SEC(2008) 2550} 6.10.2008.
 • COM(2014) 209 final, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europej-skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Sprawozdanie z wdrażania Unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów 2.04.2014.
 • Fee S., Fearing eviction, Hungary’s Roma wonder ‘are we next?’, http://www.pbs.org/ newshour/updates/producers-notebook-hungarians-believe-criminality-roma-blood (stan na dzień 21.09.2014 r.).
 • Grzymała-Kazłowska A., 2013, Od tożsamości i integracji do społecznego zakotwiczenia – propozycja nowej koncepcji teoretycznej, „CMR Working Papers”, nr 64/122.
 • KOM(2011) 173 wersja ostateczna, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r., 5.4.2011.
 • KOM(2012) 226, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskie-go Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów Krajowe strategie integracji Romów: pierwszy etap wdrażania unijnych ram, KOM(2012) 226 wersja ostateczna, 21.05.2012.
 • Majka-Rostek D., 2003, Mniejszość kulturowa w warunkach pluralizacji. Socjologiczna analiza sytuacji homoseksualistów polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-skiego, Wrocław.
 • Marcinčin A., Marcinčinová L., 2009, The Cost of Non-Inclusion. The key to integration is respect for diversity, Decade of Roma Inclusion, Brislava.
 • Mirga A., Gheorghe N., 1997, Romowie w XXI wieku. Studium polityczne, Universitas, Kraków.
 • Mucha J., 1999, Badania stosunków kulturowych z perspektywy mniejszości [w:] Kultura dominująca jako kultura obca. Mniejszości kulturowe a grupa dominując w Polsce, red. J. Mucha, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Report on the II European Roma Summit. Promoting Policies in Favour of the Roma Population, 2010, Spanish Presidency of the European Union 2010, 8 & 9 April 2010, Cordoba.
 • Stefaniuk M.E., 2011, Słuszność jako kryterium oceny prawa – kontrowersje wokół praw mniejszości, „Studia Iuridica Lublinensia”, nr 15.
 • SWD(2012) 133 final, Commission Staff Working Document Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Re-gions National Roma Integration Strategies: a first step in the implementation of the EU Framework COM(2012) 226 final, 21.05.2012.
 • SWD(2014) 121 final, Commission Staff Working Document Accompanying the docu-ment Communication from the Commission to the European Parliament, the Coun-cil, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Re-gions Report on the implementation of the EU Framework for National Roma Inte-gration Strategies COM(2014) 209 final, 2.04.2014.
 • Szewczyk M., 2012a, Migracja czy mobilność – wykorzystywanie przez Romów prawa do swobodnego przemieszczania się osób, „Unia Europejska.pl”, nr 5 (216).
 • Szewczyk M., 2012b, Społeczność romska – instytucjonalne wyzwanie dla paradygmatu spójności Unii Europejskiej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, red. M.G. Woźniak, z. 26, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Szewczyk M., 2013a, Edukacyjne i kulturowe uwarunkowania dostępu Romów do usług medycznych, „Studia Romologica”, nr 6.
 • Szewczyk M., 2013b, Strategia UE dotycząca wspólnych ram integracji Romów. Korelacje na poziomie krajowym [w:] Studia o Romach w Polsce i Europie, red. P. Bo-rek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 • Szewczyk M., 2013c, Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów.
 • Szewczyk M., 2014, Cyganie też chcą gdzieś mieszkać…, "Nie "pa Rromanes", ale o Romach", http://romowie.blogspot.com, (stan na dzień 11.10.2014).
 • Szewczyk M., 2014, Kobieta podwójnie wykluczona, czyli jak na romską kobietę patrzy Unia Europejska, „Studia Romologica”, nr 7.
 • Yordanova i inni przeciwko Bułgarii (orzeczenie z 24 kwietnia 2012 r., Izba (Sekcja IV), skarga nr 25446/06), Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5b2a820-cbf0-4af8-8928-fa857c4c6227
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.