PL EN


2017 | 4(964) | 135-151
Article title

Imigracja zarobkowa w Polsce. Stan i perspektywy emigracji z Ukrainy do Polski

Title variants
EN
Labour Immigration to Poland – the Present Situation and the Future of Labour Emigration from Ukraine to Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istotnym elementem otoczenia przedsiębiorstwa są zmiany na rynku pracy wywołane imigracją. Zjawisko to dotyczy również przedsiębiorstw w Polsce. Celem artykułu jest odpowiedź na pytania dotyczące wielkości imigracji zarobkowej w Polsce, zawodów wykonywanych przez imigrantów i perspektyw dotyczących wielkości imigracji. Analiza pozwoliła ustalić, że imigracja wynosi ok. 1 mln osób, w większości z Ukrainy. Należy się spodziewać, że w najbliższych latach wielkość migracji z Ukrainy znacząco się nie zmieni.
EN
Changes on the labour market due to immigration are an important element of the business environment. This phenomenon affects companies in Poland as well. The present paper provides an answer to several questions concerning the amount of labour immigration to Poland, the professions immigrants engage in and the predicted amount of labour immigration. The analysis revealed that the number of immigrants, mostly from Ukraine, oscillates around 1 million and that the majority of them perform simple jobs. It is to be expected that in the near term, migration from Ukraine will not change considerably.
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. A. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, Poland, wojciech.jarecki@wneiz.pl
References
 • Cangiano A. [2017], Migration Policies and Migrant Employment Outcomes Conceptual Analysis and Comparative Evidence for Europe, IMISCOE, Amsterdam University Press, Amsterdam.
 • Chmielewska I., Dobroczek G., Puzynkiewicz J. [2016], Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania, NBP, Warszawa.
 • Dokąd będzie latać z Ukrainy Ryanair [2017], http://wschodnik.pl/ukraina/item/10614-dokad-bedzie-latac-z-ukrainy-ryanair.html (data dostępu: 15.02.2017).
 • Drela K. [2009], Emigracja w XXI wieku – migracje pracowników [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, red. E. Skrzypek, A. Sokół, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Gonda M. [2017], Mobilność edukacyjna w sytuacji migracji do korzeni: przypadek młodej polskiej diaspory ze Wschodu, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, z. 1/163.
 • Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce [2016], http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWASTRONA/Analizyiraporty/cudzoziemncypracujacywpolsce/zatrudnianiecudzoziemcow2016.pdf (data dostępu: 30.03.2017).
 • Janicki W. [2007], Przegląd teorii migracji ludności, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Jaroszewicz M. [2015], Kryzysowa migracja Ukraińców, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-10-19/kryzysowa-migracja-ukraincow (data dostępu: 25.01.2017).
 • Kawczyńska-Butrym Z. [2009], Migracje. Wybrane zagadnienia, UMCS, Lublin.
 • Kindler M., Brunarska Z., Szulecka M., Toruńczyk-Ruiz S. [2017], Ukrainian Migration to Poland: A “Local” Mobility? [w:] Ukrainian Migration to the European Union. Lessons from Migration Studies, red. O. Fedyuk, M. Kindler, Springer, Amsterdam.
 • Lesińska M. [2010], Polityka państwa wobec migracji powrotnych własnych obywateli. Teoria i praktyka, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa.
 • Miłaszewicz D., Siedlikowski C. [2016], Zmiany demograficzne i procesy migracyjne oraz ich oddziaływanie na rynku pracy, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 276.
 • Nasieliennaja Ukraini za 2015 [2017], http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2016/naselen_2015.pdf (data dostępu: 27.01.2017).
 • A New Profile of Migrants in the Aftermath of the Recent Economic Crisis [2014], OECD, http://www.oecd.org/els/mig/WP160.pdf (data dostępu: 30.08.2016).
 • Okólski M. [1997], Najnowszy ruch wędrówkowy z Ukrainy do Polski. Charakterystyka strumieni, cech migrantów i okoliczności pobytu w Polsce, CMR Working Papers, nr 14.
 • Pocztowski A. [2015], Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, red. A. Pocztowski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Przytuła S. [2014], Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Rozkwitalska M. [2016], Efekt kraju pochodzenia a ocena kompetencji zawodowych obcokrajowca – przegląd narracyjny, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XVII, z. 2(3).
 • Sokołowski W. [2015], Demograficzny potencjał Ukrainy i jego przyszłość, http://www.forum-ekonomiczne.pl/article/demograficzny-potencjal-ukrainy-i-jego-przyszlosc/#.WIW3Kk0iyUl (data dostępu: 14.04.2015).
 • Słownik języka polskiego [1992], red. M. Szymczak, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 roku [2016], GUS, Warszawa.
 • Trojan M. [2016], Fala młodych Ukraińców chce ruszyć na Zachód, http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/ukraincy-masowo-opuszczaja-swoj-kraj (data dostępu: 20.05.2017).
 • Ukraińcy nie udają. 3 mln Ukraińców chce emigrować za pracą. Najchętniej – do Polski [2015], https://wirtualnapolonia.com/2015/08/03/ukraincy-nie-udaja-3-mln-ukraincow-chce-emigrowac-za-praca-najchetniej-do-polski/ (data dostępu: 8.03.2015).
 • Vertovec S. [2014], Migration and Diversity, International Library of Studies on Migration Series, Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity, Getynga.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5b45c38-8d23-4a39-8eaa-31baea49d7c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.