PL EN


2011 | 1(18) | 195-206
Article title

Przedsiębiorczość akademicka – drogą do sukcesu absolwentów uczelni wyższych

Content
Title variants
EN
Academic entrepreneurship – a way towards the success of university graduates
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony aktualnemu tematowi – przedsiębiorczości oraz jej odmianie, czyli przedsiębiorczości akademickiej. Coraz większą bolączką gospodarki staje się brak podmiotów, które będą ją napędzały poprzez realizację nowych inicjatyw gospodarczych, dając zatrudnienie większości społeczeństwa. Unia Europejska zdała sobie sprawę z faktu, że rozbudzanie w społeczeństwie przedsiębiorczości, ułatwianie zakładania i prowadzenia biznesu, edukowanie w tym zakresie jest szansą na zmniejszenie bezrobocia, pobudzenie gospodarcze i wzrost zamożności społeczeństwa. Autor wskazuje możliwości, z jakich może skorzystać absolwent wyższej uczelni na starcie swojej kariery zawodowej. Przybliża, co kryje się za pojęciem przedsiębiorczości akademickiej, omawia poszczególne etapy rozwoju działań przedsiębiorczych, czyli preinkubację, inkubację i akcelerację. W artykule zajęto się również tematem zakładania działalności typu spin-off i spin-out. Poruszono ponadto kwestię przedsiębiorczości kobiet. Szczegółowo przedstawiono tematykę możliwości finansowania działalności gospodarczej kapitałem własnym i obcym. Wyjaśniono pojęcie „anioła biznesu”, zasady leasingu, kredytów (bankowego, kupieckiego) i funduszy mikropożyczkowych. W artykule autor wymienia wiele instytucji w regionie tarnowskim, które za cel swojej działalności uznały kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród absolwentów szkół wyższych. Celem artykułu jest uświadomienie czytelnikom licznych możliwości, z jakich można korzystać, mając pomysł na założenie swojej firmy. Autor wyraża opinię, że zadaniem uczelni wyższych powinna być bardziej dogłębna edukacja w zakresie przedsiębiorczości, w tym nie tylko jej aspektów teoretycznych, ale także praktycznych.
EN
Abstract: The article has been devoted to the current theme – entrepreneurship – and its form, which is an academic entrepreneurship. The lack of entities, which should drive the economy by realisation of new economic initiatives, offering employment to the majority of the society, becomes the greatest sore of the economy. European Union has realised, that inspiring the society towards entrepreneurship, facilitating opening and conducting businesses, educating in this area, is a chance for decreasing unemployment, economic stimulation and growth of society wealth. The author indicates possibilities, which a graduate can use to start his/her professional career. She describes what was meant by the term of academic entrepreneurship, discusses the various stages of development of the entrepreneurial activities: pre-incubation, incubation and acceleration. The article discusses the subject of opening spin-off and spin-out type companies. Women’s entrepreneurship has also been discussed. The possibilities of funding opportunities for businesses with own and foreign capital has been presented in details. The terms like – angel investor, principles of leasing, (bank and trade) credit, micro-loan funds have been explained. In the article, the author mentions a number of institutions in the Tarnow region, for which the development of entrepreneurship among graduates is considered as a purpose of their main activity. This article aims to raise awareness of the readers about numerous opportunities, which can be used along with the idea to start a business. The author believes that the universities’ role should be more thorough education in the entrepreneurship field, also its practical aspects, not just theoretical.
Year
Issue
Pages
195-206
Physical description
Dates
printed
2011-06
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • AIP. 2010a. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://inkubatory.pl/onas/misja-akademickich-inkubatorow-przedsiebiorczosci.
 • AIP. 2010b. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://inkubatory.pl/proces-zakladania-firmy-w-aip.
 • Biznes na fali. 2010 [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.biznesnafali.pl/component/content/article/3/2971-prezes-parp-rok-2011-bdzie-rekordowy-pod-wzgldem-wypat--dla-przedsibiorcow.
 • BTTPG. 2010. Biuro Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej. [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.ug.inkubatory.pl.
 • Budrowska B. 2004. Szklany sufit, czyli co blokuje kariery kobiet. "Kultura i Historia", nr 6.
 • Działek J. 2010. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich – szanse i zagrożenia. W: Charnas T. (red.). Z innowacją w biznes. Materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej. Kraków: INFOR Training. ISBN 978-83-931003-0-9.
 • EuroLex. 2006. Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006–2010. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów 2010 [dokument pdf, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:PL:PDF.
 • Guliński J. 2009. Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Specyfika i uwarunkowania rozwoju [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.spinoffout.wszia.opole.pl/zalaczniki/konferencja_20090326/Jacek_Gulinski.ppt#256,1.
 • Inicjatywa Mikro. 2010. [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.inicjatywamikro.pl.
 • Kałuża K. 2009a. Prawne aspekty działalności spółek spin-off, spin-out. W: Materiały szkoleniowe do projektu "Przedsiębiorczość akademicka wsparciem dla biznesu Małopolski". Projekt nr WNDPOKL. 08.02.01-12-014/09. Kraków: Prymus.
 • Kałuża K. 2009b. Pojęcie działalności gospodarczej, podstawa prawna. W: Materiały szkoleniowe do projektu "Przedsiębiorczość akademicka wsparciem dla biznesu Małopolski". Projekt nr WNDPOKL. 08.02.01-12-014/09. Kraków: Prymus.
 • Kolisz S. 2010. Droga do przedsiębiorczości. W: Charnas T. (red.). Z innowacją w biznes. Materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej. Kraków: INFOR Training. ISBN 978-83-931003-0-9.
 • Łaptaś W. 2010. Możliwości finansowego wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W: T. Charnas T. (red.). Z innowacją w biznes. Materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej. Kraków: INFOR Training. ISBN 978-83-931003-0-9.
 • MARR. 2010. Małopolska Agencja Rynku Regionalnego. [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.marr.pl.
 • Niemczyk R. 2003. Zakładam firmę. Bydgoszcz: AJG – Oficyna Wydawnicza. ISBN 8320814480.
 • Pado K. 2008. Stan przedsiębiorczości akademickiej w Polsce – akademickie inkubatory przedsiębiorczości.
 • Raport Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/wydzialy/administracji_i_nauk_spolecznych/szkolnictwo_wyzsze/Strony/Samodzielny_Zaklad_Badan_nad_Szkolnictwem_Wyzszym.aspx
 • Soduł S. 1999. Przedsiębiorstwo. Toruń: Wyd. Dom Organizatora TNOiK. ISBN 83-7011-405-9.
 • Szczepańska S., Długosz Z. 2010. Przedsiębiorczość kobiet: potencjał XX wieku. W: Charnas T. (red.). Z innowacją w biznes. Materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej. Kraków: INFOR Training. ISBN 978-83-931003-0-9.
 • Targalski J. 2003. Przedsiębiorczość i zarządzanie. Warszawa: Wyd. C.H. Beck. ISBN 83-7247-755-8.
 • UOTT. 2010. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii. [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.uott.uw.edu.pl.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5bbd4b7-a06c-4f1c-9499-40bc396bb66a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.