PL EN


2016 | 7 | 3 | 143-148
Article title

Vzdialené laboratóriá v dištančných formách vzdelávania

Content
Title variants
EN
Remote laboratories in distance learning
Languages of publication
EN SK
Abstracts
EN
The Department of Technique and Information Technologies deals with problems focused on remote laboratories in the distant forms of education, which can be used by students of specialised university department in the distant form, as well as, during contact hours at seminars. To create remote laboratories for pneumatic system will be used hardware elements using the PLC together with a web interface for remote access and direct approach, methodology and educational materials suitable for inclusion in the educational process. By verification of the proposed experiments will also be solved the impact of such experiments on developing the competence of future teachers of technical subjects, which is currently very necessary, given the development of dual education. Contribution of the project lies in the fact that remote access to laboratories along with contact teaching allows the user to gain new knowledge in the field of pneumatic system. The present project will by its outputs contribute to increasing competencies of teachers of technical subjects in this area.
SK
Katedra techniky a informačných technológií rieši projekty so zameraním na vzdialené laboratóriá v dištančných formách vzdelávania, ktoré môžu používať študenti odbornej univerzitnej katedry jednak v dištančnej forme a zároveň aj v rámci kontaktných hodín na cvičeniach. Pre vytvorenie vzdialených laboratórií pre pneumatický systém budú použité technické prostriedky využívajúce prvky PLC spolu s internetovým rozhraním pre vzdialený prístup a priamy prístup, metodiky a vzdelávacie materiály vhodné pre zaradenie do vzdelávacieho procesu. Overením navrhovaných experimentov bude zároveň riešený aj výskum vplyvu takýchto experimentov pre rozvoj kompetencií budúcich učiteľov odborných technických predmetov, čo je v súčasnosti veľmi potrebné, vzhľadom na rozvoj duálneho vzdelávania. Prínos projektu spočíva v tom, že vzdialený prístup k laboratóriám spolu s kontaktným vyučovaním umožní užívateľovi získavať nové poznatky z oblasti pneumatického systému. Predkladaný projekt svojimi výstupmi prispeje k zvýšeniu kompetencií učiteľov odborných technických predmetov z predmetnej oblasti.
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
143-148
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Clough M.P. (2002), Using the Laboratory to Enhance Student Learning [w:] Learning Science and Science of Learning, 2002 NSTA Yearbook, Washington, DC.
  • Kozík T. (2011), Aktuálne problémy technického vzdelávania [w:] Strategie technického vzdělávaní v reflexi doby. Ústí nad Labem 1–3 máj.
  • Lustigová Z., Lusting F. (2009), A New Virtual and Remote Experimental Environment for Teaching and Learning Science [w:] A New Virtual and Remote Experimental Environment for Teaching and Learning Science.
  • Pastor R., Sánchez J., Dormido S. (2003), An XML-based Framework for the Development of Web-based Laboratories Focused on Control Systems Education, „International Journal of Engineering Education” roč. 19, č. 3.
  • Škoda J., Doulík, P. (2009), Lesk a bída školního chemického experimentu [w:] Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX. Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics XIX. 1. část: Původní výzkumné práce, teoretické a odborné studie, Hradec Králové.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5bc7f3c-4208-414b-9c36-c2c94e7caa8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.