PL EN


2014 | 7 |
Article title

Opłata prowizyjna od poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.

Authors
Title variants
EN
The free commission of guarantees and warranties grante d by the state treasury
Languages of publication
Abstracts
PL
Opłata prowizyjna jest rodzajem opłaty publicznej i pełni różne funkcje w pol¬skim porządku finansowo-prawnym. Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne1 uzależnia możliwość skorzystania z poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa od uiszczenia opłaty prowizyjnej, która stanowi dochód gromadzony na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Dotychczas w doktrynie powstało niewiele opracowań, które poświęcone zostały analizie tej instytucji, a dodatkowo, również zmiany dokonane w tej ustawie2 potwierdzają aktualność tematu. W opracowaniu autor skupia się na omówieniu instytucji opłaty prowizyjnej od poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa z uwzględnieniem podstawy jej wymiaru, wysokości, sposobu naliczania i poboru, zwolnień, a nadto omawia rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa, na którym gromadzone są wpływy z opłaty prowizyjnej, oraz przedstawia wysokość tych wpływów na tym ra¬chunku w latach 2003–2012.
EN
This study presents the institution of fee commission of guarantees and warran¬ties granted by the State Treasury. The fee commission is a kind of public charges and performs different functions in order in the Polish financial-legal system. This issue is particularly relevant to the entry into force of the Act from 6 December 2013 amending the law on guarantees and warranties granted by the State Treasury and other legal per-sons40. These changes were dictated by the need to finance the state budget borrowing requirements. The author also focuses on discussing the issues of guarantees and war-ranties granted by the State Treasury. The new solutions that were adopted in fee commission in the Polish financial-legal system are an expression of the systemic adaptation of the financial institution’s operations in regard of granted guarantees and warranties to the real needs and capabili-ties of the economy and should be an effective tool for financial support coming from the public-law means.
Year
Issue
7
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Źródła prawa:
 • Druk Sejmowy nr 1884, www.sejm.gov.pl. Act from 6 December 2013 amending the Act of 8 May 1997 on guarantees and waranties granted by the State Treasury and certain legal persons.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Regulamin organizacyjny Ministerstwa Finansów, Załącznik do zarządzenia nr 10 Mi¬nistra Finansów z dnia 10 lipca 2008 r., www.mf.gov.pl (dostęp: 9.01.2014).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego nie¬które rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dz.Urz. UE 2008, nr 214, poz. 3.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa, Dz.U. 2012, poz. 674.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, Dz.U. 2007, nr 23, poz. 136 ze zm.
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym, t.j. Dz.U. 2014, poz. 1201.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, t.j. Dz.U. 2012, poz. 826 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fundu-szu Drogowym, t.j. Dz.U. 2012, poz. 931 ze zm.
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, t.j. Dz.U. 2013, poz. 1594 ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udziela-nych przez Skarb Państwa i niektóre osoby prawne, druk nr 1884, www.sejm.gov. pl (dostęp: 9.01.2014).
 • Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, t.j. Dz.U. 2012, poz. 657 ze zm.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy zmieniającej ustawę o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb państwa oraz niektóre osoby prawne, druk nr 1884, www. sejm.gov.pl (dostęp: 9.01.2014).
 • Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. (poz. 674), Ta¬bela minimalnych stawek opłat prowizyjnych odpowiadających wynagrodzeniu rynkowemu od poręczeń i gwarancji.
 • Orzecznictwo:
 • Wyrok TK z dn. 10.12.2002 r., sygn. P. 6/2002, OTK 2002/7A poz. 91.
 • Wyrok TK z dn. 16.03.2010 r., sygn. K. 24/2008, OTK 2010/3A, poz. 22.
 • Wyrok TK z dn. 19.07.2011 r., sygn. P. 9/2009, OTK 2011/6A, poz. 59.
 • Literatura:
 • Dębowska-Romanowska T., Konstytucyjne podstawy nakładania podatków i innych da¬nin publicznych, w: Prawo podatkowe, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2012.
 • Dębowska-Romanowska T., Pojęcie podatków i innych danin publicznych w świetle kon-stytucji, w: Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, red. W. Miemiec, Wrocław 2009.
 • Garncarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza,
 • Warszawa 2010.
 • Gliniecka J., Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Bydgoszcz–
 • Gdańsk 2007.
 • Gliniecka J., Opłaty publiczne, w: Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski,
 • E. Ruśkowski, Warszawa 2008.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Leksykon budżetowy, www.sejm.gov.pl (dostęp: 9.01.2014).
 • Nowak T., Definicja rezydenta i nierezydenta w rozumieniu prawa dewizowego,
 • w: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism, Warszawa 2013, LexPolonica
 • nr 471588.
 • Panfil P., Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa, Warszawa 2011.
 • Źródła internetowe
 • Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa, niektóre
 • osoby prawne i Bank Gospodarstwa Krajowego w latach 2010–2012, www.
 • mf.gov.pl.
 • Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2007 r. przez Skarb Państwa,
 • niektóre osoby prawne i Bank Gospodarstwa Krajowego, www.mf.gov.pl.
 • Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2010 r. przez Skarb Państwa,
 • niektóre osoby prawne i Bank Gospodarstwa Krajowego, www.mf.gov.pl.
 • Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2012 r. przez Skarb Państwa,
 • niektóre osoby prawne i Bank Gospodarstwa Krajowego, www.mf.gov.pl.
 • www.mf.gov.pl.
 • www.sejm.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5c031bf-c54e-4931-be99-5b93e0d105ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.