PL EN


2012 | 2/II | 125-136
Article title

WYKORZYSTANIE RACHUNKOWOŚCI W ZARZĄDZANIU PROJEKTEM EUROPEJSKIM

Content
Title variants
EN
ACCOUNTING USING THE EUROPEAN PROJECT MANAGEMENT
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest naświetlenie problematyki związanej z wykorzystaniem informacji z ewidencji księgowej do zarządzania projektem europejskim. Rozważania w tej kwestii podzielono na dwie części. W pierwszej wskazane zostały potrzeby informacyjne interesariuszy projektów unijnych. W drugiej dokonano przeglądu dotychczasowych wyników badań w zakresie wykorzystywania informacji pochodzących z ewidencji księgowej przez menedżerów.
EN
The aim of this paper is to highlight the issues raleted to the use of accounting information in management of project co-financed from EU funds. The consideration in this matter is divided into two parts. In the first part there was determined information needs of the stakeholders of EU projects. In the second part author of the paper reviewed the prior studies in order to indicate the findings about the determinats of use of accounitng information by the managers.
Year
Issue
Pages
125-136
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Politechnika Koszalińska
References
 • Ewaluacja ex post Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Dziadek K., Dodatkowe dokumenty wymagane przez instytucje zarządzające przy udzielaniu dotacji unijnych, „Biuletyn Rachunkowości”, 2011, nr 7 (127).
 • Dziadek K, Kontrola jako narzędzie wykrywania nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy unijnych, [w:] Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 42, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011
 • Dziadek K., Zasady dokumentowania wydatków kwalifikowanych w projektach unijnych, „Biuletyn Rachunkowości”, 2011, nr 4 (124).
 • Hall M., Accounting information and managerial work. Accounting, Organizations and Society. vol. 35, 2010.
 • Kędziora H., Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych: przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych, ODDK, Gdańsk 2007.
 • Klinowski M., Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty, CeDeWu, Warszawa 2010
 • Lech M., Wszołek-Lech D., Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ODDK, Gdańsk 2010.
 • Łada M., Kozarkiewicz A., Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu projektów, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Przepis na ewaluację projektu unijnego. (http://m.onet.pl/biznes/prasa,3dxq7).
 • Westland J., The Project Management Life Cycle. A completa step-by-step methodology for initiationg, planning, executing & closing a project successfully, Kogan Page Ltd, 200.
 • Wouters M., Vardaasdonk P., Supporting Management Decisions with Ex ante Accounting Information, European Management Journal. vol. 20, no. 1, 2002.
 • Tokarski M., Konieczka T., Działalność inwestycyjna wsparta dotacjami unijnymi a pozycja finansowa przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej, pod red. S. Sojaka, Toruń 2012.
 • Wykorzystanie środków z UE w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006 oraz Narodowych strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Informacja miesięczna za sierpień 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wrzesień 2012.
 • Van der Veeken H.J.M, Wouters M.J.F., Using accounting information by operations managers in a project company, Management Accounting Research, 2002.
 • Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa.
 • Zajączkowska A., Koordynator projektu. Instruktaż skutecznego zarządzania projektami unijnymi z suplementem elektronicznym do monitoringu zadań, ODDK, Gdańsk 2010.
 • http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Str ony/NSS.aspx
 • http://wyborcza.pl/1,91446,12852206,Nowy_projekt_budzetu_UE__wiekszy_d ostep_do_funduszy.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5c2ad14-34e4-4cdf-8559-295b42824366
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.