PL EN


Journal
2017 | 26 | 65 – 82
Article title

Analiza funkcjonalna i kompozycyjna koncepcji rewitalizacji strefy nowego centrum Łodzi

Authors
Title variants
EN
A functional and compositional analysis of the concept of revitalisation of the new center zone in Łódz
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Analizując współczesne tendencje przekształceń miast, można zauważyć wyróżniające się dwie grupy projektów. Jedna z nich opiera się na realizowaniu postulatów zrównoważonego rozwoju w budowie miast, stawiając sobie za cel istotne dla miasta priorytety, natomiast druga zakłada realizacje dużych zadań infrastrukturalnych, polepszających funkcjonowanie wybranych obszarów miast. Wielość tych koncepcji powoduje, ze Philip Jodido postrzega lata 90. ubiegłego wieku właśnie przez pryzmat rozwoju komunikacji i systemów komunikacji, które stały się istotnym czynnikiem rozwoju, wspieranym przez administracje rządowe i samorządowe w większości państw europejskich. Konsekwencją tego był wzrost znaczenia i jakości projektów urbanistyczno-architektonicznych dotyczących tej kategorii. W tej drugiej grupie obok projektu Euralille, autorstwa Rema Koolhaasa, łączącego Paryż i Londyn trasą TGV, można wymienić koncepcje Nowego Centrum Łodzi realizowana w okolicach dworca kolejowego Łódź Fabryczna oraz Elektrociepłowni I jako centrum przesiadkowe i kulturalne miasta. Celem artykułu jest analiza funkcji oraz kompozycji koncepcji rewitalizacji tego obszaru, począwszy od masterplanu Roba Kriera z 2007 r. po projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta Lodzi opracowany przez Miejska Pracownie Urbanistyczna z Łodzi z roku 2014.
EN
Analyzing contemporary tendencies of cities transformations, it is possible to notice two groups of projects standing out: one of them is based on carrying out demands of the sustainable development of cities under construction, setting their priorities as an important goal, whereas the other one assumes the accomplishment of great infrastructural tasks which are designed to improve functioning of chosen areas of cities. The multitude of these concepts caused Philip Jodido to perceive the 1990s through the prism of development of transport and communication systems, which became a significant factor in the development at all, supported by administrations of central and local governments of most European countries. As a consequence, there was a growth in the importance and quality of urban-architectural projects concerning this category. In the second group, beside Rem Koolhaas’s Euralille project, linking Paris and London with TGV route, it is possible to mention the concept of Lódz’s New Centre, carried out in the environs of Lódz Fabryczna railway station and Elektrocieplownia I, as a transfer point and a cultural centre of the city. The main purpose of the article is to analyze the functional and compositional solutions used in revitalization of this area, starting with Rob Krier’s masterplan of 2007 and ending with the zoning project drawn up for this part of Lódz by the Municipal Urban Planning Studio of Lódz in 2014.
Journal
Year
Issue
26
Pages
65 – 82
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Politechnika Śląska
References
 • Jodido Ph., 1995, Contemporary European architects, vol. 3, Taschen Verlag, Köln.
 • Krier R., 1979, Urban space, Academy Editions, London.
 • Krier R., Kohl Ch., 2007, Lodz Concept Masterplan, 21.08.2007, Berlin.
 • Plan sytuacyjny układu drogowego do Studium wykonalności zadania: „Przebudowa dworca Łódź Fabryczna wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”, 2009, konsorcjum firm SYSTRA, AREP, BBF, rys. nr A645-SW-D-RYS-00001-3.
 • Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta G. Narutowicza, W. Lindleya, Wodnej, J. Tuwima i H. Sienkiewicza, opracowanego przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z dnia 16 czerwca 2014 r.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, 2010, http://www.mpu.lodz.pl/page/511,studium.html?id=7 (dostęp 1 czerwca 2017).
 • Uchwała Nr XVII/279/07 Rady Miejskiej w  Łodzi w  sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi z dnia 28.08.2007 r.
 • Uchwała Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, z dnia 27 października 2010 r.
 • Uchwała Nr XXXIV/568/04 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia Uproszczonego Lokalnego Programu Rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004–2013, z dnia14 lipca 2004 r.
 • Uchwała Nr XLV/840/12 Rady Miejskiej w Łodzi zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi, z dnia 4 lipca 2012 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5c87076-7003-46bf-854b-35cdd85ecb66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.