PL EN


2019 | vol. 63, nr 6 | 113-126
Article title

The identification and analysis of the factors affecting energy consumer behaviour

Content
Title variants
PL
Identyfikacja i analiza czynników wpływających na zachowanie konsumentów energii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article aims to identify energy consumer behaviour, particularly in the area of energy saving. Trends in contemporary consumption, including energy consumption, reveal that an increasing number of consumers make purchase decisions in a conscious and rational manner. This is caused by the globalization and integration of markets, evolving lifestyles and social trends. Modern energy consumers are also concerned with their footprint on the natural environment. Using data, gathered in the survey, the authors conducted principal component analysis, selecting 12 new variables that represent the basic types of energy consumer behaviour focused around rational and sustainable energy consumption. The study also examined the factors that significantly influenced consumer attitudes and behaviour. The results showed that generally energy saving actions were not related to the income factor. Education, employment status and age also had a very limited influence on energy consumer attitudes.
Celem artykułu jest identyfikacja zachowań konsumentów energii, przede wszystkim pod względem ich działań dotyczących oszczędzania energii. Trendy współczesnej konsumpcji, w tym również dotyczącej energii, pokazują, że coraz więcej osób świadomie i racjonalnie podejmuje decyzje dotyczące zakupów. Wpływ na to mają zjawiska globalizacji i integracji rynków, zmiany stylu życia czy pewne trendy społeczne. Konsumenci energii coraz częściej kierują się też dobrem środowiska naturalnego. Wykorzystując dane będące wynikiem badania ankietowego, w artykule przeprowadzono analizę głównych składowych, wyłaniając 12 nowych zmiennych reprezentujących podstawowe typy zachowań użytkowników skoncentrowanych wokół racjonalnej i zrównoważonej konsumpcji energii. Zbadano też, jakie cechy istotnie wpływają na te postawy i zachowania. Okazało się, że działania mające na celu oszczędność energii nie są na ogół powiązane z czynnikiem dochodowym. Wykształcenie, status zawodowy czy wiek w niewielkim stopniu kształtują również postawy konsumentów energii.
References
 • Bednarz, J. (2017). Prosumpcja jako rezultat zmian zachodzących w zachowaniach konsumentów na przykładzie przemysłu spożywczego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(1), 7-24. DOI: 10.18559/SOEP.2017.1.1
 • Bywalec, C., and Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: PWE.
 • Hajduk, M. T., and Zalega, T. (2013). Zachowania prosumpcyjne polskich konsumentów na rynku produktów żywnościowych, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 2(17).
 • https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6767/1/A_Sleszynska-Swiderska_Zachowania_polskich_konsumentow.pdf (19.08.2019)
 • Kim, J. O., and Mueller, C. W. (1978a). Factor Analysis. Statistical Methods and Practical Issues. Beverly Hills: Sage.
 • Kim, J. O., and Mueller, C. W. (1978b). Introduction to Factor Analysis. What it is and how to do it. Beverly Hills: Sage.
 • Kruskal, W. (1952). A nonparametric test for the several sample problem. Annals of Mathematical Statistics, (23), 525-540.
 • Kruskal, W., and Wallis, W. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. Journal of the American Statistical Association, (47), 583-621.
 • Leitschuh-Fecht, H., and Lorek, S. (Eds.) (1999). Privater Konsum und Nachhaltige Entwicklung, Bonn: Positionspapier des Forum Umwelt & Entwicklung, Positionspapier zur Vorlage bei der CSD 7.
 • Milczarek, A. (2015). Wybrane aspekty zachowań konsumentów w kontekście zrównoważonej konsumpcji. Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 40(2), 131-143. DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-10
 • Sobczyk, G. (2014). Współczesna konsumpcja – nowe trendy na polskim rynku. Zeszyty Naukowe WSEI, seria: Ekonomia, 9(2), 87-104.
 • Sztemberg-Lewandowska, M. (2009). Analiza czynnikowa. In: M. Walesiak, E. Gatnar (Eds.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R (318-353). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sztemberg-Lewandowska, M., and Zacny, B. (2004). Analiza czynnikowa. In: E. Gatnar, M. Walesiak (Eds.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych (186-245). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Śleszyńska-Świderska, A. (2017). Zachowania polskich konsumentów w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego. Rozprawa doktorska. Retrieved from
 • Woś, J., Rochacka, J., and Kasperek-Hoppe, M. (2004). Zachowania konsumentów – teoria i praktyka. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5ccd56e-b4c2-4912-979a-ca6ec2a1557a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.