PL EN


Journal
2016 | 20 | 4(45) | 5-23
Article title

Młodzież w oczach papieży na podstawie przemówień podczas Światowych Dni Młodzieży

Content
Title variants
EN
Youth in the Popes’ Eyes Basing on Speeches Given During World Youth Days
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor analizuje i komentuje treść przemówień papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka wygłoszonych podczas trzynastu Światowych Dni Młodzieży. Ze względu na dużą liczbę papieskich wystąpień skupia się na przemówieniach podczas szczytowych spotkań. Autor chce odpowiedzieć na pytanie, jaki obraz współczesnej młodzieży przedstawiają w swych wystąpieniach papieże. W przemówieniach nie ma wprost opisu sytuacji młodzieży. Natomiast na podstawie poruszanej tematyki można pośrednio zorientować się, jakie zjawiska wśród młodzieży budzą nadzieję, a jakie niepokój. Ton papieskich wypowiedzi jest w większości wypadków pozytywny. Papieże widzą w młodzieży wiele dobrych cech, co budzi wielką nadzieję. Podkreślają konieczność nawiązywania przez młodych bliskich relacji z Chrystusem, budzenia wiary, która ma charakter osobistego spotkania z Bogiem. W świetle Ewangelii chcą uświadomić młodym pełną prawdę o człowieku, zwracają uwagę na sprawę prawidłowego rozumienia wolności, tłumaczą znaczenie Kościoła i relację chrześcijanina do Kościoła. Wreszcie akcentują dynamizm i entuzjazm młodzieży, zachęcają młodzież do podejmowania odpowiedzialności za misję ewangelizacyjną i apostolstwo.
EN
The author analyses and comments on speeches given by the popes: John Paul II, Benedict XVI and Francis during thirteen celebrations of World Youth Days. Because of a great number of these he focuses mainly on the ones given during central events. The author aims to answer the question about the condition of the youth of today presented by the popes. Although there is no direct description of the situation of modern youth it can be concluded indirectly on the basis of discussed issues what phenomena among young people raise hope and which cause concern. In most cases tone of papal speeches is positive. Popes see good features in the youth what gives hope and they very rarely speak about negative aspects of lives of the young. A positive call is a response to a negative influence to which the current young generation is exposed. The popes put emphasis on the necessity of establishing close relationship with Christ by the youth and arousing within them faith having a nature of personal encounter with God. They want to realise young people the whole truth about human in the light of the Gospel, draw attention to proper understanding of freedom, explain the importance of the Church and relation a Christian to the Church. Finally, they stress dynamism and enthusiasm of the youth, encourage them to take responsibility for the evangelising mission and apostleship.
Journal
Year
Volume
20
Issue
Pages
5-23
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
  • Święty Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek, Do młodzieży (1979–2015). Listy, orędzia, przemówienia, homilie, Poznań 2015.
  • Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est.
  • Blachnicki F., Teologia pastoralna ogólna, Warszawa 2013.
  • Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium.
  • Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte.
  • Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis.
  • Przeciszewski M., Chrystus tak, Kościół nie?, http://www.deon.pl/religia/wiara-i--spoleczenstwo/art,20,chrystus-tak-kosciol-nie.html (01.08.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5d2845f-0ed3-4cca-b129-2d224dc634ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.