PL EN


2014 | 2(11) | 11-24
Article title

Przezwyciężanie wykluczeń w nowoczesnej cywilizacji globalno-cyfrowej – rola duchowości chrześcijańskiej

Content
Title variants
EN
The overcoming of the exclusions in modern global-digital civilization – the role of the Christian spirituality.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie podejmuje kwestię aktualności i przydatności dorobku i potencjału duchowości chrześcijańskiej. Najpierw zwrócono uwagę na chrześcijańską teologiczną interpretację genezy wykluczeń. Takie podejście jest istotne, by zrozumieć chrześcijańskie rozumienie wykluczeń i znaczenie ich przezwyciężania: wykluczenia nie są czymś normalnym, lecz patologicznym, ich przezwyciężanie jest rzeczą dobrą i konieczną. Proces przezwyciężania wykluczenia został w ten sposób ukazany jako zasadnicza część realizacji dzieła stworzenia-zbawienia tak w wymiarze doczesnym, jak i eschatologicznym. Na takiej bazie, tzn. w świetle teologicznego rozumienia genezy i usuwania wykluczeń, przedstawiono wybrane elementy procesu przezwyciężania wykluczeń w nowoczesnej cywilizacji globalno-cyfrowej.
EN
The article presents the actuality and the potential of the Christian spirituality. First the attention is drew to the Christian theological interpretation of the genesis of the exclusions. Such an approach is essential to evaluate the Christian understanding of the exclusions and the importance of the overcoming them: the exclusions are not something normal, but pathological, the overcoming them is a positive and necessary process. The process of the overcoming of the exclusions was thus shown to be an essential part of the realization of the mystery of creation-salvation both in its temporal and eschatological dimensions. On such a basis, i.e., in the light of the theological understanding of the genesis and the removal of the exclusions, the article shows some of the elements of the process of overcoming of the exclusions in the modern global-digital civilization.
Year
Issue
Pages
11-24
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Bazzell P. D., Ecclesial identity and the excluded homeless population: a funnel ecclesiology as a framework of inclusion, [w:] Ecclesiology and exclusion: boundaries of being and belonging in postmodern times, ed. D. M. Doyle etc., Maryknoll (NY) 2012, s. 105–118.
 • Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate.
 • Bouyer L., Storia della spiritualità, t. III b: La spiritualità dei Padri (III-VI secolo). Monachesimo antico e Padri, Bologna 1986.
 • Burini C., La spiritualità della vita quotidiana nel II e III secolo, [w:] C. Burini, E. Cavalcanti, Storia della spiritualità, t. III c: La spiritualità della vita quotidiana, Bologna 1988, s. 13–132.
 • Cavalcanti E., La spiritualità del popolo cristiano nei secoli IV e V, [w:] C. Burini, E. Cavalcanti, Storia della spiritualità, t. III c: La spiritualità della vita quotidiana, Bologna 1988, s. 133–286.
 • Dziedzic J., Kapelan wobec problemu opętania. Terapia czy egzorcyzm, [w:] Odnaleźć wykluczonych. Wsparcie terapeutyczno-duszpasterskie pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Wybrane aspekty, red. J. Dziedzic, J. Klimek, Kraków 2014, s. 247–264.
 • Dziedzic J., Wsparcie osób starszych. Przeszkody i szanse w poszukiwaniu godnej starości, [w:] Odnaleźć wykluczonych. Wsparcie terapeutyczno-duszpasterskie pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Wybrane aspekty, red. J. Dziedzic, J. Klimek, Kraków 2014, s. 213–230.
 • Franciszek, XLVIII Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania (24.01.2014).
 • Guitton J., O Nowym Testamencie, tłum. W. Misztal, Kielce 1999.
 • Jan Paweł II, Bulla Incarnationis misterium.
 • Jan Paweł II, List apostolski Szybki rozwój.
 • Jan Paweł II, List apostolski Nuovo millennio ineunte.
 • Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris.
 • Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem.
 • Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente.
 • Jan Paweł II, Messaggio per la XX Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Comunicazioni sociali e formazione cristiana dell’opinione pubblica (24.01.1986).
 • Jan Paweł II, Messaggio per la XXXIX Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali I mezzi della comunicazione sociale: al servizio della comprensione tra i popoli (24.01.2005).
 • Jeżowski M., Duchowość – paradygmat socjologii religii czy socjologii moralności? A może socjologia duchowości, [w:] Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, red. M. Libliszowska-Żółtkowska, S. Grotowska, Kraków 2010, s. 66–78.
 • Kalniuk J., Pasterska pomoc Kościoła małżeństwu i rodzinie w wypełnianiu ich zadań w nauczaniu
 • Jana Pawła II w adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio”, [w:] Dokąd zmierzasz, współczesna rodzino, red. M. Duda, A. Świerczek, Kraków 2013, s. 215–229.
 • Keener C. S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. wyd. polskiego K. Bardski i in., Warszawa 2000.
 • Keener C. S., Man and woman, [w:] Dictionary of Paul and his letters, ed. G. F. Hawthorne etc., Downers Grove–Leicester 1993, s. 583–592.
 • Mariański J., Sekularyzacja, desekularyzacja, nowa duchowość. Studium socjologiczne, Kraków 2013.
 • Misztal W., Duchowość chrześcijan w świetle listów Pawłowych: związki z Bogiem, Kraków 2010.
 • Misztal W., Modlitwa uzdrowionego, [w:] Ante Deum stantes, red. S. Koperek, Kraków 2002, s. 437–453.
 • Riva A., Crescita e maturità, [w:] Corso di spiritualità. Esperienza – sistematica – proiezioni, ed. B. Secondin i T. Goffi, Brescia 1989, s. 525–590.
 • Segundo J. L., Le christianisme de Paul. L’histoire retrouvée, tr. F. Guibal, Paris 1988.
 • Siemieniewski, Inkarnacyjna duchowość, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 352–354.
 • Witek S., Duchowość religijna, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4, red. R. Łukaszyk i in., Lublin 1985, kol. 330–334.
 • Zwoliński A., Ekonomia a szczęście. W poszukiwaniu autentycznego rozwoju, [w:] Rozwój i dobro wspólne. Dyskurs w 25-lecie encykliki „Sollicitudo rei socialis” Jana Pawła II, red. J. Mazur, Kraków 2013, s. 145–168.
 • Zyzak W., Przemoc w rodzinie w kontekście kryzysu życia duchowego, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 10 (2011), s. 299–313.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5d79bdc-fb5e-4d6e-8432-0102e7104e16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.