PL EN


2015 | 3 (356) | 37-46
Article title

Ocena zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk katastroficznych w świetle badań konsumentów w województwie śląskim

Authors
Content
Title variants
EN
Evaluation of Demand for Insurance Protection as Regards Disaster Risks in the Light of Consumers Surveys in the Silesian Province
RU
Оценка потребности в страховой защите в области рисков, связанных со стихийными бедствиями, в свете обследования потребителей в Силезском воеводстве
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Ochrona ubezpieczeniowa na rynku ubezpieczeń katastroficznych powinna być zapewniona w sposób systemowy. Konsumenci, w sytuacji utraty lub zniszczenia mienia w następstwie klęsk żywiołowych, oczekują pomocy i wsparcia finansowego głównie od państwa. Zabezpieczeniem ewentualnych strat katastroficznych powinny być odpowiednie instrumenty ekonomiczne. Celem rozważań jest poznanie oraz ocena świadomości ubezpieczeniowej konsumentów, a także zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk katastroficznych. W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 2013 roku wśród konsumentów województwa śląskiego. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
Insurance protection in the market for disaster insurance should be assured in the systems way. Consumers, in the situation of loss or destruction of property as a result of natural disasters, expect assistance and financial support mainly from the state. Adequate economic instruments should be a security for possible disaster losses. An aim of considerations is to recognise and assess consumers’ insurance awareness as well as demand for insurance protection as regards disaster risks. In her article, the author presented findings of empirical research carried out in 2013 among consumers of the Silesian Province. The article is of the research nature.
RU
Страховая защита на рынке страхования от стихийных бедствий должна обеспечиваться системным образом. Потребители в ситуации имущественной потери или ущерба в результате стихийных бедствий ожидают помощи и финансовой поддержки в основном от государства. Защитой от возможных потерь в результате катастроф должны быть соответствующие экономические инструменты. Цель рассуждений – выявить и оценить страховую осведомленность потребителей, а также потребность в страховой защите в области рисков, вызванных стихийными бедствиями. В статье представили результа- ты эмпирических исследований, проведенных в 2013 г. среди потребителей Силезского воеводства. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
37-46
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
  • Bac M. (2009), Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomościach. Rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie, TNOiK, Toruń.
  • „Biuletyn Kwartalny. Rynek Ubezpieczeń” (2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006), http://www.knf.gov.pl
  • Boguszewski L. (2010), Założenia do systemu ubezpieczeń katastroficznych, artykuł zaprezentowany na konferencji PIU, http://www.piu.org.pl
  • Informacja w sprawie szkód spowodowanych w okresie maj, czerwiec, sierpień i wrzesień 2010 roku przez powodzie, burze oraz ulewne deszcze, zgłoszonych do zakładów ubezpieczeń, Komisja Nadzoru Finansowego, http://www.knf.gov.pl/Images/Szkody_powodziowe_31-12-11_tcm75-26039.pdf
  • Kawiński M. (2010), Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzkiem utraty mienia, (w:) (red.) Szumlicz T., Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  • Maciążek A. (2011), Doświadczenia rynku polskiego w likwidacji szkód powodziowych. Budowanie systemu ubezpieczeń katastroficznych w Polsce, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, wydanie specjalne Powódź Infrastruktura Finansowanie.
  • Monkiewicz J. (red.) (2005), Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej. Procesy rozwoju i integracji, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
  • http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/1506216,1,rynek-ubezpieczen-mieszkan-i-domow.read
  • http://www.stat.gov.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5d8ff01-062d-403b-923f-455b8dcf3ab6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.