PL EN


2012 | 4 | 175-188
Article title

Metody badań analitycznych jako element strategii procesu zarządzania logistycznego

Content
Title variants
EN
Methods of analytic research as a strategy element of logistic management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Źródłem odkrywania i kształtowania nowych potencjałów i efektów korzyści ekonomiczno-rynkowych stało się poszukiwanie nowych metod zarządzania. Metodą pozwalającą na kompleksowe zarządzanie wszystkimi powiązanymi działaniami przepływu materiałów i dóbr od źródeł zaopatrzenia do użytkownika wyrobów gotowych jest logistyka, rozumiana jako nowoczesna koncepcja zarządzania. Stała się ona motorem racjonalizowania działań przedsiębiorstwa w obszarze zintegrowanych przepływów towarów i informacji, w których stawiane cele dążą do minimalizowania kosztów, a strategie ukierunkowane są na czas, jakość, elastyczność i innowacyjność. Istotą tak pojmowanego zarządzania logistycznego jest zaoferowanie potencjalnemu klientowi określonej ilości towarów, o odpowiedniej jakości, we właściwym czasie i miejscu. Optymalizowanie takich zadań logistyki odbywa się według dwóch podstawowych kryteriów: - maksymalizowania poziomu oferowanej obsługi logistycznej przy założonej wielkości kosztów, - minimalizowania kosztów logistycznych dla założonego poziomu obsługi. Ważnym problemem dla menadżerów firm jest nadmierna podaż towarów w stosunku do popytu, chcąc więc utrzymać odpowiedni poziom rentowności prowadzonych działań gospodarczych należy dążyć do obniżania całkowitych kosztów. Logistyka jako dziedzina nauki, która zajmuje się skupianiem w jednym miejscu organizacji wszystkich funkcji związanych z przepływem dóbr rzeczowych, utrzymaniem zapasów, jak również przekazywaniem strumieni informacji, gdzie czynnikiem determinującym te działania jest wysoki poziom satysfakcji klienta – jest nowoczesnym zarządzaniem stwarzającym możliwość obniżania ogólnych kosztów. Problemem jest jednak wskazanie metody, za pomocą której zbadać można byłoby zależności między zarządzaniem logistycznym a obniżką całkowitych kosztów, a tym samym zbadać wpływ logistyki na rozwój firmy i jej rentowność. W artykule podjęta została próba przedstawienia pewnej uniwersalnej metody pozwalającej badać zależności między działaniami logistycznymi a efektywnością funkcjonowania firmy.
EN
Searching for the new methods of management became the source of discovering and shaping the new potential and effects of the economic and market profits. Logistics, understood in terms of modern management is the method which allows for thorough managing all material and goods traffic between the source of supply finished products users. It became the driving force of streamlining enterprise operations in the field of integrated flows of goods and information which aim at minimizing costs and the strategies are directed at time, quality, flexibility and ingenuity. The essence of the logistics in such a meaning is to offer the potential recipient a specified amount of the products with the particular quality at the right place and time. The optimization of such logistic assignments proceeds according to two basic criteria: - maximizing the level of the offered logistic service assuming the cost extent, - minimizing logistic costs for the required service level. Excessive supply in relation to demand is an important issue for the managers. Only by reducing overall costs can the appropriate level of profitability be maintained. Logistics as a discipline which deals with focusing all the functions associated with the flow of goods, maintaining the stocks and communicating the stream of information in one place, taking into account the client’s satisfaction as the major factor, is modern management enabling reduction in overall costs. A problem which appears is to point out the method which allows to examine dependence of logistic management on the reducing overall costs as well as to examine the influence of logistics on the company development and its profitability. An attempt to present a universal method of examining the influence of logistics on the effectiveness of company functioning is made in this article.
Year
Issue
4
Pages
175-188
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Beier F. J., Logistyka, SGH, Warszawa 1993.
 • Ciesielski M., Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006.
 • Coyle J., Bardi E., Langley J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
 • Czubkowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2006.
 • Duraj J., Analiza decyzyjna w przedsiębiorstwie, PTE, Zielona Góra 1992.
 • Gabrusewicz W., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2002.
 • Gołembska E., Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw, Poznań 1994.
 • Grzybowska K., Podstawy logistyki, Difin, Warszawa 2010.
 • Kowalska K., Logistyka. Analiza całkowitego kosztu w procesach logistycznych, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.
 • Lichocik G., Rola logistyki w przedsiębiorstwie, „Rzeczpospolita” 1998, nr 3.
 • Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, Wrocław 2005.
 • Skowronek C., Syrjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1995.
 • Szymonik A., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, „Difin”, Warszawa 2010.
 • Trus T., Ekonomia logistyki, „Difin”, Warszawa 2010.
 • Twaróg J., Koszty logistyki przedsiębiorstwa, IIiM, Poznań 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5e6af1f-2465-4250-85a3-4c1942b8d3ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.