Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 84 | 3 | 369-386

Article title

Miejsce i znaczenie oceny jakości informacji w wybranych modelach ewaluacji bibliotek cyfrowych

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The role and significance of information quality in selected digital library evaluation models

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Teza/cel artykułu – Zapewnienie odpowiedniej jakości zasobów informacji w bibliotekach cyfrowych stanowi nowe wyzwanie dla dalszego intensywnego rozwoju tego rodzaju wirtualnych organizacji. Celem artykułu jest ukazanie miejsca i znaczenia oceny jakości informacji w najważniejszych modelach ewaluacji bibliotek cyfrowych. Metody – Jako metodę badawczą zastosowano analizę porównawczą wybranych modeli bibliotek cyfrowych pod względem sposobu ujęcia oceny jakości informacji w strukturze modelu, zakresu tej oceny oraz proponowanych metod i technik oceny. Wyniki/ wnioski – W badanych modelach przedmiotem oceny były zarówno dane, jak i metadane. Przeprowadzona analiza wykazała także, że rozważane modele ewaluacji bibliotek cyfrowych dość znacznie różnią się sposobem ujęcia oceny jakości informacji oraz uwzględnianą liczbą kryteriów tej oceny. Jednak ich udział w stosunku do ogółu kryteriów przyjętych w danym modelu kształtuje się na zbliżonym poziomie. W większości modeli nie zaproponowano metod i technik wdrażania przyjętych kryteriów oceny jakości informacji. Pokazuje to, że niezbędne są dalsze wysiłki zmierzające do opraco¬wania i wdrożenia praktycznych zasad doskonalenia jakości informacji w bibliotekach cyfrowych.
EN
Thesis/Objective – The appropriate quality of information resources in digital libraries is a new challenge in further intensive development of those virtual organizations. The paper is focused on the identification of the role and significance of information quality in the most important digital library evaluation models. Research methods – The comparative analysis of selected models of digital libraries was used. Three aspects were studied: the place of information quality evaluation within the model, the scope of this evaluation, evaluation methods and tools applied. Results/Conclusions – The authors evaluated both data and metadata in selected models. The analysis showed that the models under scrutiny considerably vary with regard to the information quality evaluation methods and the number of evaluation criteria applied, although the ratio of the latter to the overall number of criteria used is comparable in selected models. Most models do not offer methods and tools to implement the criteria of information quality evaluation, which means that further work is required to define and implement rules for information quality enhancement in digital libraries.

Year

Volume

84

Issue

3

Pages

369-386

Physical description

Contributors

 • Opole University, Faculty of Economy
 • Opole University, Faculty of Economy

References

 • Brien, James (2012). Essentials for the Internet worked E-Business Enterprise [online], [dostęp: 30.07.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.mhhe.com/business/mis/obrien/obrien10e/student/olc/def_ch01.mhtml>.
 • Candela, Leonardo; Nardi, Bonnie, ed. (2011). The Digital Library Reference Model. Project Number 231551, DL.org [online], [dostęp: 25.11.2015]. Dostępny w WWW: < https://www.coar-repositories.org/files/D3-2b-Digital-Library-Reference-Model.pdf>.
 • Czerwiński, Adam; Krzesaj, Marcin (2014). Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW. "Studia i monografie" nr 501, Wydaw. UO, Opole.
 • English, Larry (1996). Information Quality: Meeting Customer need [online]. Information Impact Newsletter, [dostęp: 30.07.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.infoimpact.com/articles/DMR_11.96MeetingCustNeeds-withfigures1.pdf>.
 • Eppler, Martin (2007). A Generic Framework for Information Quality in Knowledge-intensiveProcesses, Proceedings of the Sixth International Conference on Information Quality [online], [dostęp: 21.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://mitiq.mit.edu/ICIQ/Documents/IQ%20Conference%202001/Papers/AGenericFramework4IQinKnowledgeIntenProc.pdf>.
 • Eppler, Martin; Wittig, Daniela (2000). Conceptualizing Information Quality: A Review of Information Quality Frameworks from the Last Ten Years. [In:] Fifth Conference on Information Quality (IQ 2000), eds. Klein B.D. & Rossin D.F., MIT.
 • Fuhr, Norbert, i in., (2007). Evaluation of digital libraries. “Int J Digit Libr”, no. 8, pp. 21-38.
 • Kahn, Beverly Katz; Strong, Diane; Wang, Richard (2002). Information Quality Benchmarks: Product and Service Performance. “Communications of the ACM” 2002, vol. 45, no. 4.
 • Kiran, Kumar; Diljit Singh (2012). Modeling Web-based library service quality. “Library & Information Science Research”, no. 34 (3).
 • Kolasa, Władysław Marek (2011). Biblioteki cyfrowe na świecie – powstanie i rozwój [online], [dostęp: 26.11.2015]. Dostępny w WWW: <http://eprints.rclis.org/16141>.
 • Ruževičius, Juozas; Gedminaitė, Aistė (2007). Business Information Quality and its Assessment. “Engineering Economics”, no. 2 (52).
 • Sandusky, Robert (2002). Digital Library Attributes: Framing Usability Research [online], [dostęp: 11.12.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.uclic.ucl.ac.uk/annb/docs/Sandusky35.pdf>.
 • Saracevic, Tefko (2000). Evaluation of digital libraries: an overview [online]. Paper presented at DELOS Workshop on the Evaluation of Digital Libraries [online], [dostęp: 20.09.2015]. Dostępny w WWW: <http://dlib.ionio.gr/wp7/WS2004_Saracevic.pdf>.
 • Wang, Richard (1998). A product perspective on total data quality management [online]. Communications of the ACM [online], [dostęp: 30.07.2015]. Dostępny w WWW: <http://mitiq.mit.edu/documents/publications/TDQMpub/WangCACMFeb98.pdf>.
 • Wang, Richard; Strong, Diane (1996). Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. “Journal of Management Information Systems”, no. 12 (4).
 • Werla, Marcin (2008). Co to jest „biblioteka cyfrowa”? [online]. Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS [online], [dostęp: 23.11.2015]. Dostępny w WWW: <http://dl.psnc.pl/co-to-jest--biblioteka-cyfrowa>.
 • Xie, Iris Xie (2008). Users’ Evaluation of Digital Libraries: Their uses, their criteria, and their assessment. “Information Processing & Management”, no. 44 (3).
 • Xie, Iris Xie (2006). Evaluation of digital libraries: Criteria and problems from users’ perspectives. “Library and Information Science Research”, no. 28.
 • Zhang, Yiguo (2010). Developing a Holistic Model for Digital Library Evaluation. “Journal of the American Society For Information Science And Technology”, vol. 61 (1).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f5eb8cfb-0d07-4943-9c62-d9fd1877440a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.