Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 | 6-46

Article title

Przyroda w turystyce kulturowej. Programy, oferty, zagospodarowanie walorów i obszarów

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tekst koncentruje się wokół udziału i znaczenia walorów przyrodniczych w turystyce kulturowej. W kontekście przeglądu wybranych form i typów wypraw turystyczno-kulturowych omówione zostaną typowe samodzielne cele turystyki kulturowej, odrębne moduły jej ofert i ich pomniejsze elementy składowe, posiadające charakter przyrodniczy lub mieszany. Osobno opisano fenomen turystyki kulturowo-przyrodniczej – szczególnej formy świadomie łączącej oba typy walorów, ukierunkowanej głównie na integralną eksplorację dziedzictwa oraz edukację. Na tle aktualnych potrzeb zarówno ochrony środowiska, jak i turystyki, przedstawiono możliwe sposoby turystycznego zagospodarowania obszarów chronionych przez tworzenie programów turystyki zrównoważonej powiązanych z ich zasobami. Propozycje analiz potencjału oraz koncepcji i programów obszarowych uwzględniają na poszczególnych etapach ich powstawania i realizacji udział zarządzających terenami chronionymi i poszczególnymi obiektami, samorządów, ekspertów, twórców i dystrybutorów produktów turystycznych, koordynatorów systemów i usług turystycznych, usługodawców oraz zainteresowanych mieszkańców.

Year

Issue

1

Pages

6-46

Physical description

Dates

online
2016-01-01

Contributors

 • GSW Milenium Gniezno/Poznań

References

 • Artyshuk A., 2010, Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej, „Turystyka Kulturowa” Nr 9, s. 4-24
 • Buczkowska K., Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), 2009, Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF, Poznań
 • Dudek A., Kowalczyk A., 2003, Turystyka na obszarach chronionych – szanse i zagrożenia, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 32, s. 117-140
 • Durydiwka M., 2013, Turystyka kulinarna, Nowy (?) trend w turystyce kulturowej, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 52, s. 9-30
 • Jędrysiak T., 2010, Wiejska turystyka kulturowa, PWE, Warszawa
 • Jędrysiak T., 2011, Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne, „Turystyka Kulturowa’, Nr 6, 17-35
 • Jędrysiak T., Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE Warszawa
 • Kasprzak K., 2011, Drzewa – pomniki przyrody i pamiątki kultury, „Turystyka Kulturowa” Nr 4, s. 17-38
 • Kmita J., Banaszak G., 1994, Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Wyd. Instytut Kultury, Warszawa
 • Kmita J., 2007, Konieczne serio ironisty. O przekształcaniu się problemów filozoficznych w kulturoznawcze, Wyd. Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań
 • Koralewska P., 2009, Turystyka przemysłowa (industrialna),do obiektów poprzemysłowych i technicznych, [w:] K. Buczkowska., A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań, s. 202-222
 • Kowalczyk A., 2005a, Nowe formy turystyki miejskiej, „Prace i Studia Geograficzne, t. 35, s. 155-197
 • Kowalczyk A., 2005b, Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, „Turyzm”, 15, z. 1-2, s. 163-186
 • Kowalczyk A. (red.), 2008,Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Kowalczyk A., 2009a, Turystyka historyczno-militarna, [w:] Buczkowska., Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), 2009, Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań,
 • s. 286-312
 • Kowalczyk A., 2009b, Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych (na przykładzie Afryki Południowej), „Prace i Studia Geograficzne”, t. 42, s. 15-58
 • Kowalczyk A., 2010a, Turystyka winiarska, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, PWN Warszawa, s. 208-230
 • Kowalczyk A., 2010b, Koncepcje teoretyczne bliskie idei turystyki zrównoważonej, [w:] Kowalczyk A. (red.), Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa, s. 44-55
 • Kowalczyk A., Kulczyk S., Duda-Gromada K., 2010, Przyrodnicze aspekty turystyki zrównoważonej, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa, s. 79-160
 • Kowalczyk A., Derek M., Kulczyk S., Burska Z., 2010, Kulturowe aspekty turystyki zrównoważonej [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa, s. 162- 248
 • Kruczek Z., 2009, Enoturystyka, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań, s. 333-345
 • Kruczek Z., 2011, Egzotyczna turystyka kulturowa (trendy, organizatorzy, uczestnicy), „Turystyka Kulturowa, Nr 2, s. 4-21
 • Matusiak A., 2009, Turystyka kulinarna, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.),, Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań, s. 313-322
 • Matusiak A., 2008, Kulinarne wojaże jako element turystyki kulturowej. Dziedzictwo kulinarne Górnego Śląska, „Turystyka Kulturowa”, Nr 2, s. 4-27
 • Matuszewska D., 2003, Funkcje turystyczne i konflikty w wybranych parkach narodowych Polski północno-zachodniej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wydanie I GWSHM Milenium, Gniezno
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2009, Region jako cel współczesnej turystyki kulturowej, „Folia Turistica” ,Nr 21, s. 71-94
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2010a, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wydanie II, KulTour.pl, Poznań
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2010b, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków
 • Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), 2011, 30 sposobów na Poznań, 2011, Wyd. KulTour.pl, Poznań
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa. Podręcznik, Proksenia / KulTour.pl, Kraków – Poznań
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2015, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Romantische Straße (Niemcy), „Turystyka Kulturowa”, Nr 8, s. 78-121
 • Mokras-Grabowska J., 2009, Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce „Turystyka Kulturowa”, Nr 1, s. 14-31
 • Orłowski D., Woźniczko M., 2007, Edukacyjne znaczenie skansenów w propagowaniu tradycji kulinarnych w turystyce wiejskiej, [w:] J. Sikora J., Turystyka wiejska a edukacja, różne poziomy, różne wymiary, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, s. 228-241
 • Plebańczyk K., 2013, Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – perspektywy dla Polski, „Turystyka Kulturowa”, Nr 10, s. 23-38
 • Rogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Ruszkowski M., 2010, Elementy krajobrazu przemysłowego czynnikiem destynacji turystycznej regionu. Studium na przykładzie „Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego”,„Krajobraz a turystyka”, Nr 14, s. 283-295
 • Smith V.L., 1996, Indigenous tourism – The 4 H`s, [w:] R. Butler, L. Hinch (eds), Tourism and indigenous peoples, International Thomsom Business Press, London, p. 283-307
 • Styperek J., 2002, Linearne systemy penetracji rekreacyjnej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, Dziennik Ustaw 2015, poz. 774
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dziennik Ustaw 2004 Nr 92 poz. 880
 • Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., 2015, Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa
 • WWW:
 • Africa Line, 2015, polski touroperator, oferta: www.africaline.pl
 • Discoversilesia, 2015, polski touroperator www.discoversilesia.pl
 • EGA Raj, 2015, edukacyjne gospodarstwo agroturystyczne, www.wiejskiraj.pl
 • Eko-Tourist, 2015, polski touroperator www.eko-tourist.pl
 • Index, 2015, polski touroperator, www.indexpolska.com.pl
 • Kaltern Tourismus, 2015, Oficjalna strona lokalnej organizacji turystycznej www.kaltern.com
 • Kogis, 2015, portal turystyki dziecięcej i polski touroperator, www.kogis.pl
 • KulTour.pl, 2015, polski touroperator, www.kultour.pl
 • MWM Sierpc 2015, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, www.mwmskansen.pl
 • Neusiedler See Tourismus, 2015, www.neusiedlersee.com/de
 • Partner, 2015, polski touroperator, www.autobusykolobrzeg.pl
 • METI 2015, polskie biuro podróży w Meksyku, www.mexicoentero.pl
 • Rainbow Tours, 2015, touroperator działający w Polsce, www.rainbowtours.pl
 • Szlaki Kulturowe Dolny Śląsk, 2015, portal tematyczny Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, www.szlakikulturowe.dolnyslask.pl
 • Traper, 2015, polski touroperator, www.traper.com.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f5efc2ed-31fa-4225-8339-5d9d29863060
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.