PL EN


2016 | 1 | 281-307
Article title

Białorusini na Łotwie (1920-1939) oczami dyplomatów polskich w Rydze

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
References
 • Jēkabsons Ē., Stosunki między Łotwą i Białoruską Republiką Ludową w latach 1919–1921, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 1997, z. 7, s. 49–62.
 • Я. Найдзюк, I. Касяк, Беларусь учора й сяньня, Мińsk 1993, s. 221–228
 • Крывіцкія руны: Беларускія пісьменнікі Латвіі, Mińsk 2003;
 • С. Сахараў, В. Сахарава, Выбраныя творы, Mińsk 2015;
 • П. Сокал, В. Казлоўская, Выбраныя творы, Mińsk 2016
 • Apine I., Baltkrievi Latvijā, Ryga 1995;
 • Jēkabsons Ē., Белорусы в Латвии в 1918 – 1940 годах, [w:] Беларуская дыяспара як пасярэднiца ў дыялогу цывiлiзацый. Матэрыялы III Мiжнароднага кангрэса беларусiстаў, Mińsk 2001);
 • Казачёнок К., “Белорусский процесс” в Латвии: обвинение, оправдание, наказание, [w:] Латыши и беларусы: вместе сквозь века. Сборник научных статей, red. М.Г. Каралёў, Мінск 2012, s. 29–42.
 • Gierowska-Kałłaur J., Stosunek państwa łotewskiego do miejscowych Polaków i Białorusinów w początkach niepodległości łotewskiej, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2011, t. 46, s. 181–216.
 • Grzybowski J., Савецкая рэчаіснасць на бачынах беларускай газеты ў Латвіі “Голас Беларуса” (1925–1929 г.), [w:] „Światła masz tyle w sobie…». Ze studiów wschodniosłowiańskich. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. M. Kaczmarczyk, A. Nowacki, M. Sidor, B. Siwek, Lublin 2015, s. 207–222.
 • Łossowski P., Kraje bałtyckie na drodze od demokracji parlamentarnej do dyktatury: 1918 – 1934, Wrocław 1972, s. 253–254, 261–263.
 • Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 477/5328, Raport Poselstwa RP w Rydze, 12 II 1939 r., dot. działalności białoruskiej na Łotwie.
 • AAN, sygn. 477/5328, Raport Ambasady RP w Rydze, z 12 lutego 1939 r., dot. działalności białoruskiej na Łotwie.
 • Gosudarstwiennyj archiw Rossijskoj fiedieracii (Państwowe Archiwum Federacji Rosyjskiej, dalej: GARF), fond (zespół, dalej: f.) 5875, opis (inwentarz, dalej: op.) 1, dieło (teczka, dalej: d.). 21, list (karta, dalej: l.). 20 – 29, Memorandum W. Zacharki do Hitlera, kwiecień 1939 r.;
 • В. Раманоўскi, Саўдзельнiкi ў злачынствах, Miнск 1964, s. 20 – 21.
 • GARF, f. 5875, op. 1, t. 21, k. 29, Memorandum W. Zacharki do Hitlera, kwiecień 1939 r.
 • У. Сакалоўскi, У. Ляхоўскi, Нямеччына й беларускi нацыянальны рух напярэдаднi й у першыя гады Другой Сусьветнай Вайны, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2000, z. 13, s. 6–7.
 • Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs (Państwowe Archiwum Łotwy Narodowego Archiwum Łotwy, dalej: LVA), 1986 fondas (zespół, dalej: f.), 2 apraksts (opis, dalej: apr.), P-10551 lieta (teczka, dalej: l.), 88–97 lapa (karta, dalej: lp.), Protokół przesłuchania M. Demidowa i W. Korci, 26 XII 1940.
 • AAN, sygn.: 477/5328, k. 37–41, 48–50 AAN, sygn. 477/5328, Raport Poselstwa RP w Rydze, 12 II 1939 r., dot. działalności białoruskiej na Łotwie
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5f45fc8-29db-42a8-8959-33f588fd78b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.