Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(11) |

Article title

Human rights protection in Europe

Content

Title variants

PL
Ochrona praw człowieka w Europie

Languages of publication

Abstracts

EN
The European Convention on Human Rights, establishing The European Court of Human Rights, constitutes the key document relating to human rights protection. Romania ratified the Convention on 20th June, 1994. Human rights are basic rights and freedoms each individual is entailed to. They include the right to live and be free, the freedom of speech and the right to an equal treatment in terms of legislation. Generally, the situation relating to the human rights in Europe is considered to be good. Belorussia, classified by The Economist as an authoritarian country, appears to be a problematic case in that respect. The Convention also deals with children’s rights, which it views as equal to human rights. The Constitutions of countries such as Poland, Romania or Brazil contain regulations relating to children’s rights. In 2004, Romania ratified the act on the protection and promotion of children’s rights, pointing out that children deserve special treatment and protection. A helpline for children’s rights protection was set up, offering consultation on the protection of children and family. In many cities in Romania a helpline offering temporary assistance to children was also set up. Relevant social services are ready to intervene without delay following their notification by phone.
PL
Kluczowym dokumentem dotyczącym ochrony praw człowieka w Europie jest Europejska Konwencja Praw Człowieka, powołująca Europejski Trybunał Praw Człowieka. Rumunia ratyfikowała Konwencję 20 czerwca 1994 r. Prawa człowieka są podstawowymi prawami i wolnościami, które przysługują wszystkim jednostkom, stanowiąc prawo do życia, wolności, wolność słowa, równego traktowania w obliczu prawa. Ogólnie ocenia się, że sytuacja dotycząca praw człowieka w Europie jest dobra. Problematyczna w tym kontekście wydaje się być Białoruś, klasyfikowana przez „The Economist” jako kraj autorytarny. Konwencja zajmuje się także prawami dzieci, stawiając je na równi z prawami człowieka. Wiele krajów zawarło ochronę praw dzieci w swoich konstytucjach, w tym m.in. Polska, Rumunia, Brazylia i inne. W 2004 r. Rumunia przyjęła ustawę odnoszącą się do ochrony i promocji praw dziecka, wskazując m.in., że dziecko zasługuje na szczególnego rodzaju ochronę i traktowanie. Uruchomiono m.in. linię telefoniczną służąca ochronie praw dziecka, oferującą bezpłatne informacje z zakresu ochrony dzieci i rodziny. Na terenie Rumunii w wielu miejscach uruchomiono również linie telefoniczne służące doraźnej ochronie dzieci. Stosowne służby ds. socjalnych są zdolne – po wpłynięciu zgłoszenia telefonicznego – do niezwłocznego podjęcia stosownej interwencji.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1896-8333

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f5f89974-029f-4901-ad6b-019371a5db18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.