Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 11 | 2 | 129-138

Article title

E-commerce influence on changes in logistics processes

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Wpływ e-commerce na zmiany w procesach logistycznych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The aim of this publication is to address the changes in retail trade, which have a direct influence on the development of e-commerce which in turn causes modifications to logistics chain management strategies and methods of flow control. Materials: The article has been written on the basis of an analysis of subject literature together with determining the influence of e-commerce to changes in logistics processes. The publications included in this study have been selected in order to present the subject of e-commerce development as well as evaluate changes in methods of flow control. The analysis has been prepared based on the author's experience and available reports and publications. Results: As a result of the conducted analysis, an assessment of the proficiency level of the changes in logistics processes on the local and international market as well as of the trends for these changes has been made. Conclusions: With the development of e-commerce, a new logistics chain management strategy began to appear, which covered both the process of handling the online and offline sales channel. Therefore, it can be concluded that properly adapted flow control methods will be the means for achieving the goal. Tasks will include: streamlining flow processes, improving the efficiency of logistic processes as well as adjusting them to market requirements.
PL
Wstęp: Tematem publikacji jest opracowanie tematyki zmian zachodzących w handlu detalicznym wpływających bezpośrednio na rozwoju handlu internetowego co przekłada się na zamiany w strategii zarządzania łańcuchem logistycznym i metod sterowania przepływami. Materiały: Artykuł został opracowany na podstawie analizy literatury przedmiotu wraz z określeniem wpływu handlu internetowego na zmiany w procesach logistycznych. Publikacje ujęte w opracowaniu zostały wyselekcjonowane w celu przedstawienia tematyki rozwoju handlu internetowego oraz oceny zmian w metodach sterowania przepływami. Analiza została opracowana w oparciu o doświadczenie autora oraz dostępne raporty i publikacje. Wyniki: W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano oceny poziomu zaawansowania zmian zachodzących w procesach logistycznych na rynku lokalnym i międzynarodowym oraz trendy tych zmian. Wnioski: Z rozwojem handlu internetowego pojawiała się nowa strategia zarządzania łańcuchem logistycznym, obejmująca swym zasięgiem zarówno proces obsługi kanału sprzedaży online jak i offline. Wnioskować zatem można, że środkiem służącym do realizacji celu będą właściwie dostosowane metody sterowania przepływami do zadań których będzie należało: usprawnienie procesów przepływu, poprawa efektywności oraz podporządkowanie procesów logistycznych wymaganiom rynku.

Journal

Year

Volume

11

Issue

2

Pages

129-138

Physical description

Contributors

  • Poznan University of Technology, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f5fc2314-ae36-44a6-b8af-ec1614156d76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.