PL EN


2018 | 45 | 5-6(530-531) | 1-8
Article title

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ. OCENA I ZAGROŻENIA W KONTEKŚCIE NOWEJ DYREKTYWY DOTYCZĄCEJ DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW

Selected contents from this journal
Title variants
EN
POSTING OF WORKERS IN THE EUROPEAN UNION LAW. PROPOSED CHANGES, EVALUATION AND FUTURE THREATS IN THE COORDINATION OF SOCIAL SCHEMES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono aktualne zasady delegowania pracowników na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Omówiono proponowane zmiany przepisów Unii Europejskiej z tego zakresu. Przedstawiono ocenę i zagrożenia. Uwzględniono w tej ocenie stanowisko partnerów społecznych, instytucji właściwej i ekspertów.
EN
The article presents legal determinants of realisation of free movement of services by the example of posting of workers. The article explains the circumstances of passing the directive 96/71, as well as the increasing problems with its application in UE Member States and EU Court of Justice case-law in the following years, which led to the passing of an important amendment of the directive in 2018.
Year
Volume
45
Issue
Pages
1-8
Physical description
Contributors
 • Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
References
 • Decyzja Komisji 2009/17/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników (Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 26).
 • Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr A2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej wykładni art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracowników delegowanych i osób wykonujących pracę na własny rachunek, tymczasowo pracujących poza państwem właściwym (Dz. Urz. UE C106 z 24.04.2010 r., s. 5).
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/344 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej (Dz.U. L 65 z 11.3.2016, s. 12).
 • Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 173/16 z 9.7.2018, s. 1); (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej (Dz.U. L 327 z 5.12.2008, s. 9).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 11).
 • Dyrektywa Rady 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (Dz.U. L 288 z 18.10.1991, s. 32).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. L 166 z 30.4.2004, s. 1).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. L 284 z 30.10.2009, s. 1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6022dd6-7be0-425c-8281-0c9d22ac290b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.