Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 10 | 145-168

Article title

Przywództwo polityczne: w stronę inteligencji emocjonalnej? Adaptacja teorii przywództwa Golemana

Content

Title variants

EN
Emotional Intelligence as a Recipe for Political Leaders? Adaptation of Goleman’s Bussiness Leadership Theory into Politics

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przywództwo polityczne uwarunkowane jest tradycją demokratyczną, krzyżu-jącymi się interesami różnych grup społecznych czy wyznaczaniem standardów przez media. W dobie „fabrykowanych wizerunków” coraz większą rolę od-grywa dopasowanie stylu kierowania państwem do potrzeb wyborców. Badania przeprowadzone na grupie liderów biznesu wskazują, że największą sku-teczność odnoszą liderzy o rozbudowanej inteligencji emocjonalnej (IE). Artykuł przedstawia adaptację teorii przywództwa, opracowanej w kontekście biznesu w odniesieniu do polityki. Międzykulturowe badania empiryczne (Polska, Szwajcaria, Gruzja) pokazują, że jakkolwiek mogą istnieć różnice wzorów per-cepcji i preferencji stylów przewodzenia, to w polityce –podobnie jak w bizne-sie – najmniejsze poparcie zyskują liderzy o stylu nakazowym, a największe – liderzy jednoczący, demokratyczni, wychowawczy czy autorytatywni. Rozpo-znanie roli IE i oczekiwań wyborców może m.in. pomóc w rozwoju kompetencji przywódców i ich właściwym pozycjonowaniu w kampaniach.
EN
Political leadership depends on democratic tradition, crossed interests of dif-ferent social groups or media influence. In the “age of manufactured images”, response to voters’ needs remains crucial. According to business theories of leadership, the most effective leaders are these who master emotional intelli-gence (EI) abilities. The paper tries to adapt business leadership theory to poli-tics. Cross-cultural studies conducted in Poland, Switzerland and Georgia show that, however profiles of perception and preferences of leadership styles might differ within the level of democracy maturity, in politics -as well as in business- coercive leaders gain the lowest support contrary to strongly sup-ported democratic, affiliative, coaching or authoritative leaders. Understand-ing of EI role and voters’ needs might be helpful in developing leaders’ skills and their proper positioning in political campaigns.

Year

Issue

10

Pages

145-168

Physical description

Contributors

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej ul. Chodakowska 19/31 03-815 Warszawa
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej ul. Chodakowska 19/31 03-815 Warszawa

References

 • Abele A. E., Wojciszke B., Agency and Communion from the Perspective of Self Versus Others, [w:] „Journal of Personality and Social Psychology” 2007, 93 (5).
 • Bales R. F., Slater P.E., Role differentiation in small decision making groups [w:] Parsons T. (red.), Family Socialization and Interaction Processes, New York 1955.
 • Barling J., Salter F., Kelloway E.K., Transformational leadership and EI: an exploratory study, „Leadership & Organizational Development Journal” 2000, 21(3).
 • Bass B. M., Avolio B.J., Transformational leadership: A response to the critiques. [w:]
 • Blake R.R., Mouton J.S., An Overview of the Grid, [w:] „Training&Development Journal” 1975.
 • Bull P., The microanalysis of political communication: Claptrap and ambiguity, London 2003.
 • Burns J. M., Leadership. New York 1978.
 • Cavallo K. , Brienza D., Emotional competence and leadership excellence at Johnson & Johnson: The emotional intelligence and leader-ship study, New Brunswick 2004.
 • Chemers M. M. (red.), Leadership Theory and Research, New York 1993.
 • Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006.
 • Cwalina W., Falkowski A., Newman B. I., Political Marketing: Theoretical and Strategic Foundations, Armonk 2011.
 • Dion L., The Concept of Political Leadership: An Analysis, „Canadian Journal of Political Science” 1968, 1(1).
 • Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006.
 • Drzewiecka M., Cwalina W., What political leadership styles do we prefer? Cross-cultural study in Goleman’s typology of leadership, [w:] „Journal of Management and Marketing”, artykuł w druku.
 • Dulewicz V. , Higgs M., Leadership at the Top: The Need for Emotional Intelligence in Organizations, [w:] „The International Journal of Organizational Analysis” 2003, 11(3).
 • Edinger L. J., Approaches to the Comparative Analysis of Political Leadership, [w:] „Review of Politics” 1990, 52(4).
 • Fiedler F. E., The contingency model and the dynamics of the leadership process, [w:] „Advances in Experimental Social Psychology” 1978.
 • Gałązka W., Krywicki A., Nie wystarczy być… czyli od zera do lidera, Wrocław 2004.
 • Gardner L., Stough C., Examining the relationship between leadership and emotional intelligence in senior level managers, „Leadership & Organization Development Journal” 2002, 23 (2).
 • Gierzyński A., The promise and futility of American campaign financing. [w:] Johnson D.W. (red.), Routledge Handbook of political marketing 2009.
 • Giuliani R.W., Leadership, London 2002.
 • Golec A., Wódz i towarzystwo wzajemnej adoracji, [w:] „Charaktery”, 2003, nr 9.
 • Goleman D., Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ. London 1996.
 • Goleman D., Leadership that gets results, „Harvard Business Review” 2000, 78(2).
 • Goleman D., The Emotional Intelligence of Leaders, [w:] „Leader to Leader”1998, nr 10.
 • Goleman D., What Makes a Leader?, „Harvard Business Review” 1998, 76(6).
 • Harris H.: Success and the Increasingly Global Competitive Market. Wystąpienie na konferencji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta: „Leadership, Education, Innovation”, UW, 16.05.2014.
 • Hermann M. G.,, Hagan J.D., International Decision Making: Leadership Matters, Foreign Policy, 1998, 110.
 • Hofstede G ., Motivation, leadership, and organization: Do American theories apply a broad, [w:] „Organizational Dynamics” 1980, 9.
 • Hofstede G., Management scientists are human, [w:] „Management Science” 1994, 40.
 • Jacobs T. O., Leadership and Exchange in Formal Organizations, Alexandria, VA 1970.
 • Jakubowska U., Przywództwo polityczne [w:] Skarżyńska K. (red.), Podstawy psychologii politycznej, Poznań 2002.
 • Korwin-Piotrowska K., To będzie lepszy kraj (wywiad z Natalią de Barbaro), [w:] Sukces 2005, 11.
 • Law K. S., Wong C. S., Song L. J., The construct and criterion validity of emotional intelligence and its potential utility for management studies, [w:] „Journal of Applied Psychology” 2004, 89.
 • Le Bon, G., Psychologia tłumu. Warszawa 1986.
 • Lewin K., Lippitt R., White R.K., Patterns of aggressive behaviour in experimentally created social climates, [w:] „Journal of Social Psychology” 1939.
 • Likert R., The human organization: Its management and value, New York 1967.
 • Machiavelli N., Książę, Białystok 1993.
 • Mouse R. J., Mitchell T. H., Path Goal Theory of Leadership, [w:] „Journal of Contemporary Business” 1974.
 • Myers D. G., Exploring social psychology, Boston 2007.
 • Olster C. K., Grupy. Poznań 2002.
 • Palmer B., Gardner L., Stough C., The relationship between emotional intelligence, personality, and effective leadership, [w:] „Australian Journal of Psychology” 2003.
 • Palmer B., Walls M. , Burgess Z., Stough C., Emotional intelligence and effective leadership, „Leadership & Organization Development Journal” 2001, 22 (1).
 • Roscoe D. D., Jenkins S., Meta-analysis of campaign contributions’ impact on roll call voting, [w:] „Social Science Quarterly” 2005, 86(1).
 • Rosete D., Ciarrochi J. , Emotional intelligence and its relationship to workplace performance outcomes of leadership effectiveness, „Leadership & Organization Development Journal” 2005, 26(5).
 • Salovey P., Mayer J. D., Emotional intelligence, [w:] „Imagination, Cognition and Personality” 1990, 9(3).
 • Stoner A., Freeman R. E., Gilbert D. R., Management, 6th ed., New York 1996.
 • Thorndike E.L., Intelligence and its uses, [w:] „Harper’s Magazine” 1920.
 • Topolski J., Format polityka: kryteria i uwarunkowania, [w:] „Studia Politologiczne” 1966, 1 (1).
 • Waterhouse L., Multiple Intelligences, the Mozart Effect, and Emotional Intelligence: A Critical Review, „Educational Psychologist“ 2006, 41(4).
 • Weber M., The theory of social and economic organization, New York 1947.
 • Yukl G., Leadership in organizations. Upper Sadler River, New York 2002.
 • http://www.ccl.org/leadership/pdf/assessments/GlobeStudy.pdf, 22.07.2014
 • http://www.edelman.com/news/trust-in-government-plunges-to-historic-low,09.06.2014.
 • http://www.edelman.pl/trust/kryzys_przywodztwa/,09.06.2014.
 • https://www.edelman.de/de/studien/articles/trustbarometer,09.06.2014.
 • https://www.edelman.de/de/studien/articles/trustbarometer,09.06.2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f6055972-261f-4090-b002-b8da07a37051
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.