PL EN


2018 | 3(146) | 59–77
Article title

Zakres podmiotowy prawa do petycji w Polsce i w Unii Europejskiej. Przyczynek do dyskusji

Content
Title variants
EN
The substantive scope of the right of petition in Poland and the European Union. A contribution to the debate
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the article is not to comprehensively analyse the right of petition, but to expose its addressees. The issue is not solely of theoretical nature, as it results from problems which have arisen in the practice of applying the right. The authors pose the question on the ability of the organs of public administration and public legal persons to submit petitions in view of both Polish and European Union legislation.
Year
Issue
Pages
59–77
Physical description
Contributors
author
 • Prof. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • 1. Banaszak B., Petycja, [w:] Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • 2. Czarny P., Opinia prawna w sprawie dopuszczalności składania petycji przez jednostki samorządu terytorialnego, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2017, nr 3.
 • 3. Dyjak D., Pojęcie, charakter i podmioty uprawnione do złożenia petycji do PE, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, red. R. Balicki, M. Jabłoński, e-wydawnictwo, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.
 • 4. Działocha K., Prawo petycji w obowiązującym ustawodawstwie i proponowane kierunki zmian, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, Kancelaria Senatu, Opinie i Ekspertyzy OE-85, wrzesień 2008.
 • 5. Grabitz E., Läufer T., Das Europäische Parlament, Europa–Union–Verlag, Bonn 1980.
 • 6. Gajewski S., Jakubowski A., Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • 7. Granat M., Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • 8. Florczak-Wątor M., uwagi do art. 63, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. I, red. M. Safjan, L. Bosek, C.H. Beck, War­szawa 2016.
 • 9. Guckelberger A., Der Europäische Bürgerbeaufragte und die Petitionen zum Europäischen Parlament: Eine Bestandsaufnahme zu Beginn des 21. Jahrhunderts, Duncker & Humblot, Berlin 2004.
 • 10. Haug V., Begriffs- und Zulässigkeitsvoraussetzungen einer EU-Petition, „JuristenZeitung” 2015.
 • 11. Jabłoński M., Węgrzyn J., Prawo petycji jako prawo polityczne, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, red. R. Balicki, M. Jabłoński, e-wydawnictwo, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.
 • 12. Kuczma P., Prawo petycji, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. M. Jabłoński, e-wydawnictwo, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014.
 • 13. Kunysz J., Wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ podatkowy (wybrane zagadnienia), „Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka” 2012, nr 2.
 • 14. Ławniczak A., Petycja w II Rzeczypospolitej, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, red. R. Balicki, M. Jabłoński, e-wydawnictwo, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.
 • 15. Mader O., Die Petition zum Europäischen Parlament und die Justiziabilität von Entscheidungen des Petitionsausschusses, „Zeitschrift für Parlamentsfragen” 2012, z. 4.
 • 16. Masternak-Kubiak M., Kuczma P., Prawo petycji jako publiczne prawo podmiotowe (aspekt podmiotowy i przedmiotowy), [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, red. R. Balicki, M. Jabłoński, e-wydawnictwo, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.
 • 17. Ożóg M., Uregulowanie instytucji petycji w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 5.
 • 18. Pawłowski Sz., Opinia dotycząca petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów prawa podatkowego, która umożliwi pobór opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych, Kancelaria Sejmu, BAS-WPTK-2733/16, Warszawa 2017
 • 19. Piodi F., Die Bürger wenden sich an das Europäische Parlament – Die Petitionen 1958–1979, Europäisches Parlament, Strasbourg 2009.
 • 20. Piotrowski R., Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji oraz pożądanych kierunków zmian legislacyjnych w tym zakresie, Kancelaria Senatu, Opinie i Ekspertyzy OE-85, wrzesień 2008.
 • 21. Popławski M., Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, Temida 2, Białystok 2009.
 • 22. Pudzianowska D., Obywatelstwo w procesie zmian, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • 23. Rytel-Warzocha A., Prawo petycji w Polsce na tle rozwiązań europejskich — stan obecny i perspektywy, Warszawa 2012.
 • 24. Sokolewicz W., uwagi do art. 63, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 • 25. Sokolewicz W., Wojtyczek K., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II. red. L. Garlicki, M. Zubik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 • 26. Sulikowski A., „Prawo petycji” a „prawo do składania petycji”. Warunki sensowności rozróżnienia, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, red. R. Balicki, M. Jabłoński, e-wydawnictwo, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.
 • 27. Tiburcio T., The Right to Petition. Study, European Union, Brussels 2015.
 • 28. Tomaszewska K., Znaczenie i zakres ochrony publicznych praw podmiotowych a ochrona interesu jednostki, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2012, nr 1.
 • 29. Uziębło P., Demokracja partycypacyjna. Wprowadzenie, Gdańsk: Centrum Badań Społecznych, Gdańsk 2009.
 • 30. Wójcicka E., Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015.
 • 31. Zięba-Załucka H., Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 4.
 • 32. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f606e4f6-8d0c-4fee-b0c6-39f001ae7a90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.