PL EN


2013 | 96 | 205-218
Article title

Ocena ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek branży budowlanej notowanych na GPW w Warszawie

Authors
Title variants
EN
Assessment of the Risks of Investing in Securities of Selected Construction Companies Listed on the WSE in Warsaw
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Każde działanie bądź wybór obarczone jest pewnym ryzykiem. Podejmując decyzje o wszczęciu lub zaniechaniu działań przewiduje się określone efekty w przyszłości, jednak nigdy nie ma pewności jak różne czynniki wpłyną na skutki podjętych decyzji. Biorąc pod uwagę, że stany przyszłe kształtowane są przez olbrzymią ilość czynników wpływających na nie, a także złożone procesy i ich zmienność, nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. Wówczas mamy do czynienia z ryzykiem, czy zaplanowane działanie lub stan zostanie osiągnięty. W artykule przedstawiono ocenę ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek branży budowlanej.
EN
Every action or choice is subject to certain risks. When making decisions on taking or withdrawing from actions one anticipates certain results in the future, but never can be sure how different factors will influence the effects of the decisions taken. Taking into consideration that the conditions in the future are shaped by a huge number of factors affecting them, as well as complex processes and their variability, we cannot predict the future. Then there is the risk that the planned action or condition will not be met. This paper presents an assessment of the risks of investing in securities of selected companies in the construction industry.
Contributors
author
  • Politechnika Warszawska
References
  • Dembny A., Budowa portfeli ograniczonego ryzyka - wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a, CeDeWu, Warszawa 2005.
  • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  • Pazio W.J., Analiza finansowa i ocena projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
  • Pazio W.J., Zarządzanie finansami. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
  • Słownik języka polskiego, Warszawa 1998.
  • Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
  • Zarzecki D., Techniki szacowania kosztu kapitału własnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 8/2000.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f60cec11-3145-41e7-88ea-85d1b14900b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.