PL EN


2017 | 2 (367) | 392-401
Article title

Gracz – nowy typ nabywcy usług sportowo-rekreacyjnych

Content
Title variants
EN
A Gamester – a New Type of the Sport and Recreation Services Purchaser
RU
Игрок – новый тип покупателя спортивно-рекреационных услуг
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W pracy będącej studium przypadku przedstawiono specyfikę branży usług sportowo-rekreacyjnych oraz znaczenie zarządzania relacjami z klientem w tego typu usługach. Przybliżona została koncepcja zastosowania grywalizacji w marketingowej działalności sportowo-rekreacyjnej, podjęto również próbę stworzenia typologii nabywców tego typu usług. Wskazano przykłady stosowania działań grywalizujących w usługach sportowo-rekreacyjnych, m.in. przykład sieci klubów fitness dla kobiet. W pracy założono, że zastosowanie elementów gier i grywalizacji może być nie tylko narzędziem budowania relacji z klientami, ale także sposobem na zmiany postaw potencjalnych nabywców z pasywnych na aktywnych ruchowo. We współczesnym świecie sport i rekreacja są wyznacznikami zdrowego, aktywnego i nowoczesnego trybu życia. Coraz więcej Polaków jest tego świadomych i chętnie podejmuje grę o swoje zdrowie.
EN
In the article, being a case study, the author presented the specificity of the sport and recreation services branch and the meaning of relations with customer management in this type of services. The conception of using gamification in sport and recreation marketing activity is presented. The author made an attempt to create the typology of purchasers of this type of services. There are shown examples of using gamification activities in sport and recreation services - the fitness clubs for women. It was assumed that the using of game and gamification elements could be not only some kind of tool to build the relations with customers but also the way of changing attitudes of potential purchasers from passive to physically active. In the modern world, sport and recreation are indicators of healthy, active and modern lifestyle. There are more and more Poles conscious of this fact and willing to play game in order to win their health.
RU
В работе, являющейся анализом проблемы, представили специфику отрасли спортивно-рекреационных услуг и значение управления отношениями с клиентом в такого вида услугах. Приблизили концепцию применения игрофикации в маркетинговой спортивно-рекреационной деятельности, а так- же предприняли попытку создать типологию покупателей такого рода услуг. Указали примеры применения игрофикационных действий в спортивно-рекреационных услугах, в частности, пример сети клубов фитнес для женщин. В работе сделали предположение, что применение элементов игр и игрофикации может быть не только инструментом формирования отношений с клиентами, но и способом на изменение отношения потенциальных покупателей из пассивных в физически активные. В современном мире спорт и рекреация – определители здорового, активного и современного образа жизни. Все больше поляков осознают это и охотно предпринимают игру за свое здоровье.
Year
Issue
Pages
392-401
Physical description
Contributors
 • Politechnika Częstochowska
References
 • Aktywność sportowa Polaków (2015), Raport z badania, TNS Polska, Warszawa.
 • Balcerak A. (2015), Gry i „gry” w zarządzaniu zasobami ludzkimi, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2.
 • Jaskowska B. (2012), W to nam graj! Grywalizacja w promowaniu usług bibliotecznych, Biblioteka jako marka: materiały z VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi, 11-12 września, http://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/127/Grywalizacja_BJaskowska.pdf?sequence=1 [dostęp: 01.10.2015].
 • Lubowiecki-Vikuk A.P., Paczyńska-Jędrycka M. (2010), Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach (2012), komunikat z badań CBOS, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_110_12.PDF [dostęp: 10.01.2016].
 • Raport Game Industry Trends (2013), http://www.git2013.pl/raport [dostęp: 30.11.2015].
 • Starzyński S. (2015), Gryfikacja, modny termin nadużywany przez marketerów, http://www.git2012.pl/raport [dostęp: 25.10.2015]
 • Strużyna J., Kania K. (2015), Sześć kroków wprowadzania ramifikacji do praktyk ZZL, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2.
 • Szewczyk Ł. (2015), TNS OBOP: W co gramy w sieci, http://media2.pl/internet/89586-TNS-OBOP-W-co-gramy-w-sieci.html [dostęp: 30.11.2015].
 • Tkaczyk P. (2012), Grywalizacja, Helion, Gliwice.
 • Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 roku, (2013) GUS, Warszawa,
 • http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/uczestnictwo-polakow-wsporcie-i-rekreacji-ruchowej,4,2.html [dostęp: 30.11.2015].
 • Ukazał się raport o budowaniu lojalności – Loyalty Business Overview 2012, (2012), http://www.marketing-news.pl/message.php?art=33789 [dostęp: 20.12.2015].
 • Woźniak J. (2015), Grywalizacja w zarządzaniu ludźmi, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2.
 • http://www.mrssporty.pl/ [dostęp: 21.11.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f60ef0e5-83e1-4344-8ea1-fcdf46e491fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.