PL EN


2018 | 4(58) | 194-201
Article title

Zarządzanie zmianą w kontekście pracowników z pokolenia Y

Content
Title variants
EN
Managing the Change in the Context of Employees from Generation Y
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono wyniki autorskiego badania dotyczącego oczekiwań pracowników w obszarze funkcjonowania w zmiennym otoczeniu biznesowym w opinii przyszłych pracowników z pokolenia Y, którzy obecnie wkraczają na globalny rynek pracy. Prezentowane wyniki badania ukazują opinie respondentów z Polski, Ukrainy i Grecji oraz trendy zmian w zakresie komunikacji z przyszłymi pracownikami. Wnioski stanowią rekomendacje dla kadry zarządzającej w zakresie zarządzania zmianą w organizacjach, w których pracują pracownicy z pokolenia Y. Wnioski z przeprowadzonego badania wskazują, że respondenci upatrują w zmianie lepszą perspektywę, pokłady dodatkowej energii do działania oraz zarówno możliwość wykazania się, jak również możliwość wykorzystania swoich silnych stron albo rozwoju swoich słabych stron. Co szósty respondent postrzega zmianę jako intrygującą przyszłość. Aby skutecznie wprowadzać zmiany w organizacjach, kadra zarządzająca nieustannie musi zmierzać się z minimalizowaniem oporu pracowników. Wydaje się, że obecnie wkraczające młode pokolenie Y na rynek pracy może usprawnić implementowanie zmian.
EN
In her article, the author discussed the findings of the author’s research on employees’ expectations in the field of functioning in the variable business environment in the opinion of prospect employees from Generation Y who have currently been entering the global labour market. The presented research findings show the opinions of respondents from Poland, Ukraine and Greece as well as the trends of changes as regards communication with prospect employees. The conclusions are recommendations for the managerial staff in the area of change management within the organisations where the employees from Generation Y work. The conclusions stemming from the conducted research indicate that the respondents see in the change a better perspective for themselves, layers of additional energy to act and both the opportunity to demonstrate one’s abilities and the possibility to make use of one’s strengths or to change one’s weaknesses into strengths. Every sixth respondent perceives the change as an intriguing future. In order to effectively introduce changes within organisations the managerial staff must unceasingly cope with minimising employees’ resistance. It seems that the young generation Y, currently entering the labour market, may have improved the change implementation.
Year
Issue
Pages
194-201
Physical description
Contributors
References
  • Daniecki W., (2015), Talenty w firmie, czyli jak rekrutować i motywować najlepszych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Dolot A., (2014), Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw, „Przedsiębiorczość – Edukacja” Vol. 10.
  • Drucker P.F., (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Dziekoński K., Jurczyk A., (2009), Zarządzanie zmianą w procesowych inicjatywach klastrowych, (w:) Wasiluk A., (red.), Nowoczesne podejście do zarządzania organizacją, Difin, Warszawa.
  • Kaczkowska-Serafińska M., (2017), Cechy wymarzonej pracy oraz oczekiwanych relacji z przełożonym w opinii pracowników z pokolenia Y, wkraczających na rynek pracy w Polsce i we Włoszech, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” nr 1(51).
  • Kożuch B., (2007), Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa.
  • Zarębska A., (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6167173-941f-4756-bede-172880aaa04c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.