Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 11(47) | 4 | 147-165

Article title

Zagraniczne migracje kobiet a problem rodziny i małżeństwa

Title variants

EN
Foregin migrations of women family and marriage problem

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule na podstawie badań jakościowych (wywiady, listy) i ilościowych przedstawiono refleksje i wspomnienia kobiet migrantek dotyczące ich rodzin i małżeństwa. Podejmując się analizy teoretycznej tych badań, wzięto pod uwagę teorię roli jako narzędzie do wyjaśniania zjawisk. Teoria ta została zmodyfikowana poprzez dodanie innych, pozaludzkich (non-human) partnerów roli, wobec których rola migrantki jest konstruowana i odgrywana. Wyjazd za granicę nie rozwiązuje konfliktu między rolami rodzinnymi, małżeńskimi a zawodowymi, może go jedynie nasilać.
EN
The article, based on qualitative research (interviews, letters) and quantitative research, presents reflections and memories of migrating women about their families, a marriage. Taking a theoretical analysis of these studies the used the theory of the role as a tool to explain the phenomena. This theory has been modified by adding other non-human partners. of the role to which the role of the feminine migrant is constructed and played. Going abroad does not solve the conflict between the family, marriage and professional roles of women, it can only intensify it.

Year

Volume

Issue

4

Pages

147-165

Physical description

Contributors

References

 • Beck U., Beck-Gernsheim E.: Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.
 • Bowlby J.: Przywiązanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
 • Giddens A.: Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej ponowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.
 • Goffman E.: Spotkania. Dwa studia z socjologii interakcji, przeł. P. Tomanek, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2010.
 • Hochschild A.R.: Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.
 • Hondagneu-Sotelo P., Avila E.: „I here, but I there”. The meanings of Latina transnational motherhood, „Gender and Society” 11(1997), No. 5, s. 548-571.
 • Kaczmarczyk P.: Studia przypadków, w: Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy. Raport FISE, red. P. Kaczmarczyk, J. Tyrowicz: Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 2008.
 • Kłoskowska A.: Kultury narodowe u korzeni, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.
 • Krasnodębska A.: Migracja zarobkowa w ocenie kobiet z Opolszczyzny, w: Współczesne migracje: dylematy Europy i polski, red. M. Duszczyk, M. Lesińska, Warszawa: Wydawnictwo Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski 2009.
 • Krasnodębska A.: Migracje i ich skutki w obszarze życia rodzinnego. Z doświadczeń opolskich migrantek, w: Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, red. M. Lesińska, M. Okólski, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2013.
 • Krasnodębska A.: Znaczenie zagranicznych migracji zarobkowych w ocenie kobiet z Opolszczyzny, „Studia Socjologiczne” 2009, nr 4, s. 251-272.
 • Krasnodębska A.: Znaczenie pracy zawodowej w ocenie migrantów pracujących za granicą. Refleksje z wybranych fragmentów badań dotyczących migracji, „Humanizacja Pracy” 2015, nr 2(280), s. 163-176.
 • Krasnodębska A.: Doświadczenia emocjonalne kobiet pracujących za granicą. Wspomnienia i refleksje migrantek z województwa opolskiego, „Opuscula Sociologica” 2013, nr 2(4), s. 47-64.
 • Krasnodębska A.: Rodzina i praca w życiu opolskich migrantek, w: Rodzina i praca. Między tradycją a współczesnością, red. U. Swadźba, E. Budzyńska, Katowice: Wydawnictwo Gnome 2010.
 • Krasnodębska A.: Aktualni i potencjalni migranci. Z badań w środowisku młodzieży szkół średnich i studentów województwa opolskiego, [Rozdział 7], w: Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym, red. B. Solga, Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski, Centrum Badań Migracji Zagranicznych 2009.
 • Krasnodębska A.: Role kobiety w ocenie opolskich migrantek. Spojrzenie matek i córek, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 39(2013), nr 2, s. 85-104.
 • Krasnodębska A.: Migracje zarobkowe a życie rodzinne kobiet z Opolszczyzny, „Pedagogika Społeczna” 2008, nr 3 (29), s. 61-80.
 • Krasnodębska A.: Sytuacje adaptacyjne dzieci polskich emigrantów w Norwegii, „Roczniki Nauk Społecznych” 5 (41) 2013, nr 4, s. 51-65.
 • Latour B.: Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, Kraków: Universitas 2010.
 • Morokvasic M.: Migration, Gender, Empowerment, w: Gender Orders Unbound: Globalisation, Restructuring and Reciprocity, red. I. Lenz, Ch. Ullrich, B. Fersch, Opladen & Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers 2007.
 • Muszel M.: Tradycyjna rola w nietradycyjnej rodzinie. Transnarodowa migracja polskich żon i matek – studium przypadku, „InterAlia”. Pismo poświęcone studiom queer 2013, nr 8, s. 91-103.
 • Okólski M.: Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej, w: Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jaźwińska, M. Okólski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2001.
 • Perreňas R.S.: Long distance intimacy: class, gender and intergenerational relations between mothers and children in Filipino transnational families, „Global Network” 2005, No. 5, s. 317-336.
 • Rogers C.R.: O stawaniu się osobą, Poznań: Wydawnictwo Rebis 2002.
 • Sikorska M.: Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko – o nowym układzie sił w polskich rodzinach, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne 2009.
 • Solga B.: Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym, Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski 2013.
 • Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski. Raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, praca zbior., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2014.
 • Szlendak T.: Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.
 • Urbańska S.: Matka migrantka. Pespektywa transnarodowości w badaniu przemian ról rodzicielskich, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 35(2009), z. 1, s. 61-84.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f625be45-ec5a-4c45-824e-0d341fd95a0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.