PL EN


2019 | 2 (22) | 7-27
Article title

Rynek finansowy nowej cyfrowej generacji

Content
Title variants
PL
New digital generation financial market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na naszych oczach dzieje się cyfrowa rewolucja. Nowe technologie rozwijają się z szybkością geometryczną i bez ich udziału nie wyobrażamy sobie dziś funkcjonowania. Przedefiniowaniu ulega odwieczne pytanie „Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy?”. Jako społeczność, której wymianę myśli na skalę globalną umożliwił Internet, staliśmy się kreatorami nowego, cyfrowego wymiaru rzeczywistości i dopasowujemy do tego nowego świata wszystkie dziedziny życia, zmieniając ich postać z materialnej na wirtualną. Wirtualne formy komunikacji, tj. dźwięk, obraz, pismo i formy płatności, uzupełniają lub – jak twierdzą niektórzy – wypierają bezpośrednie, interpersonalne interakcje między ludźmi. W odpowiedzi na te wyzwania zmienia się rynek finansowy – bogatszy dziś o rynek kryptowalut i technologię blockchain. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: w jakim kierunku zmierza ewolucja pieniądza w najbliższej przyszłości? Ma on uzmysłowić dynamikę zachodzących wokół zmian, często niezauważalnych, a mogących mieć zasadnicze znaczenie dla przyszłości cywilizacji i zmienić dogmaty ekonomiczne. Jednym z nich jest definicja pieniądza i centralizacja jego emisji.
EN
The digital revolution is happening around. New technologies are developing at a geometric speed and today we cannot imagine any functioning without them. The eternal question “Who are we and where are we going?” is being redefined. As social awareness, whose exchange of thoughts has enabled the Internet on a global scale, we have become the creators of a new, digital dimension of reality and we adapt all areas of life to this new world changing their form from material to virtual. Direct, interpersonal interactions complement or, as some say, replace new virtual forms of communication, i.e. sound, image, and writing and payment method. In response to these challenges, the financial market is richer today with a cryptocurrency and blockchain. The article attempts to answer the question: In what direction is the evolution of money going in the near future? It is supposed to visualize the dynamics of changes taking place around, often not noticeable, and which may be of fundamental importance for the future of civilization, and certainly change economic dogmas. One of them is the definition of money and the centralization of its issuance.
Year
Issue
Pages
7-27
Physical description
References
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2003.
 • Dyrektywa 2000/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością.
 • Dyrektywa MIFID II dzieli inwestorów według środków ochrony, które należy dostosować do charakterystyki każdej kategorii tj. inwestorów detalicznych, profesjonalnych oraz kontrahentów.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pie-niądza elektronicz-nego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE.
 • Hazlitt H., Ekonomia jednej lekcji, PWN, Warszawa 2010.
 • Houben R., Snyers A., Kryptowaluty i łańcuch bloków, University of Antwerp, Research Group Business & Law, 2018.
 • Kopańko K., Bitcoin: złoto XXI wieku, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.
 • Lis Markiewicz P., Nowak S., Bitcoin przyszłość inwestowania, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2015.
 • Oksanowicz P., Biała Księga Blockchain, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018.
 • Piech K. (red.), Podstawy korzystania z walut cyfrowych, Instytut Wiedzy i Innowacji (Publikacja w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, Strumień Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe), 2017.
 • Piotrowska A.I., Bitcoin Płatnicze i inwestycyjne zastosowanie kryptowaluty, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2018.
 • Sopoćko A., Rynkowe Instrumenty finansowe, PWN, Warszawa 2010.
 • Soros G., The New Paradigm for Financial Markets,Wydawnictwo PublicAffairs, New York 2008.
 • Szpringer W., Blockchain jako innowacja systemowa. Od internetu informacji do internetu wartości. Wyzwania do sektora finansowego, Poltext, Warszawa 2019.
 • Zacharzewski K., Piech K. (red.), Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych, Ministerstwo Cyfryzacji – Strumień „Blockchain i Kryptowaluty”, 19 stycznia 2017 r., https://www.gov.pl/documents/31305/52168/przeglad_polskiego_prawa_w_kontekscie_zastosowan_technologii_rozproszonych_rejestrow_oraz_walut_cyfrowych.pdf (13 listopada 2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6287888-34e5-4bbd-9f9a-f66912a1b330
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.