PL EN


2019 | 47(4) | 95-112
Article title

Short-term impact of visa waiver for Ukrainian citizens on economic migration to Poland

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Ukrainian citizens can work in Poland based on a work permit or a registered employer’s declaration to entrust work to a foreigner. Based on the Regulation (EU) 2017/850 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017, they were exempted from the requirement to have a visa when crossing the external borders of the European Union. This regulation came into force on June 11, 2017 and applies to short-term stays of up to 90 days over a period of 180 days. According to some representatives of employers’ organizations, this resolution is unfavourable to Polish enterprises. It may lead to Ukrainian citizens choosing to look for a join other European Union countries in which they can get higher compensation for their work than in Poland. The purpose of this article is to determine whether the visa waiver for Ukrainian citizens has influenced their decision of working in Poland within the 6 months of introducing the new regulations, i.e. from June to December 2017. The conducted research using the natural experiment method suggests that in the short term the lifting of the visa requirement for Ukrainian citizens had a slight negative impact on their employment in Poland.
PL
Obywatele Ukrainy mogą podejmować pracę w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę lub zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy cudzo- ziemcowi. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/850 zbdnia 17b maja 2017 r. zostali oni zwolnieni z wymogu posiadania wizy przy przekraczaniu zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Rozporządzenie to weszło w życie 11 czerwca 2017 r. i dotyczy pobytów krótkoterminowych, trwających do 90 dni w okresie 180 dni. Według niektórych przedstawicieli organizacji pracodawców przepisy o ruchu bezwizowym są niekorzystne dla polskich przedsiębiorstw, gdyż obywatele Ukrainy zamiast poszukiwać pracy w Polsce będą wybierać inne kraje Unii Europejskiej, w których mogą uzyskać wyższe wynagrodzenia za pracę. Celem tego artykułu jest ustalenie czy zniesienie obowiązku wizowego wobec obywateli Ukrainy wpłynęło na podejmowanie przez nich pracy w Polsce w ciągu 6 miesięcy od wprowadzenia nowych przepisów, tj. od czerwca do grudnia 2017 r. Badania przeprowadzone metodą eksperymentu naturalnego sugerują, że w krótkim okresie zniesienie obowiązku wizowego wobec obywateli Ukrainy miało niewielki negatywny wpływ na podejmowanie przez nich pracy w Polsce.
Contributors
 • University of Gdańsk Faculty of Management
References
 • Besley T., Case, A. (2000). Unnatural experiments? Estimating the incidence of endoge- nous policies. Economic Journal, 110: F672-F694.
 • Borjas, G. J. (1987). Self-selection and the earnings of immigrants. The American Econo- mic Review, 77(4): 531-553.
 • Borjas, G. J. (1994). The economics of immigration. Journal of Economic Literature, 32(4): 1667-1717.
 • Borjas, G. J. (2016). Labor economics, seventh edition. New York: McGraw Hill Educa- tion.
 • Ehrenberg, R. G., Smith, R. S. (2012). Modern labor economics: theory and public policy, eleventh edition. Boston: Prentice Hall.
 • Filer, R. K., Hamermesh, D. S., Rees, A. E. (1996). The economics of work and pay, sixth edition. New York: HarperCollins College Publishers.
 • IAR (2017). Zniesienie wiz dla Ukraińców. To wyzwanie dla polskiego rynku pracy. Available at: https://www.polskieradio.pl/42/275/Artykul/1775579,Zniesienie-wiz-dla-Ukraincow- To-wyzwanie-dla-polskiego-rynku-pracy [access date: 10.05.2019].
 • McConnell, C. R., Brue, S. L., Macpherson, D. A. (2006). Contemporary labour economics, seventh edition. New York: McGraw-Hill Irwin.
 • Meyer, B. D. (1995). Natural and quasi-experiments in economics. Journal of Business & Economic Statistics, 13(2): 151-161.
 • Mincer, J. (1978). Family migration decisions. Journal of Political Economy, 86(5): 749-773. Ośrodek Studiów Wschodnich (2017). Zniesienie obowiązku wizowego wobec obywateli Ukrainy—konsekwencje migracyjne dla Unii Europejskiej. Ekspertyza Ośrodka Studiów Wschodnich. Warszawa.
 • Regulation (EU) 2017/850 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 (2017) amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose natio- nals are exempt from that requirement (Ukraine). OJ L 133, 22.5.2017: 1-3.
 • Rozporządzenie (2009). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycz¬nia 2009 r. w sprawie przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wyda¬wane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 97 [consolidated text: Journal of Laws of 2015, item 97].
 • Rozporządzenie (2015a). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwiet¬nia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca, Dz.U. z 2015 r., poz. 543 [Journal of Laws of 2015, item 543].
 • Rozporządzenie (2015b). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczno¬ści uzyskania zezwolenia na pracę, Dz.U. z 2015 r., poz. 588 [Journal of Laws of 2015, item 588].
 • Rozporządzenie (2017a). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę oraz wpisu oświad¬czenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, Dz.U. z 2017 r., poz. 2345 [Journal of Laws of 2017, item 2345].
 • Rozporządzenie (2017b). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalno¬ści (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, Dz.U. z 2017 r., poz. 2348 [Journal of Laws of 2017, item 2348]
 • Rozporządzenie (2017c). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powie¬rzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, Dz.U. z 2017 r., poz. 2349 [Journal of Laws of 2017, item 2349].
 • Schwartz, A. (1973). Interpreting the effect of distance on migration. Journal of Political Economy, 81(5): 1153-1169.
 • Sjaastad L.A. (1962). The costs and returns of human migration. Journal of Political Eco- nomy, 70(5): 80-93.
 • Tharenou, P., Donohue, R., Cooper, B. (2007). Management research methods. New York: Cambridge University Press.
 • Ustawa (2004). Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1268 [consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 1268].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f62a34ad-69ec-4cda-93fc-d2d99ce78bc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.