PL EN


2001 | 3 | 51-59
Article title

Przekształcenia terenów poprzemysłowych w województwach śląskim i małopolskim – prawidłowości i uwarunkowania

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szybkie przemiany gospodarcze zachodzące w latach 1990-tych oraz dziedzictwo ekstensywnie wykorzystanych terenów fabrycznych z okresu socjalizmu leżą u podstaw pojawienia się w polskich miastach rozległych terenów poprzemysłowych. Skala tego zjawiska jest szczególnie duża w okręgach i ośrodkach przemysłowych, w których znaczący udział miały branże tradycyjne. Kurczenie się owych branż wobec załamania się popytu na ich produkty (górnictwo węglowe) lub konkurencji wyrobów zagranicznych (przemysł włókienniczy, hutnictwo żelaza), wprowadzanie nowych technologii oraz likwidacja zakładów lub wydziałów szczególnie uciążliwych dla środowiska (np. koksowni, stalowni martenowskich) prowadzą do opuszczania starych obiektów i budowli. Procesy takie obserwowane są na dużą skalę w województwie śląskim, a także w Krakowie i niektórych innych miastach województwa małopolskiego.
Contributors
References
 • Busek B., 1991 Gospodarka terenami w województwie katowickim (lata 1975-1987) Praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Dornański B., 2000a Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach (w:) Ziobrowski Z. (red.) Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja - odnowa miast, Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (w druku)
 • Dornański B., 2000b Regionalne zróżnicowanie inwestycji zagranicznych w przemyśle Polski Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego (w druku)
 • Drester Z., (red.) 1995 Restrukturyzacja obszarów poprzemysłowych Kraków: Agencja Rozwoju Krakowskiego
 • Estermann H., 1986 lndustriebrachen: Grundstiickfonds und Development Corporation Karlsruhe: Muller
 • Gasidło K., 1998 Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Architektura 37.
 • Gasidło K., Gorgoń J., (red.) 1999 Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych Katowice: Program UNDP, UNCHS (Habitat) "Zarządzanie zrównoważonym rozwojem aglomeracji katowickiej"
 • Glumińska J., Martysz C., Podgórski K., Taniewska-Peszko M., 1996 Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych (wybrane zagadnienia prawne, ekologiczne, finansowe i społeczne) Katowice: Program UNCHS (Habitat) Harmonijnego Rozwoju Miast Aglomeracji Katowickiej
 • Gorlich K., 1997 Restrukturyzacja i regeneracja terenów zdegradowanych – przykład z Krakowa III Krakowska Konferencja .,Gospodarka przestrzenna gmin – zarządzanie rozwojem", Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie
 • Hajda B., Regułski W 1999 Wspomaganie procesów aktywizacji terenów poprzemysłowych związanych z działalnością górniczą Konferencja ,,Jeśli nie górnictwo - to co? Rola samorządów i partnerów lokalnych w procesach restrukturyzacji przemysłowej", Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 • Jachymiak A., 1996 Przyczyny i skutki upadku Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale na tle sytuacji społecznej i gospodarczej regionu Podhala Praca magisterska w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Jałowiecki B., 1993 Polityka restrukturyzacji regionów - doświadczenia europejskie Studia Regionalne i Lokalne 44
 • Juchnowicz S., 1998 Jak odzyskać zdegradowane tereny: Kraków-Wschód projektowany od nowa (w:) Problemy terenów zanieczyszczonych w Europie Środkowej i Wschodniej Materiały Forum Dyskusyjnego, Risk Abaternent Center for Central and Bastern Europe, Katowice
 • Kaszynski M., 1999 Odnowa zabudowy miejskiej oraz zarządzanie procesami operacyjnymi IV Krakowska Konferencja "Gospodarka przestrzenna gmin - odnowa miast", Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie
 • Kuc B., 1995 Londyńska Kraina Doków - wizje i rzeczywistość na przykładzie lsle of Dogs i Wapping Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Architektura 32
 • Poda R., 1999 Solvay - wczoraj i dziś Kraków: Agencja Rozwoju Regionu Krakowskiego
 • Rogers A., l 990 The politics oj the British inner city Geoforum 21 4
 • Szady E., 1993 Urbanistyczno-architektoniczne problemy przekształceń wybranych kopalń górnośląskich Biuletyn KPZK PAN 162
 • Węgrzynowski A., 1995 Aktywizacja gospodarcza obszaru Kraków-Wschód (w:) Dresler Z., (red.) Restrukturyzacja obszarów poprzemysłowych Kraków: Agencja Rozwoju Regionu Krakowskiego
 • Wiencek M., Gawlas S., 1999 Przekształcenia kwartałów poprzemysłowych w Bielsku-Białej opracowanie w ramach projektu PB 18 l 5 "Studium instrumentów operacyjnych dla procesów restrukturyzacji i rewitalizacji obszarów zurbanizowanych", Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie
 • Wrona A., Gołubowicz J., Broda J., 1996 Główne problemy zagospodarowania terenów zniszczonych dla potrzeb budownictwa w województwie katowickim (w:) Gospodarka terenami zniszczonymi działalnością człowieka Materiały Konferencji, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f62db133-4416-4cc0-8976-4715aed4493a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.