PL EN


Journal
2018 | 47 | 1 | 145-155
Article title

Wpływ deskrypcji dzieła sztuki na jego percepcję

Content
Title variants
EN
The Influence of the Description of a Work of Art on Its Perception
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł niniejszy podejmuje problem percepcji estetycznej brzydoty w sztuce. Celem prezentowanych badań jest poznanie recepcji dzieł sztuki współczesnej w ocenie studentów Wydziału Artystycznego UMCS, a także porównanie tych ocen grup studentów, którzy zapoznali się bądź nie z deskrypcją (w formie opisu dzieł sztuki i oprowadzania kuratorskiego). Celem artykułu była zatem próba odpowiedzi na pytanie: czy poznanie informacji w formie opisu tekstowego i deskrypcji kuratorskiej, dotyczących badanych dzieł sztuki i ich autorów, ma wpływ na zakres rozumienia i ocenę oglądanego dzieła, a więc w jaki sposób informacja o dziele lub jej brak wpływają na percepcję i wartościowanie estetyczne dzieła.
EN
The following article deals with the problem of the perception of aesthetic ugliness in art. The research presented in the article focuses on the reception of contemporary art assessed by two groups of students of the Faculty of Arts of the Maria Curie-Skłodowska University. One of the groups has got acquainted with the description (in the form of a text and guided curatorial tours) and the other one has not. Students’ assessments from the two groups are later on compared. The aim of the article was therefore an attempt to answer the question: does being familiar with the description of studied works of art and their authors in the form of a text and curatorial guidance influence the scope of understanding and assessment of the work being watched, and therefore how the information about the work or its lack affect the perception and aesthetic value of the work?
Journal
Year
Volume
47
Issue
1
Pages
145-155
Physical description
Dates
published
2020-06-28
Contributors
 • Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie Instytut Sztuk Pięknych
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Psychologii
References
 • Adorno T.,W., 1994, Teoria estetyczna, Warszawa.
 • Cupchik G.C., Gebotys R.J., 1988, The search for meaning in art: Interpretative styles and judgements of quality, „Visual Art Research”, 14, s. 38–50.
 • Eco U., 2005, Historia piękna, Poznań.
 • Eco U., 2009, Historia brzydoty, Poznań.
 • Furnham A., Walker J., 2001a, Personality and judgement of Abstract, „Pop Art, and Representational Paintings. European Journal of Personality”, 15, s. 57–72.
 • Furnham A., Walker J., 2001b, The influence of personality traits, previous experience of art, and demographic variables on artistic preference, „Personality and Individual Differences”, 31,s. 997–1017.
 • Gołaszewska M., 1973, Zarys estetyki, Warszawa.
 • Gołaszewska M., 1984, Estetyka i antyestetyka, Warszawa.
 • Hohensee-Ciszewska H., 1976, Podstawy wiedzy o sztukach plastycznych, Warszawa.
 • Ingarden R., 1958, Studia z estetyki, Warszawa.
 • Kempisty P., Skrabek A., 2017, Nie wytrzymam tego..., [w:] Uporczywe upodobanie (katalog z wystawy), Galeria Labirynt, Lublin, s. 17–22.
 • Niestorowicz E., 2007, Świat w umyśle i rzeźbie osób głuchoniewidomych, Lublin.
 • Niestorowicz E., Szubielska M., Błaszak D., 2013, Badanie recepcji malarstwa współczesnego. Przeżycia estetyczne wobec obrazów figuratywnych i niefiguratywnych, [w:] Sztuka jako remedium, red. M. Stępnik, Lublin.
 • Niestorowicz E., Szubielska M., 2017, Maszkary i szkarady. Ocena estetyczna klasycznych dzieł malarskich przedstawiających brzydotę, Historia i Kultura, t. 32, s. 228–242.
 • Pietras K., 2014, Osobowość i wiedza ekspercka jako wyznaczniki percepcji współczesnej sztuki wizualnej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”. Studia Psychologica, t. 7, s. 24–37.
 • Roseukrauz K., 1984, Estetica del brutto, Bologna, s. 16.
 • Szubielska M., Niestorowicz E., Bałaj B., 2016, Wpływ figuratywności obrazu i zapoznania się z informacją katalogową na percepcję estetyczną malarstwa współczesnego przez ekspertów i laików, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”. Studia Psychologia, t. 9, s. 21–34.
 • Szubielska M., Francuz P., Niestorowicz E., Bałaj B., 2018, The impact of reading or listening toa contextual information relating to contemporary paintings on the evaluation by non-experts in the field of art, „Polskie Forum Psychologiczne”, t. 23, s. 610–627.
 • Tomasz z Akwinu, (2017). Suma teologiczna, t. 12, London, s. 71–89. https://labirynt.com/uporczywe-upodobanie/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f62ed591-7546-41db-be67-8d0132b805b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.