PL EN


2016 | 46 | 438-448
Article title

Dysfunkcje i patologie kultury organizacyjnej w perspektywie Polski

Content
Title variants
EN
Dysfunctions and Pathologies of Organizational Culture in the Perspective of Poland
RU
Дисфункции и патологии организационной культуры в перспективе Польши
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozważania rozpoczynają dywagacje nad rolą kapitału ludzkiego w funkcjonowaniu organi-zacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Na tym tle jest przedstawiona kultura organizacyjna jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego. Bowiem istotność kultury organizacyjnej jako znaczącego elementu kształtującego poziom zasobów niematerialnych wymusza wzrost zainteresowania problematyką panujących w jej obszarze dewiacji. Stąd właściwy punkt wyjścia w opracowaniu stanowi teoretyczna synteza literatury w zakresie identyfikacji potencjalnych obszarów dysfunkcji i patologii w sferze kultury organizacyjnej. Kolejno zaprezentowano kulturę organizacyjną jako źródło dewiacji na poziomie indywidualnym, grupowym i systemu. Zasadnicza część pracy dotyczy więc analizy patologii samej kultury organizacyjnej w kontekście jej funkcji i typów oraz uwarunkowań gospodarki opartej na wiedzy. Wychodząc od klasyfikacji wymiarów patologii organizacyjnych R. Stockiego w postaci ob-szaru łatwo dostrzegalnych objawów patologii organizacyjnych, zjawisk patologicznych związanych z osobami kierującymi samymi organizacjami, nieprawidłowości operacji i procesów oraz patogennego oddziaływania środowiska organizacji zaproponowano zestaw wybranych obszarów potencjalnych dysfunkcji w sferze kultury organizacyjnej, a także bazując na klasyfikacji funkcji kultury organizacyjnej Ł. Sulkowskiego przedstawiono płaszczyzny potencjalnych jej dewiacji. Finalnie zidentyfikowano teoretyczne symptomy wyłaniających się dysfunkcji kultury organizacyjnej. W ten sposób zaproponowano instrumentarium empirycznej analizy i diagnozy badanego zjawiska. W tym kontekście zaprezentowano wyniki pilotażowych badań empirycznych zidentyfikowanych dysfunkcji w organizacjach w Polsce.
EN
Considerations start agonizing over the role of human capital in the organization’s functio-ning in knowledge-based economy. Against this background, the organizational culture as a determinant of human capital development is presented. Because the importance of organizational culture as a significant element of one level of intangible resources forces the increased interest in issues prevailing in the area of its deviance. Therefore appropriate starting point of this paper is a synthesis of the theoretical literature on the identification of potential areas of dysfunction and pathology in the sphere of organizational culture. Then the organizational culture is presented as a source of deviation at the individual, group and system level. The main part of the work concerns the analysis of the pathology of the same organizational culture in the context of its functions and the types and conditions of the knowledge economy. Starting from the classification of the dimensions of organizational pathology by R. Stocki in the form of area of easily noticed symptoms of organizational pathology, pathological phenomena associated with the organization’s managers, irregularities operations and processes and pathogen environmental impact of the organization a set of selected areas of potential dysfunction in the sphere of culture is proposed. Basing on Ł. Sułkowski’s classification of organizational culture functions areas of potential deviations are discussed. Finally theoretical symptoms of emerging dysfunctions of organizational culture are identified. In this way the instruments of empirical analysis and diagnosis of the studied phenomenon are proposed. In this context results of pilot empirical studies of identified dysfunctions in organizations in Poland are discussed.
Year
Volume
46
Pages
438-448
Physical description
Contributors
References
  • Czop K., 2012, Positive Organizational Scholarship – nowy nurt w naukach o zarządzaniu, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Eko-nomicznego w Katowicach nr 118, Nauki o zarządzaniu – u początków i współcze-śnie, red. A. Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • Glińska-Neweś A., 2007, Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.
  • Kamińska B., 2012, Rola kultury organizacyjnej w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, nr 2.
  • Kieżun W., 1978, Zjawiska patologiczne jako bariera sprawności [w:] Bariery sprawności organizacji, PWN, Warszawa.
  • Kieżun W., 1997, Sprawne zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
  • Lewicka D., 2010, Nieprawidłowości i dysfunkcje w organizacji. Rezultaty badań empirycznych [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarzadzania zasobami ludzkimi, t. 3, red. Z. Janowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Pasieczny J., 2012, Patologie organizacji w okresie kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zarządzanie i Finanse, nr 4/2, Gdańsk.
  • Stocki R., 2005, Patologie organizacyjne – diagnoza i interwencja, Oficyna Ekonomicz-na, Kraków.
  • Szwiec P., 2012, Kultura organizacyjna czy kultury organizacyjne? Podstawowe podejścia do kultury organizacyjnej, „Przegląd Organizacji”, nr 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f62efa10-3f71-4ccc-9e62-83eb05f9cb57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.