PL EN


2018 | 541 | 245-256
Article title

Wpływ zmian legislacyjnych na proces sprzedaży ubezpieczeń na życie z funduszami kapitałowymi

Authors
Content
Title variants
EN
Influence of legislation changes on the process of sale of life insurances with capital funds
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autor podjął próbę zweryfikowania wpływu zmian wynikających z wdrożenia nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na proces sprzedaży ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Przeprowadzono analizę wytycznych do ankiety poprzedzającej proces zawarcia umowy ubezpieczenia oraz przeanalizowano rzeczywiste ankiety przeprowadzone już na polskim rynku. Kluczowe wymagania, jakie musi spełnić klient, zestawiono z profilem inwestycyjno-oszczędnościowym Polaków. Na tej podstawie autor wyciągnął wnioski dotyczące potencjalnego wpływu wdrożenia ankiety na proces sprzedaży. Na podstawie badania i analizy stwierdzono, że nowy proces sprzedaży będzie lepszy dla klienta, ponieważ pozwoli lepiej dostosować produkt do jego potrzeb, ale jednocześnie w przyszłości może przynieść niższe wyniki sprzedaży ubezpieczeń typu unit-linked.
EN
In this paper the author attempts to verify the potential impact of new insurance and reinsurance activities Act on sales process of the life insurance with the unit-linked insurance funds. He conducted the analysis of the basic guidelines concerning presales questionnaire and also analyzed questionnaires already (2018) present on the Polish market. Key requirements facing customers were compared with Poles investment-savings profile and on that base the author drew conclusions on the potential impact of the questionnaire on sales process. Based on research and analysis the author states that new sales process will be better for the customer, because it allows to adjust the product better to the customer needs but at the same time it can bring lower sales results.
References
 • Analizy.pl, Wysokie odpływa z UFK, www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/22592/wysokie-odplywy-z-ufk.html (15.04.2018).
 • Dacev N., 2017, The necessity of legal arrangement of unit-linked life insurance products, UTMS Journal of Economics 8.
 • Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 • Muszyński M., Ubezpieczyciele oddadzą miliardy klientom? Senat szykuje nowe prawo, https://www.forbes.pl/finanse/polisolokaty-polisy-z-ufk-senat-chce-zmienic-ustawe/rpzxhxt.
 • Investopedia, Unit Linked Insurance Plan, www.investopedia.com/terms/u/unit-linked-insurance-plan.asp (15.04.2018).
 • Kowalczyk-Rólczyńska P., Pisarewicz P., 2015, Insurance review knowledge for practice, nr 4/2015, PIU.
 • Ostrowska-Dankiewicz A., 2015, The Research on the effectiveness of unit-linked insurance plans, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 4.
 • Szczepańska M., 2013, Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Wolters Kluwer.
 • Raport Aviva, 2016, Polak finansowym… singlem? Jak oszczędzają Polacy.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczonych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego.
 • Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 2486).
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. wraz z załącznikiem. (Dz.U. 2003 nr 124, poz. 1151).
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1844).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6366170-c9c8-4c37-bfd1-1ce9cfc92742
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.