PL EN


2015 | 7/I | 117-130
Article title

ZMIANA KULTUROWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWLANYM – ANALIZA PROCESU

Content
Title variants
EN
CULTURAL CHANGE IN CONSTRUCTION ENTERPRISE – THE ANALYSIS OF THE PROCESS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Konieczność dostosowania do zmieniających się wymagań otoczenia rynkowego wymaga modyfikacji strategii firmy, co z reguły pociąga za sobą zmiany w hierarchii wartości organizacyjnych oraz wspierających je norm postępowania. Artykuł charakteryzuje proces zmian kulturowych wdrożony w średniej wielkości ogólnopolskiej w firmie budowlanej. W artykule zaprezentowano schemat działań, zmierzających do wprowadzenia prorynkowych i proefektywnościowych reguł i zasad funkcjonowania firmy, a także omówiono efekty wprowadzonych zmian oraz warunki powodzenia projektu.
EN
The need to adapt to market’s changes requires the change of the corporate strategy. As a rule it results in changes in a hierarchy of organizational values and norms. The article describes the process of cultural changes implemented in the Polish medium size enterprise in the construction business. The article presents the schema of activity which aim was the introduction of pro-marketing and proeffective rules and principles of company’s operations as well as discusses the results of implemented changes and conditions of the success of the project.
Year
Issue
7/I
Pages
117-130
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Sopocka Szkoła Wyższa
References
 • Adamska K., Grabus M., Organizacyjne i osobowe korelaty kontraktu psychologicznego,
 • „Zarządzanie zasobami ludzkimi” 2012, nr 3−4 (86−87), s. 101−112.
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 • Borzeszkowska A., Test efektywności kultury organizacji, Konferencja Intelligence in Business, Warszawa, 17−18 września 2009, Jak skutecznie realizować strategiczne funkcje HR: efektywność, mierzalność, koszty (wystąpienie).
 • Cameron K. S., Quinn R. E., Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Cheng C. W. M., Liu A. M. M., The Relationship of Organizational Culture and the Implementation of Total Quality Management in Construction Firms, “Surveying and Built Environment” 2007, Vol 18 (1), 7−16.
 • Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji, Difin, Warszawa 2003.
 • Geert Hofstede website, http://geert-hofstede.com/
 • Grabus M., Model kształtowania zmian kulturowych, s. 132−139 [w:] Przedsiębiorstwo
 • w warunkach globalnej konkurencji, A. P. Balcerzak, E. Rogalska (red.), Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2009.
 • Liu A. M. M., Zhang S. B., Leung M, Y., A framework for assessing organizational culture of Chinese construction enterprises, Engineering, Construction and Architectural Management 2006, 13(4), 327−342.
 • Nummelin J., Measuring Organizational Culture in Construction Sector – Finnish Sample, Joint International Conference on Construction Culture, Innovation and Management, Dubai 2006.
 • Nummelin J., Tukiainen S., Koivu T., The Influence of Cultural Effects on Different Project Types, International Symposium on Procurement Systems, The Impact of Cultural Differences and Systems on Construction Performance, Las Vegas 2005.
 • Oney-Yazic E., Arditi D., Uwakweh B. O., Organizational Culture in US Construction Companies, pp. 219−228 [in:] Sustainable Development through Culture and Innovation, Joint International Conference on Construction Culture, Innovation and Management, Dubai 2006.
 • Oney-Yazici E., Giritli H., Topcu−Oraz G., Acar E.. Organizational culture: the case of Turkish construction industry, Engineering, Construction and Architectural Management 2007, 14(6), 519−531.
 • Zhang, S. B., Liu, A. M. M., Organizational culture profiles of the Chinese contractors, CIBTG 23 International Conference, Hong Kong 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6416a4f-1e1d-4421-8330-3e33ec7f026f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.