PL EN


2020 | 2(35) | 96-144
Article title

Pionierska rola Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Rzeszowie w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością

Content
Title variants
EN
The Pioneering Role of the Polish Provincial Branch of the Society for the Fight Against Disability in Rzeszow in Vocational and Social Rehabilitation of People with Disabilities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pionierska rola Oddziału Wojewódzkiego TWK w Rzeszowie w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami polega na ścisłym sojuszu z Regionalnym Związkiem Spółdzielni Inwalidów. Był to innowacyjny i sprawczy związek oparty na ścisłej współpracy, do której dołączone zostało Zrzeszenie Sportowe Inwalidów „Start” w Rzeszowie. Działalność Oddziału miała głównie charakter pomocowy, integracyjny, wielokierunkowej, szkoleniowej rehabilitacji, z dużym programem wsparcia poprzez działalność licznych sekcji, komisji, zespołów problemowych oraz konferencji i sympozjów naukowych. Oddział prezentował bogatą ofertę działalności kulturalno-oświatowej, wychowawczo-społecznej i artystycznej, fenomen spełniania się osób z ciężkimi i złożonymi niesprawnościami, kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych. To było miejsce skupiania się osób o tym samym stanie niepełnosprawności i tych samych problemach życiowych – najlepiej być wśród swoich, ludzkie odwieczne zbratanie. Działalność Oddziału wniosła znaczący wkład i przyczynek w rozwój rehabilitacji zawodowej i społecznej w Polsce. Wykazywał szczególną aktywność inspiratorską i organizacyjną w zakresie problematyki we wszystkich kierunkach działalności rehabilitacyjnej. Był dobrą szkołą życia, sposobem wyjścia z izolacji i zakamarków biedy. Ruch spółdzielczości inwalidów w Polsce miał znaczący wkład dla poprawy bytu i znaczenia osób w środowisku lokalnym, aby ich życie było normalne i godne, aby żyli wśród nas, a nie obok. Sytuacja osób niepełnosprawnych staje się obecnie trudna i złożona, a globalny kryzys gospodarczy i ekonomiczny oraz światowa pandemia koronawirusa pogłębiają złą sytuację tej licznej społeczności, wprowadzając coraz więcej lęku o przyszłość.
EN
The pioneering role of the Provincial Branch of PSFAD in Rzeszow in the field of vocational and social rehabilitation of people with disabilities lies in the close alliance with the Regional Association of Invalid Cooperatives. It was an innovative and efficient association based on close cooperation, to which the Sports Association for Disabled People “Start” in Rzeszow was joined. The main activities of the Department included assistance, integration, multi-directional rehabilitation, and training, with a large support program through the activities of numerous sections, committees, problem teams as well as conferences and scientific symposia. With a wide variety of cultural, educational, social, and artistic activities, it was a phenomenon of fulfilling people with severe and complex disabilities, physical activity, and sport for people with disabilities. It was also a place gathering people with the same disability and the same life problems because “being among your people is the best form of eternal human brotherhood”. The Department’s activity has made a significant contribution to the development of vocational and social rehabilitation in Poland being outstanding inspiration and organization activity in the field of all areas of rehabilitation activities. It was a good school of life and a way to break out of isolation and recesses of poverty. The disability cooperative movement in Poland has made a significant contribution to improving the livelihood and importance of people in the local environment, so that their lives are normal and dignified, that they live among us and not next to us. The situation of people with disabilities is now becoming difficult and complex, and the global economic and financial crisis, as well as the worldwide coronavirus pandemic, will worsen the situation of this large community and gives more and more fear for the future.
Year
Issue
Pages
96-144
Physical description
Dates
published
2020-11-16
Contributors
 • Społeczna Rada Naukowa TWK w Warszawie Oddział Wojewódzki TWK w Rzeszowie
References
 • Dane CZSI z 1989 roku oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o chronionym rynku pracy na koniec 2014 roku
 • Dyscypliny paraolimpijskie, Warszawa, wyd. Polski Komitet Paraolimpijski, 2017
 • Encyklopedyczny słownik rehabilitacji, red. Gałkowski T., Kiwerski J., Warszawa, wyd. PZWL, 1986
 • Hulek A., Samopomoc w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Warszawa, wyd. TWK, 1992
 • Kirenko J., Nie jesteś sam. Wsparcie osób z niepełnosprawnością, Lublin, wyd. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zatrudnienia Urzędu Marszałkowskiego, 2002
 • Milanowska K., Kierunki polityki i działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem, [w:] Niepełnosprawni na progu wejścia Polski do Unii Europejskiej, red. Waszkowski H., Rzeszów, wyd. TWK, 2003
 • Niektóre psychospołeczne problemy w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, red. Sowa J., Rzeszów, wyd. TWK, 1990
 • Niepełnosprawni u wrót zjednoczonej Europy, red. Waszkowski H., Rzeszów, wyd. TWK, 2003
 • Niepełnosprawni na progu wejścia Polski do Unii Europejskiej, red. Waszkowski H., Rzeszów, wyd. TWK, 2004
 • Praca chroniona inwalidów i innych osób niepełnosprawnych, red. Hulek A., Rzeszów, wyd. TWK, 1980
 • Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym, red. Grochal S., Kwolek A., Rzeszów, wyd. TWK, 1988
 • Wojnarowska-Curyło U., Rehabilitacja mowy u pacjentów po laryngektomii, „Warsztat Terapii Zajęciowej” 1997, Nr 1(90)
 • Waszkowski H., Rehabilitacja młodzieży niepełnosprawnej, [w:] Rehabilitacja młodzieży w polityce socjalnej państwa, red. Sowa J., Rzeszów, wyd. WSP Rzeszów, 1988
 • Waszkowski H., Rola i znaczenie działalności kulturalno-oświatowej i społeczno-wychowawczej w spółdzielniach inwalidów, [w:] Ruch spółdzielczości inwalidów i jego znaczenie dla rozwoju rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce, Warszawa, wyd. TWK, 2016
 • Waszkowski H., Rola Klubów Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, „Warsztat Terapii Zajęciowej” 1997, Nr 1(90)
 • Waszkowski H., Ruch spółdzielczości inwalidów i jego znaczenia dla rozwoju rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce, Warszawa, wyd. TWK, 2016
 • Waszkowski H., Wspólne cele – wspólne działania. Powołanie Polskiej Unii Rehabilitacji i Aktywizacji Zawodowej, [w:] Niepełnosprawni na progu wejścia Polski do Unii Europejskiej, red. Waszkowski H., Rzeszów, wyd. TWK, 2003
 • Waszkowski H., Zarys rozwoju rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce, [w:] Wspieranie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, red. Barłóg K., Rzeszów, wyd. URz, 2015
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6488c95-e109-411c-aaab-bdfabf7069e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.