PL EN


2016 | 2/1 | 19-35
Article title

Stan umiędzynarodowienia badania ETiK i jego koncepcja teoretyczno-empiryczna

Content
Title variants
EN
The State of Internalisation of the ETiK’s Research and its Theoretical and Empirical Concept
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy prezentują międzynarodowe zamierzenie badawcze ETiK-International, którego początki sięgają dwóch zrealizownych w Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie projektów – KERK i ETiK. W szczególności wyjaśniają: 1) genezę wymienionych dwóch projektów; 2) aktualną sytuację historyczno-społeczną, która zmusza w skali ogólnoświatowej do wprowadzenia do edukacji szkolnej przedmiotów traktujących o treściach moralno-etycznych i kształtujących odpowiednie kompetencje wśród uczniów; 3) przesłanki teoretyczne, które legły u podstaw opracowanej w projekcie ETiK koncepcji kompetencji moralno-etycznej; 4) uzyskane w wyniku badania empirycznego trzy skale kompetencyjne z odpowiednimi poziomami oczekiwań oraz 5) problemy badawcze przyświecające badaniu ETiK-International w poszczególnych krajach uczestniczących w zamierzeniu naukowym.
EN
The authors introduce the international ETiK’s research which origins lie in two projects – KERK and ETiK – carried out by Humboldt University of Berlin. The paper focuses mainly on: (1) the origins of the above mentioned projects; (2) current historical and social situation which forces schools all around the world to introduce subjects related to moral and ethical issues and to teach pupils adequate skills; (3) theoretical premises which were the basis of ETiK’s concept of moral and ethical skills; (4) three competence scales obtained through empirical study along with the relevant levels of expectations and (5) research problems of the ETiK-International study in different participant countries.
Year
Issue
2/1
Pages
19-35
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Humboldt Universität zu Berlin
 • Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung / Hamburg
References
 • Arendt H. (1994). Kryzys edukacji. W: H. Arendt. Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, tłum. M. Godyń, W. Madej. Warszawa: Fundacja Aletheia, s. 209–232.
 • Benner D. (2008). Przekaz moralności przez doświadczenie negatywne i etyka eksperymentalna jako adekwatne formy współczesnego wychowania moralnego, tłum. D. Stępkowski. W: D. Benner. Edukacja jako kształcenie i kształtowanie. Moralność – kultura – demokracja – religia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 29–60.
 • Benner D. (2013). Moralische Kompetenz als Teil öffentlicher Bildung. Vorstellung eines Modells und Instruments zur Beschreibung und Erfassung moralischer Kompetenzen von Jugendlichen. Niepublikowany odczyt wygłoszony na East China Normal University w Szanghaju, w archiwum autora.
 • Benner D. (2014). Bildung und Religion. Nur einem bildsamen Wesen kann ein Gott sich offenbaren. Paderborn–München–Wien–Zürich: Schöningh.
 • Benner D. (2015). Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systematycznym i historyczno-problemowym, tłum. D. Stępkowski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Benner D., Dehghani Sh., Nikolova R., Scharrel J., Schieder R., Schluss H., Weiss Th., Willems J. (2010). Konstruowanie i testowanie modelu kompetencji religijnych i etycznych (próba porównania), tłum. D. Stępkowski. „Ruch Pedagogiczny”, nr 1-2, s. 33–43.
 • Benner D., Nikolova R. (red.) (2016). Ethisch-moralische Kompetenz als Teil öffentlicher Bildung. Paderborn–München–Wien–Zürich: Schöningh.
 • Benner D., Nikolova R., Swiderski J. (2010). Rozwój kompetencji moralnych jako zadanie lekcji etyki w szkołach publicznych. W sprawie koncepcji badawczej projektu ETiK, tłum. D. Stępkowski. „Edukacja. Studia, Badania, Innowacje”, nr 3, s. 22–35.
 • Benner D., Nikolova R., von Heynitz M., Ivanov S., Tschernjajew M. (2013). Normativität als Gegenstand erziehungswissenschaftlicher Bildungsforschung. Ansatz, erste Ergebnisse und vorläufige Modellierungen im DFG-Projekt ETiK. W: Th. Fuchs, M. Jehle, S. Krause. Normativität und Normative (in) der Pädagogik. Einsätze theoretischer Erziehungswissenschaft III. Würzburg: Königshausen & Neumann, s. 121–137.
 • Benner D., Schieder R., Schluss H., Willems J. (2011). Religiöse Kompetenz als Teil öffentlicher Bildung. Paderborn–München–Wien–Zürich: Schöningh.
 • Benner D., von Heynitz M., Ivanov S., Nikolova R., Pohlmann C., Remus C. (2011). Nauczanie etyki i kompetencja moralna poza wdrażaniem wartości i wychowaniem do cnoty, tłum. D. Stępkowski. „Przegląd Pedagogiczny”, nr 2, s. 9–24.
 • Benner D., von Oettingen A., Peng Z., Stępkowski D. (2015). Bildung – Moral – Demokratie. Theorien und Konzepte moralischer Erziehung und Bildung und ihre Beziehungen zu Ethik und Politik. Paderborn–München–Wien–Zürich: Schöningh.
 • Durkheim É. (2015). Wychowanie moralne, tłum. P. Kostyło, D. Rybicka. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz.
 • English A. (2013). Discontinuity in Learning. Dewey, Herbart, and Education as Transformation. Cambridge: Univerity Press.
 • Ivanov S., Nikolova R. (2009). Psychometrische Modellierung des kompetenztheoretischen Ansatzes im DFG-Projekt ETiK. „Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik”, nr 85, s. 531–543.
 • Peng Zh., Peng T. (2015). Die Modernisierung der chinesischen moralischen Erziehung und die historische Verortung des Projekts ETiK-Shanghai-International. Niepublikowany manuskrypt. W archiwum autora.
 • Ritzer G., Breinbauer I.M., Schluss H., Krobath Th. (2016). Die Erprobung eines Instrumentariums zur Überprüfung ethischer und religiöser Kompetenzen an Wiener Gymnasien. ETiK Wien – Erste Ergebnisse. W: D. Lindner, Th. Krobath, S. Gabriel, R. Rudolf (red.). Dialog Forschung. Tag der Forschung 2015. Wien: LIT, s. 26–43.
 • Stępkowski D. (2015). Poszukiwanie pedagogicznego proprium wychowania i kształcenia moralnego. W: S. Sztobryn, K. Kamiński, M. Wasilewski (red.). Filozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej „Chowanna”, s. 303–322.
 • Willems J., Schluss H., Schieder R., Benner D. (2014). Kompetencja religijna jako element kształcenia publicznego (wyniki badań empirycznych), tłum. D. Stępkowski. „Forum Pedagogiczne”, nr 1, s. 87–122.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f649a95c-c52b-446a-a62d-0e9c61625a94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.