PL EN


2013 | 4(6) | s. 177 - 194
Article title

Formy dydaktyczne służące przygotowaniu prac doktorskich z archiwistyki. Główne problemy

Content
Title variants
EN
Didactic structures for preparation of the doctoral theses in archive studies. Main issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po drugiej wojnie światowej powszechnie zaczęto dostrzegać rolę przygotowanie prac doktorskich jako istotny element podnoszenia kompetencji zawodowych archiwistów. Także dziś uzyskanie stopnia doktora nadal jest wysoko oceniane jako forma podnoszenia kwalifikacji. Wśród korzyści, które przynosi opracowanie rozprawy doktorskiej należy wymienić przede wszystkim efekty naukowe. Młodzi uczeni pracujący nad doktoratami doskonalą umiejętność wyszukiwania źródeł, ich analizy i budowania syntezy, kształtują też swoją tożsamość naukową. Zdobywanie tych kwalifikacji jest możliwe dzięki właściwemu wyborowi trybu przygotowywania rozprawy (seminarium doktoranckie, indywidualna praca nad doktoratem, studia doktoranckie) i form pracy nad nią.
EN
After the Second World War, the role of preparing a dissertation, began to be universally acknowledged, as an essential factor in upgrading the archivists' professional expertise. Even today, acquiring the PhD is highly valued as a way of raising one's credentials. Among the benefits, that preparing a doctoral dissertation brings, one should mention primarily those that affect scientific research skills. The young academics perfect their source browsing, analysing, and synthetic thinking abilities, as well as form their academic identity. Aquiring these qualifications is possible thanks to the fact of choosing the correct procedurę of preparing a dissertation (doctoral seminar, individual work, doctoral program), as well as the choosen forms of work.
Year
Issue
Pages
s. 177 - 194
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
  • Lewandowska M., Kadra archiwów państwowych w Polsce Ludowej (1945–1983), Warszawa 1988.
  • Mamczak-Gadkowska I., Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006.
  • Rozmowy w redakcji. Z profesorem Józefem Matuszewskim rozmawiał Henryk Olszewski, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 54, 2002, z. 1.
  • Solska E., Duch liberalizmu a projekt europejskiej przestrzeni edukacyjnej, Lublin 2011.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f64e8d13-95cc-4725-b9bf-d3bd6d5f40c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.