PL EN


2016 | 19 | 4(73) | 29-34
Article title

Rola Centralnego Towarzystwa Rolniczego w rozwoju spółdzielczości na ziemiach polskich

Title variants
EN
Role of the Central Agricultural Society in the development of the cooperative movement in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na początku XX wieku w polskich kręgach gospodarczych i politycznych formułowano programy przebudowy i jakościowych zmian w strukturze rolnictwa i stosunków własnościowych. Powstałe w 1906 roku Centralne Towarzystwo Rolnicze (CTR) stawiało sobie te właśnie kwestie jako zasadniczy cel swojej działalności. W latach 1906 – 1907 kształtowały się różne koncepcje reform gospodarczych w sektorze rolniczym. W założeniach programowych Centralnego Towarzystwa Rolniczego było określone, iż ma ono być organizacją o charakterze ekonomicznym, ale także i społecznym. Podnoszenie poziomu rolnictwa polskiego miało iść w parze z naprawą stosunków społecznych, polegającą m.in. na zwiększeniu prestiżu i roli warstwy chłopskiej poprzez jej angażowanie w życie gospodarcze na równi z ziemiaństwem. Ludność chłopska powinna czuć się bardziej dowartościowana jako poważna siła społeczna, ekonomiczna i polityczna. CTR chciało być wspólnym przedstawicielstwem rolnictwa i całej wsi. Zadanie tak postawione nie było łatwe do realizacji. Po wielowiekowej tradycji wsi pańszczyźnianej, najtrudniejsze było przezwyciężenie wzajemnych niechęci i uprzedzeń chaty wobec dworu i dworu wobec chaty. Wpływy CTR wśród chłopów nie były zbyt silne, a niekiedy wręcz żadne. Stosunkowo największe wpływy miało natomiast wśród ziemiaństwa. Dlatego CTR dążyło na różne sposoby do zmiany tej sytuacji. Pojawiały się śmiałe projekty przemian i kierunków dalszego rozwoju. W pierwszym ćwierćwieczu XX stulecia było ono także płaszczyzną, na której starano się tworzyć i rozwijać spółdzielcze formy gospodarowania i jednocześnie organizowania społeczeństwa polskiego. Działania nakierowane na podnoszenie poziomu ekonomicznego i modernizowanie gospodarki wiązano ściśle z procesami integracji społeczeństwa, organizowania i budowania poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne. Szansą na to miały być przede wszystkim zrzeszenia o charakterze spółdzielczym. Centralne Towarzystwo Rolnicze można zatem określić jako ważne zaplecze ruchu spółdzielczego u progu niepodległości oraz w całym okresie międzywojennym.
EN
At the beginning of the 20th century in Polish economic and political circles programs of restructuring, as well as qualitative changes in the structure of farming and property were being formulated. Established in 1906 Central Agricultural Society put these very issues as crucial objectives of its activity. The program principles of the Central Agricultural Society determined, that it was supposed to be an organization of economic but also social character. Raising the level of Polish farming was supposed to go hand in hand with repair of social relations, consisting – among others – the increase of prestige and role of peasants by involving them in the economic life equally with the landowners. The Central Agricultural Society was very important in development of cooperatives at the beginning of independent Poland.
Year
Volume
19
Issue
Pages
29-34
Physical description
Dates
published
2017-01
Contributors
  • Krajowa Rada Spółdzielcza, Zespół Samorządu i Promocji, Redakcja miesięcznika spółdzielczego „Tęcza Polska”, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f656b2ad-073c-4b66-9af7-5c80fcd81e70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.