PL EN


2018 | 1 | 2 | 67-78
Article title

Uczestnictwo w fitness klubach i siłowniach jako jeden z elementów zdrowego stylu życia mieszkańców Krakowa

Content
Title variants
EN
Participation in fitness clubs and gyms as an element of a healthy lifestyle for the residents of Krakow
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
XXI wiek to epoka dbania o wygląd, starania o zdrowy tryb życia i poprawę jakości życia. „Kult ciała” stał się globalnym trendem, a zachowania prozdrowotne zaczęto traktować jako no-wy styl życia, który polega na odchodzeniu od tradycyjnych form spędzania czasu wolnego ze znajomymi, na rzecz odosobnionego i zindywidualizowanego gospodarowania czasem poza pra-cą. Współczesny prozdrowotny styl życia powoduje, że rynek związany z branżą sportową i re-kreacyjną rozwija się, pojawiają się nowe obiekty, w tym fitness kluby i siłownie. Celem pracy była diagnoza krakowskich fitness klubów i siłowni na terenie miasta Krakowa. W pierwszej części opisano „przemysł zdrowotny”. Następnie scharakteryzowano styl życia. W trzeciej przybli-żono Kraków jako miasto rozwijające się. W czwartej natomiast ukazano ofertę usług dostępnych dla mieszkańców Krakowa w wybranych fitness klubach i siłowniach.
EN
The 21st century is the epoch of taking care of one’s appearance, healthy lifestyle and improving the quality of life. “Body cult” has become a global trend, and prohealth behaviors have come to be treated as a new lifestyle, which consists in resignation of traditional forms of spend-ing free time with friends, in favour of isolated and individualised time management outside work. The modern prohealth lifestyle subsequently results in development of the market associ-ated with the sports and recreational industry, including fitness clubs and gyms. The objective of the article is an assessment of fitness clubs and gyms in the city of Krakow. The first part describes the “health industry”. The lifestyle is characterized in the second one. The third one presents Krakow as a city that is constantly developing, and the fourth part lists the offer of services available to residents of Krakow in selected fitness clubs and gyms.
Contributors
 • Zakład Pedagogiki, Instytut Nauk Społecznych, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków
author
References
 • [1] Aktywność sportowa Polaków. Raport z badań TNS Polska 2015 (2018, 15 stycznia). Pozyskano z: http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/2015/.
 • [2] Bagci E. (2017): Is it advantageous or disadvantageous for the business that fitness centers are not used (underused) by the members? Science, Movement and Health, 15 (2).
 • [3] Baj-Korpak J., Stępień E., Żbikowski J., Niźnikowski T. (2011): Najpopularniejsze formy fitnessu w opinii kobiet uczestniczących w klubowych zajęciach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 689, 78, s. 432.
 • [4] Bazuń D. (2016): Kobiety i mężczyźni w przestrzeni klubów fitness. Dyskurs Młodych Andragogów. 17. s. 283–6.
 • [5] Bourdieu P. (2005): Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Wyd. Naukowe Scholar. Warszawa, s. 216–221.
 • [6] Bylok F. (2011): „Zdrowy styl życia” jako determinanta zachowań konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 689, 78, s. 34.
 • [7] Celuch K. (2016): Raport – Przemysł Spotkań i Wydarzeń w Polsce 2016. Warszawa.
 • [8] Cokcerham W.C., Rutten A., Abel T. (1997): Conceptualizing contempora-ry health life style: Moving beyond Weber. Sociological Quarterly. 4; https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1997.tb00480.x.
 • [9] Cunningham G.B., Woods J., (2011): For the health of it: advertisement message and attraction to fitness clubs. American Journal of Health Studies, 26(1).
 • [10] Drohomirecka A., Eider, J., Eider P., Kotarska K., Wilk K. (2011): Styl życia mieszkanek Wałcza uczestniczących w zajęciach z fitnessu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 689, 78, s. 356.
 • [11] European Health & Fitness Market Report 2016 (2018, 10 luty). Pozyskano z: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/za piec lat czlonkami klubow fitness moze byc nawet 4 miliony polakow.html
 • [12] European Health & Fitness Market Report 2017 (2018, 10 luty). Pozyskano z: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/za-piec-lat-czlonkami-klubow-fitness-moze-byc-nawet-4-miliony-polakow.html
 • [13] Europe travel tips – The 10 best cities in Europe on a budget in 2016 (2018, 10 stycznia). Pozyskano z: http://www.worldofwanderlust.com/the-10-best-cities-in-europe-on-a-budget-2016/.
 • [14] Garcia-Fernández J., Elasri-Eijaberi A., Pérez-Tur F., Triadó-Ivern X., Her-rera-Torres L., Aparicio-Chueca P. (2017): Social networks in fitness centres: the impact of fan engagement on annual turnove. Journal of Physical Education and Sport, 17(3).
 • [15] Kaiser A. (2009): Zdrowie i choroba w aspekcie podejmowania (lub nie) aktywności fizycznej. [w:] Sahaj T. (red.): Pogranicza współczesnego sportu. Ujęcie społeczne. AWF. Poznań, s. 95–112.
 • [16] Kaleta A. (2012): Hotelarstwo Spa i Wellness jako rozwojowy produkt przemy-słu czasu wolnego-wybrane aspekty. Zarządzanie i finanse. 2, s. 361–71.
 • [17] Kraków wyróżniony przez turystyczny Zoover (2018, 10 stycznia). Pozy-skano z: http://convention.krakow.pl/wiecej_aktualnosci_/207034,1403, komunikat,krakow_wyrozniony_przez_portal_turystyczny_zoover__.html.
 • [18] Kwilecki K. (2003): Formy gimnastyki rekreacyjnej kobiet. [w:] Siwiński W., Tauber R.D., Mucha-Szajek E., Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie. WSHiG. Poznań.
 • [19] Lipka-Nowak D., Studnicka D. (2002): Aktywność ruchowa jako metoda utrzymywania zdrowia i kondycji fizycznej kobiet dojrzałych. [w:] Umiastowska D. (red.): Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. t. 7. PTNKF. Szczecin.
 • [20] Milio N. (1986): Health through public policy. Canadian Public Health Association. Ottawa.
 • [21] Myśliwska K. (2007): Zdrowie i uroda w systemie aksjologicznym uczest-niczek zajęć fitness. Kultura Fizyczna, s. 5–6.
 • [22] Olex-Mierzejwska, D. (2002): Fitness. Teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i instruktorów fitness, Wyd. AWF. Katowice.
 • [23] Ostrowska A. (1981): Rola pacjenta i lekarza. Zmiany w scenariuszu. Studia Socjologiczne. 1, 86.
 • [24] Ostrowska A. (1999): Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia. IFiS PAN. Warszawa, 28.
 • [25] Pawlica B. (2012): Fetysz czy kapitał? Ciało w percepcji klientów siłowni i klubów fitness. Rozprawy Naukowe AWF Wrocław. 36, s. 127–8.
 • [26] Pelc Z. (2000): Nowoczesne formy ruchowe przy muzyce w ocenie uczestni-ków krakowskich klubów rekreacyjnych. [w:] Osiński W., Muszkieta R. (red.): Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Wyd. AWF. Poznań.
 • [27] Pilch W., Żmuda-Pałka M., Pałka T. (2009): Modern image of the biological regeneration. [w:] Turowski K. (ed.): Impact of lifestyle on wellness and prosperity. Wyd. NeuroCenterum. Lublin, s. 321–6.
 • [28] Pilzer P.Z. (2007): The New Wellness Revolution. John Wiley & Sons Inc. NJ.
 • [29] Polska Market Insight, Raport roczny 2016, Colliers International (2018, 15 stycznia). Pozyskano z: http://www.colliers.com/-/media/files?emea/ poland/reports/2017/colliers_ raport _roczny_2017_v3.pdf?la=pl-pl.
 • [30] Polska Market Insight, Raport roczny 2017, Colliers International, (2018, 15 stycznia). http://www.colliers.com/-/media/files/emea/poland/reports/ 2017/colliers_raport_roczny_ 2017_v3.pdf?la=pl-pl.
 • [31] Simmel G. (1997): Filozofia pieniądza. Wyd. Fundacji Humaniora. Poznań, 447.
 • [32] Skop-Lewandowska A., Małek A., Gmur M., Kolarczyk E. (2013): Sposób żywienia oraz popularność stosowania suplementów diety i odżywek wśród młodych osób uczęszczających do klubów fitness. Probl. Hig. Epidemiol. 94, 4, s. 787.
 • [33] Syska J.R. (2003): Zainteresowania kobiet formami fitness. [w:] Marci-szewska B., Ożdziński J. (red.). Rekreacja, turystyka, kultura. Współczesne problemy i perspektywy wykorzystania czasu wolnego. AWFiS. Gdańsk.
 • [34] Tyka A., Żmuda M., Pałka T., Cisoń T. (2008): Wellness as lifestyles and health promotion in society. [w:] Karakuła H. (ed.): Societal Environmental Health and Wellness Risks. Wyd. NeuroCentrum. Lublin. s. 369–374.
 • [35] Weber M. (2002): Gospodarka i społeczeństwo. PWN. Warszawa.
 • [36] Woynarowska B. (2007): Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
 • [37] Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków – Komunik z badań CBOS, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_138_16.PDF
 • [38] Żmuda-Pałka M., Siwek M., Kolasińska A. (2018): Usługi Spa & Wellness w wybranych krakowskich hotelach. Prace Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(1); http://dx.doi.org/10.24917/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f667e93f-bc09-45a5-a336-02a695c08b8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.