PL EN


2014 | 201 | 48-59
Article title

Koszty BHP w polityce rachunkowości podmiotu społecznie odpowiedzialnego

Content
Title variants
EN
Labour and Health and Safety Rules Costs in Accounting of Socially Responsible Entity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to identify the role of the cost of health and safety in the accounting policy of social responsibility. Methodological base for the discussion was a literature analysis as well as a study of good practice on the example of companies that prepare reports on social responsibility.
Year
Volume
201
Pages
48-59
Physical description
Contributors
References
 • Carroll A.B., Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct, "Business and Society" 1999, Vol. 38, No. 3.
 • Ciechan-Kujawa M., Zakres ujawnień kosztów i źródeł finansowania inicjatyw odpowiedzialnych społecznie w świetle raportów CSR, Studia i Prace Kolegium Zarządzania Finansami, ZN nr 129, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Communication from the Commission to the European Parliament the Council and the European Economic and Social Committee. Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility, COM (2006), http://eurlex.europa.eu (dostęp: 28.02.2014).
 • Gierusz B., Martyniuk T., Rola rachunkowości w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), w: Problemy współczesnej rachunkowości, red. pracownicy Katedry Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Hohnen P., Potts J., Corporate Social Responsibility: An Implementation Guide for Business, IISD 2007.
 • Jaglińska Z., Rachunkowość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw kapitalistycznych (zarys problemu), "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1984, nr 7.
 • Kamela-Sowińska A., Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość?, w: Problemy współczesnej rachunkowości, red. pracownicy Katedry Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Krasodomska J., Perspektywy rozwoju informacyjnej funkcji rachunkowości w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, red. B. Micherda, Studia i Prace UE w Krakowie nr 14, t. I, Kraków 2010.
 • Lulewicz-Sas A., Wpływ podejmowanych przez przedsiębiorstwa inicjatyw społecznie odpowiedzialnych na wartość organizacji, http://zneiz.pb.edu.pl/data/magazine/ article/283/3.6_lulewicz.pdf (dostęp: 14.04.2014).
 • Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Romanowska-Słomka I., Wypadki i choroby zawodowe - analiza i koszty, Tarbonus Sp. z o.o., Kraków 2008.
 • Rzepecki J., Społeczne koszty wypadków przy pracy, "Nauka i Praktyka" 2012, nr 5.
 • Social Accounting, Laurie Mook, School of Community Resources and Development Arizona State University, 29 October 2012, http://www.cooperativedifference.coop/ assets/files/Webinar_materials/Mook.Social_accounting._102912.pdf (dostęp: 29.05.2014).
 • Stępień M., Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i jej wpływ na ewolucję rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2001, nr 4 (60).
 • Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397.
 • Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz.U. z 2009 r., nr 167, poz. 1322 z późn. zm.
 • Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650.
 • Rozporządzenie RM z dnia 2.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. z 1997 r., nr 109, poz. 704.
 • Rozporządzenie RM z dnia 28.05.1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, Dz.U. z 1996 r., nr 60, poz. 279.
 • Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f66a4ff0-fd5c-4364-9eec-cd9c763974a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.