PL EN


2019 | 22 | 1(82) | 121-131
Article title

Czynności procesowe sądu cywilnego implikujące pozyskanie informacji o prowadzonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Authors
Title variants
EN
Procedural activities of a civil court that imply obtaining information about conducted restructuring proceedings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.k.w.h. księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. W postępowaniach sądowych cywilnych dotyczących nieruchomości ustawodawca ustalił obowiązek zasięgnięcia informacji o jej stanie prawnym ujawnionym w treści księgi wieczystej. Wykonując nałożony treścią art. 607 k.p.c. obowiązek, sądy cywilne zasięgają również wiadomości o treści wpisu wieczystoksięgowego ostrzeżenia o prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, gdy taki został ujawniony w treści księgi wieczystej. Wpis wieczystoksięgowy ostrzeżenia o prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego stosownie do art. 8 u.k.w.h. wyłącza działanie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych i podważa znajdujący się u podstaw jej domniemania art. 3 ust. 1 u.k.w.h. Uzyskane informacje umożliwiają udział w postępowaniach sądowych nadzorcy sądowego i zarządcy. Systematyka przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że obligatoryjne zapoznanie się przez sąd ze stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej przez włączenie w poczet materiału dowodowego dokumentów wymienionych w art. 607 k.p.c. ma miejsce w sprawach dotyczących nieruchomości. Stąd w pozostałej kategorii spraw poznanie stanu prawnego nieruchomości zależy od aktywności procesowej stron lub uczestników postępowania sądowego.
EN
According to art. 1 sec. 1 of the Act on Land and Mortgage Registers and Mortgages the land and mortgage registers are kept in order to establish the legal status of the real estate. In civil judicial proceedings regarding real estate, the legislator set the obligation to obtain information about its legal status disclosed in the contents of the land and mortgage register. Performing the duty imposed by the content of art. 607 of the Code of Civil Procedure, civil courts also enquire information about the entry in the land and mortgage register of a warning about conducting restructuring proceedings, when it was disclosed in the contents of the land and mortgage register. The land and mortgage register entry of a warning about conducting restructuring proceedings pursuant to art. 8 of the Act on Land and Mortgage Registers and Mortgages excludes the operation of the warranty of public trust in land and mortgage registers and undermines the presumption of art. 3 sec. 1 of the said Act. Obtained information enables participation in court proceedings of the court supervisor and administrator. Systematics of the provisions of the Code of Civil Procedure indicates that obligatory court familiarization with the legal status disclosed in the land and mortgage register, by including in the documentary evidence the documents listed in art. 607 of the Code of Civil Procedure, takes place in real estate matters. Hence, in the remaining category of cases, getting to know the legal status of real estate depends on the procedural activity of the parties or participants in court proceedings.
Year
Volume
22
Issue
Pages
121-131
Physical description
Dates
published
2019-06
References
 • Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne, Warszawa 2015.
 • Adamus R., Komentarz do art. 36 pr. rest., Warszawa 2015, Legalis.
 • Ereciński T. (red.), System prawa procesowego cywilnego. Środki zaskarżenia, t. 3, cz. 1, Warszawa 2016.
 • Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Jelonek-Jarco B., Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, Warszawa 2011.
 • Jodłowski J. i in. (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2009.
 • Królikowski M., Zawłocki R., Kodeks karny. Część ogólna, t. 2, Warszawa 2017.
 • Marciniak A., Piasecki K., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2016.
 • Marszałkowska-Krześ E., Komentarz do art. 382 k.p.c., Warszawa 2017, Legalis.
 • Marszałkowska-Krześ E., Komentarz do art. 403 k.p.c., Warszawa 2017, Legalis.
 • Marszałkowska-Krześ E., Komentarz do art. 607 k.p.c., Warszawa 2017, Legalis.
 • Pisuliński J. (red.), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Postępowanie wieczystoksięgowe, Warszawa 2014.
 • Szpunar A., Uwagi o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, „Państwo i Prawo” 1963, z. 8–9.
 • Torbus A., Witosz A., Witosz A. J. (red.), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Wengerek E., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu postępowania cywilnego za rok 1967, „Nowe Prawo” 1968, nr 4.
 • Wójtowicz M., Prawo restrukturyzacyjne, Warszawa 2016.
 • Zieliński A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Zimmerman P., Komentarz do art. 36 pr. rest., Warszawa 2016, Legalis.
 • Zimmerman P., Komentarz do art. 399 pr. rest., Warszawa 2016, Legalis.
 • I CO 39/56 w uchwale z dnia 25 maja 1957 r., OSN 1958, Nr 4, poz. 91.
 • III CZP 59/98 z dnia 23 marca 1999 r., OSNC 1999, Nr 7–8, poz. 124.
 • III CZP 82/72 z dnia 29 listopada 1972 r., Legalis.
 • II PK 280/07 z dnia 9 kwietnia 2008 r., Legalis.
 • IV CKN 290/00 z dnia 8 maja 2001 r., OSNC 2002, Nr 1, poz. 9.
 • IV CSK 123/05 z dnia 23 marca2006 r., OSP 2007, Nr 4, poz. 48.
 • IV CSK 350/08 z dnia 14 stycznia 2009 r., Legalis.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f66d1027-defa-483d-a7cb-0d2dca9844bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.