PL EN


2016 | 16/1 | 213-226
Article title

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne a dobro rodziny – kilka uwag na tle stosowania art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych

Content
Title variants
EN
Misappropriate family benefits and the family’s good – article 30.2.4 of family benefits act
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Decyzja przyznająca określone świadczenie rodzinne korzysta z przymiotu trwałości oraz z ochrony wynikającej z zasady ochrony praw słusznie nabytych. Nie oznacza to jednak, że nie może być ona uchylona ani zmieniona. Możliwe jest zatem pozbawienie danej osoby wcześniej przyznanego prawa. Bezwzględnym warunkiem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych jest uprzednie uznanie ich za świadczenia nienależnie pobrane w rozumieniu art. 30 ust. 2 wskazanej ustawy. W tej sytuacji musi być każdorazowo poprzedzone wydaniem decyzji stwierdzającej, że pobrane przez określoną osobę świadczenia rodzinne były nienależne z uwagi na wystąpienie jednej z sytuacji opisanych w art. 30 ust. 2 ustawy. Konstrukcja prawna świadczeń nienależnie pobranych ma z jednej strony godzić wymogi związane z koniecznością przestrzegania zasady legalności, z drugiej zaś strony uwzględniać musi dobro rodziny. Zadanie skonstruowania przepisów prawnych, które odpowiadają tym wymogom, spoczywa na prawodawcy. Tylko wówczas, gdy uda mu się realizacja tego zadania, będzie można o nim powiedzieć, że jest prawodawcą racjonalnym, rozsądnym i sprawiedliwym. Istotną funkcję pełnią również organy stosujące prawo – w trakcie prowadzonych postępowań powinny one przestrzegać prawa, w tym ustawy o świadczeniach rodzinnych. Organy te niechętnie stosują zasady wyrażone w Konstytucji, co wynika zapewne z ich zbytniej ogólności.
EN
The decision granting certain family benefit using the attribute of sustainability and the protection of the principle of protection of vested rights. But it could be repealed and amended. An absolute condition for refund unduly family benefits is prior to recognize them as benefits unduly. The legal structure of benefits wrongly received at one end, to reconcile the requirements associated with the need to respect the principle of legality, on the other hand, must take into account the good of the family. An important function is performed by the authorities applying the law - in the course of proceedings they should abide by the law, including the Family Benefits Act. These authorities are reluctant to apply the principles enshrined in the Constitution, which is probably due to their excessive generally.
Year
Volume
Pages
213-226
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa i Administracji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, grzkra@gmail.com
References
 • Adamski F., Małżeństwo i rodzina w strukturze społeczno-prawnej i społecznej świadomości, [w:] Systemy wartości a procesy demograficzne, red. K. Slany, A. Małek, I. Szczepaniak-Wiechy, Kraków 2003
 • Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2012
 • Bauman R., Socjologia, Poznań 1990
 • Dodziuk-Lityńska A., Markowska D., Instytucja czy sprawa prywatna, [w:] Elementy socjologii, Katowice 1999
 • Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2012
 • Jakimowicz W., Bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji przez sądy administracyjne w sprawach ze skarg na decyzje administracyjne, część druga – Samoistne stosowanie przepisów dotyczących norm – reguł, „Casus” 2008, nr 48
 • Kaczmarek M., Standardy prawa rodzinnego – zagadnienia prawne dotyczące dziecka i rodziny, Warszawa 2008
 • Nitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008
 • Podgórski R.A., Socjologia. Wczoraj. Dziś. Jutro. Kompendium wiedzy socjologicznej, Rzeszów 2006
 • Pułło M., Ekspektatywa jako przedmiot ochrony w procesie tworzenia i stosowania norm prawa administracyjnego na przykładzie ustawy o świadczeniach rodzinnych, Gdańskie Studia Prawnicze, tom XXXI, 2014
 • Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002
 • Smyczyński T., Prawo rodzinne, Warszawa 2009
 • Smyczyński T., Rodzina i prawo rodzinne w świetle nowej Konstytucji, PiP 1997, z. 11-12
 • Strzebińczyk J. [w:] System prawa prywatnego, tom 12: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2011
 • Wierzbowski M., Prawo administracyjne, Warszawa 2011
 • Winiarz J., Prawo rodzinne, Warszawa 1980
 • Woś T., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6718f9d-9de1-49c9-a7ba-254e18135505
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.