PL EN


2015 | 4(42) | 81-88
Article title

Analiza potencjału infrastruktury mieszkalnictwa oraz jej wpływ na zrównoważony rozwój regionalny ze szczególnym uwzględnieniem RPO Województwa Opolskiego 2014–2020

Authors
Title variants
EN
Analysis of the Potential Residential Infrastructure and its Impact on Balanced Regional Development with Particular Emphasis on RPO WO 2014–2020
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono proces badawczy mający na celu parametryzację potencjału infrastruktury mieszkalnictwa. Realizacja procesu badawczego została przeprowadzona w kilku etapach, w których do najważniejszych należy zaliczyć: identyfikację zmiennych diagnostycznych, przeprowadzenie procesu wielowymiarowego porządkowania liniowego, obliczenie dynamiki zmian, opracowanie macierzy sub-potencjałów oraz matrycy wpływu i oddziaływania. Efektem przeprowadzanych badań jest możliwość identyfikacji województw o silnej i słabej pozycji rankingowej oraz wysokiej jak i niskiej dynamice zmian. Identyfikacja stopnia rozwoju poszczególnych województw umożliwi uzyskanie kompleksowego poglądu na poziom rozwoju naszego kraju w obszarze infrastruktury mieszkalnictwa.
EN
This paper presents the research process aimed at parameterization potential residential infrastructure. Implementation of the research process was conducted in several stages, in which the most important are the following: identification of diagnostic variables, through the process of multidimensional linear ordering, calculating the dynamics of change, development potentials of the sub-matrix and matrix influence and impact. The result of the research is to identify regions of the strong and the weak position of the ranking and the high and low dynamics change. Identification of the level of development of individual regions, will allow for a comprehensive view of the level of development of our country in the area of residential infrastructure.
Contributors
author
  • Politechnika Opolska
References
  • Aczel A.D. (2000): Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład. Z. Czerwiński i W. Latusek (tłum.), Przedsiębiorczość, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Dżbik E. (red.) (1995): Gospodarka miejska. Wybrane zagadnienia gospodarki samorządu terytorialnego. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa.
  • Malik K. (2011): Ewaluacja polityki rozwoju regionu. Metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego. Studia/Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 135, Warszawa, KPZK PAN.
  • Panek T. (2009): Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
  • Strahl D. (red.) (2006): Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
  • Śliwiński A. (2000): Zarządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami. Biblioteka Biznesmena, Warszawa, „Placet”.
  • Zygmunt A. (2014): R&D Expenditures in Poland. Voivodship Perspective. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 12 (2), s. 13–20.
  • Zygmunt A., Szewczyk M. (2011): Możliwości rozwoju branży budowlanej w województwie opolskim. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4 (26), s. 75–83.
  • Zygmunt J. (2013): Innowacyjność przedsiębiorstw a rozwój regionu na przykładzie województwa opolskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 11 (3), s. 129–134.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6749929-fed3-46f3-b6cd-54e1ea26977e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.