PL EN


2018 | 16 | 28-42
Article title

Praca ludzka jako wyznacznik egzystencji człowieka – wybrane aspekty

Content
Title variants
EN
Human work as a determinant of human existence – selected aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stale rosnące zainteresowanie problemami pracy wynika z szybko następujących zmian na współczesnym rynku pracy, spowodowanych przeobrażeniami cywilizacyjnymi, rozwojem gospodarczym, konkurencją międzynarodową, upowszechnianiem technologii informatyczno-elektronicznej czy procesów globalizacji. We wszystkich epokach historycznych praca spełniała dużą rolę w życiu człowieka – była źródłem jego egzystencji. W opracowaniu dokonano przeglądu różnych poglądów dotyczących wpływu pracy na egzystencję człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem etyki pracy w zmieniających się warunkach gospodarczo-społecznych. Zgodnie z założeniami etyki humanistycznej podstawą działań gospodarczych jest etyka chronienia osób i podmiotowe traktowanie pracownika. W opracowaniu przedstawiono wynik ogólnopolskich badań dotyczących oceny pracy przez pracowników, a w szczególności zadowolenia z pracy wśród wybranych grup społeczno-zawodowych.
EN
The constantly growing interest in the problems of work results from the following changes in the modern labour market, caused by civilization transformations, economic development, international competition, the dissemination of information technology and electronic processes or globalization processes. In all historical periods, work has played a big role in human life - it was the source of its existence. The study reviews different views on the impact of work on human existence, with particular emphasis on work ethics in changing economic and social conditions. According to the assumptions of humanistic ethics, the basis for economic activities is the ethics of protecting people and treating the employee in a personal way. The study presents the results of nationwide research on the assessment of the work by the employees, and in particular of job satisfaction among the selected socio-professional groups.
Keywords
Year
Issue
16
Pages
28-42
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Baraniak B., Metody badania pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Bogaj A., Człowiek w środowisku pracy, [w:] S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak (red.) Pedagogika pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Boguszewski R., Zadowolenie z pracy i jej ocena. CBOS, styczeń 2013 r. Komunikat z badań BS/10/2013 www.cbos.pl/SPIKOM.POL/2013/K_010_13.PDF (15.02.2018).
 • Bokszański Z., Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 • Drzeżdżon W., Etyczne aspekty pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość” 2013, t. X.
 • Furmanek W., Zarys humanistycznej teorii pracy, Wyd. Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa 2006.
 • Gerlach R., Praca człowieka jako wartość i/czy zniewolenie? „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2016, nr 4.
 • Gogacz M., Czym jest etyka zawodowa? [w:] A. Andrzejczuk (red.), Zagadnienia etyki zawodowej, Oficyna Wydawnicza NAVO, Warszawa 1998.
 • Kalinowski M., Czuma I., Kuć M., Kulik A., Praca. Uzależnienia. Fakty i mity, Wyd. KUL, Lublin 2005.
 • Kolasińska E., Etos pracy – tradycja w współczesność. Dyskursy o kulturze, [w:] A. Sołtys (red.) Etos pracy, Katedra Socjologii, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SWSPiZ, Łódź 2012.
 • Komunikat Komisji Europejskiej. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zróżnicowanego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela 3.3.10 KOM (2016).
 • Kopka J., Etos pracy w spragmatyzowanym społeczeństwie, [w:] B. Barańska (red.) „Dyskursy u kulturze (5). Etos pracy”, Łódź 2012.
 • Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy, Sedlak & Sedlak, 2016, Kraków 2017 https://badaniahr.pl/files/dpf/podsumowanie_raportu_satysfakcja_zawodowa_polakow_2016.pdf.
 • Pilch T., Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku tom IV, Wyd. Żak, Warszawa 2005.
 • Sozańska D., Pikuła N., Uniwersalizm pracy ludzkiej, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2015, nr 1.
 • Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, OFICYNA -W” NAUKOWA, Warszawa 2003.
 • Szarfenberg R., Ubóstwo i wykluczenie społeczne – skala potrzeb i wyzwania dla europejskiej i polskiej polityki społecznej, seminarium, Lublin 2014.
 • Ślebarska K., Praca jako wartość wobec problemu bezrobocia, „Śląskie Studia Humanistyczno-Teologiczne”, Katowice 2005.
 • Walczak-Duraj D., Ład etyczny w gospodarce rynkowej. Doświadczenia Polskiej Transformacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Wilsz J., Teoria pracy, Kraków 2009, www.rszart.ips.edu.pl/PDF/ubóstwo_UE_Lublin.pdf (12.02.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f680c237-c945-40ca-a2a1-6efbed4826e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.