PL EN


Journal
2018 | 2 | 189-208
Article title

Этнокультурные наименования одежды в русскоязычном художественном тексте Казахстана

Content
Title variants
EN
Ethnocultural apparel names in the Russian language art text of Kazachstan
Conference
Ad maiora natus sum. Człowiek na skrzyżowaniu materialno-duchowych wyzwań współczesności
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje etnokulturowe nazwy ubrań narodu kazachskiego, wyrażone przy pomocy tzn. kazachizmów, czyli słów, które zachowują treściowe i formalne plany języka kazachskiego jako języka źródła w rosyjskojęzycznym tekście artystycznym. Autorka podkreśla się, że kazachskie ubrania zawierają w sobie sens symboliczny. Uzycie kazachskich słów w tego rodzaju tekstach jest nośnikiem kulturowej tożsamości narodu kazachskiego, jego dawnych tradycji, świata pracy. Symbolika elementów ubrania kazachskiego polega na tym, że one wskazują na społeczny status człowieka, jego rodową przynależność, poziom materialny. Artykuł jest zbudowany na podstawie analizy tłumaczenia na język rosyjski tekstu powieści słynnego kazachskiego pisarza I. Esinberlina Koczownicy. Dla wygody analizy materiału artykuł wprowadza pojęciowy aparat pozwalający przeanalizować takie dominujące pojęcia, jak bilingwizm, bilingwizm artystyczny, literacka dwujęzyczność, pisarz bilingwa, kazachizm. Dokładnie są prezentowane przez autora artykułu różne sposoby wprowadzenia nazw etnokul-turowych do rosyjskojęzycznego tekstu artystycznego, które wa-runkują się miarą ich znaczności w rosyjskim systemie językowym. Słowa kluczowe: nominacja, bilingwizm, bilingwizm artystyczny, leksyka narodowa, mentalność, obraz świata
EN
The article considers ethnocultural names of Kazakh people’s clothes and their use in Russian literary texts. It also explains the names of clothes. Peculiarities of translation from Kazakh into Russian are discussed in the article in terms of artistic bilingualism, types of artistic bilingualism, literary bilingualism. The cultural originality of Kazakh people is explained by the names of clothes: ancient traditions, labour activity, social status, family affiliation. The article analyzes the translation or well-known Kazakh writer I. Esenberlins novel Nomads into the Russian language. The author of the article introduces various ways of introducing namings into Russian literary text which are quite significant in Russian-speaking system.
Journal
Year
Volume
2
Pages
189-208
Physical description
Dates
published
2018-11-26
Contributors
References
 • Айтматов, Ч. Т. 1989. „Проблема двуязычия.” В: Азия и Африка. № 2. С. 34.
 • Бадиков, В. В. 2005. „Дай руку, друг.” В: Литературная газета. № 2. С. 34.
 • Гачев, Г. Д. 1988. Национальные образы мира. Москва.
 • Гируцкий, А. А. 2007. Белорусско-русский художествен-ный билингвизм: типология и история, языковые процессы. Минск: Высшая школа.
 • Гусейнов, Ч. Г. 1972. „Проблемы двуязычного художе-ственного творчества в советской литературе.” В: Един¬ство, рожденное в борьбе и труде. Москва: Наука.
 • Есенберлин, И. 1986. Кочевники. Трилогия. Алма-Ата: Жазушы.
 • Жанибеков, О. 1996, 2007.
 • Иванов, В. В. и др. 1986. Язык великого братства. Москва: Просвещение.
 • Лобачева, Н. П. и Сазонова, М.В. 1989. Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. Москва: Наука.
 • Манкеева, Ж. А. 2008. Когнитологические основы этно-культурный лексики казахского языка. Алматы, 350 с.
 • Хасанов, Б. 1990 Казахско-русское литературное дву-язычие. Алма-Ата: Рауан.
 • Словари:
 • Даль, В. Н. 1880-1882. Толковый словарь живого велико-русского языка. 2-ое изд. Москва- Санкт-Петербург.
 • Лингвистический энциклопедический словарь. Под ред. В. Н. Ярцевой. 2002. Москва: Большая Российская эн-циклопедия.
 • Ожегов, С. И. и Шведова Н. Ю. 2006. Толковый словарь русского языка. 4-ое изд., доп. Москва: ИТИ Техноло-гии.
 • Cловарь казахского языка. Под ред. Т. Жанузакова. 2008. Алматы: Дайк-Пресс.
 • Чудинов, А. Н. 1894. Словарь иностранных слов, вошед-ших в состав русского языка. Санкт-Петербург.
 • Ушаков, Д. Н. Толковый словарь русского языка. В 3 т. 2001. Москва: «Вече», «Си ЭТС».
 • Интернет-источник: [https://sibac.info/shcoolconf/hum/ii/30085].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6968915-5ced-4ede-937b-d3e145434ebf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.